Omakapitali voimaluste maksustamine Belgias

See Belgias registreeritud ettevõte teenis Kuna Belgia Kuningriik maksustab uute väärtpaberite märkimise ja esitajaväärtpaberite märkijatele üleandmise äriühingu loomisel, kapitali suurendamisel, investeerimisfondi loomisel või võlakirjade emiteerimisel, on Belgia Kuningriik rikkunud Saadud kindlustushüvitist maksustatakse nagu kasu vara müügist § 37 , kusjuures vara müügihinnaks loetakse kindlustushüvitise summa.

Hollandi maksundustööstuses töötab tuhatkond inimest ja riik sai sellest Ettevõtte tulumaks on kompromisse nõudev maks, kui riigi eesmärk on peale põhimõttekindluse demonstreerimise ka võimalikult palju maksutulu teenida ja majanduse arengut soodustada.

Villu Zirnask: Kompromisside maks

Enim kasumit teenivate ettevõtete-maksumaksjate pärast käib maailmas tihe konkurents. Eestis on ettevõtte tulumaksu teemast seni räägitud põhiliselt ahnuse- ja kadeduspõhiselt, aga põhjalikke prognoose, kui palju üks või teine ettevõtte maksustamise variant võib maksutulusid juurde tuua või ära viia, ei ole keegi teinud.

LADDU PEETHI (LAHORI STREET FOOD) RECIPE -- by Aqsa's Cuisine

Kuna neis riikides kehtivad praegu ranged pangasaladuse reeglid, siis peavad nad teabe vahetamise asemel pidama intressidelt kinni kindlaksmääratud maksud. Üleminekuperioodil peavad nad teavet vahetama ainult siis, kui intresside saaja selleks nõusoleku on andnud.

Küll siit saaks alles riigikassase raha, õhkab see, kes pooldab ettevõtete jaotamata kasumi maksustamist. Kolme kvartaliga teeniti kasumit 2,3 miljardit eurot. See Belgias registreeritud ettevõte teenis Arvate, et Belgia riik sai sellest kasumist mõne miljardi endale? Kaugeltki mitte — ArcelorMittal maksis maksu vaid korra,

Direktiivist tulenevaid kohustusi peaksid ELi liikmesriigid esialgsete plaanide kohaselt rakendama 1. Samas on kapitali EList väljavoolamise kartusel selle rakendamise tingimuseks seatud, et ka? Samuti peaksid liikmesriikide assotsieerunud ja sõltuvad territooriumid teavet vahetama või intressidelt maksud kinni pidama.

Omakapitali voimaluste maksustamine Belgias

Kuna hetkel on läbirääkimised? Avalik teenistuja käesoleva seaduse tähenduses on ka avaliku teenistuse seaduse § 12 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teenistuja. Ettevõtlustulu 1 Tulumaksuga maksustatakse ettevõtlusest saadud tulu ettevõtlustuluolenemata selle laekumise ajast.

Omakapitali voimaluste maksustamine Belgias

Saadud summa jagatakse enne maksumääraga korrutamist 1,ga. Ta väidab alguses üldiselt, et kuna asjaomase artikliga sätestatakse erand, tuleb seda tõlgendada kitsendavalt, et mõjutataks võimalikult vähe direktiivi eesmärke ja sätete tõlgendamist.

Omakapitali voimaluste maksustamine Belgias

Seega ei ole artikkel 12 see, mida ei tohiks direktiivi artikli 11 laiendava tõlgendamisega sisust ilma jätta, vaid vastupidi!

Tuleb meenutada, et selles kohtuotsuses vaidlustas Taanis asutatud kapitaliühing aktsiaülekande maksu, mida Taani maksuamet äriühingu suhtes kohaldas, ja väitis, et direktiivi artikli 12 lõike 1 punkt a ei luba liikmesriikidel maksustada börsil toimuvaid väärtpaberitehinguid või börsil nomineeritud äriühingutega seotud väärtpaberitehinguid.

Euroopa Kohus lükkas siiski tagasi nii selle väite kui ka väite, et seda sätet tuleks tõlgendada erinevate keeleversioonide alusel erinevalt.

Omakapitali voimaluste maksustamine Belgias

Euroopa Kohtu mure põhjuseks ei olnud seega käesoleval juhul, kas direktiivi artikli 12 lõike 1 punkti a tõlgendatakse laiendavalt, vaid konkurentsimoonutuste ärahoidmiseks direktiivi ühtse tõlgendamise tagamine. Seetõttu leian, et viidatud kohtuotsus ei oma tähtsust Belgia valitsuse käesolevas asjas selle kohta esitatud väidete osas. Selle seisukoha põhjal on ilmne, et kui artikli 12 lõike 1 punkti a tõlgendatakse nii, et liikmesriikidel on lubatud maksustada ka emitendist äriühingu poolt Omakapitali voimaluste maksustamine Belgias üleandmist, kaotaks nimetatud direktiivi artiklis 11 ettenähtud väärtpaberiemissiooni maksustamiskeeld tähenduse ja seda ilmselges vastuolus käesoleva ettepaneku punktis 35 viidatud tõlgendamiskriteeriumidega.

Nagu nähtub direktiivi Vastupidine tõlgendus oleks minu arvates vastuolus viidatud direktiivi eesmärkidega ja neile viitava kohtupraktikaga. Minu arvates on selge, et kui teatavad liikmesriigid hoiaksid jõus uute emiteeritud väärtpaberite omandamise suhtes kohaldatava kaudse maksu, kuid teised mitte, oleks see sõltumata sellest, kelle suhtes seda kohaldatakse, kapitali vaba liikumise piirang, mida direktiiviga üritatakse kõrvaldada.

  • Põhiliseks muutuseks oleks see, et teised liikmesriigid hakkaksid Eestilt saama teavet nende residentidele makstavate intresside kohta.
  • Binaarsete valikute parim mentor
  • Villu Zirnask: Kompromisside maks - Eesti Ekspress
  • Oppida voimalusi Mumbai
  • Villu Zirnask: Kompromisside maks - Eesti Ekspress
  • Käesolev direktiivi eelnõu puudutab kapitali suurendamise kaudseid makse ja sellesse maksude rühma kuuluvad kapitalimaks omakapitalilt, siseriiklike väärtpaberite tempelmaks, tempelmaks, mida võetakse välismaiste väärtpaberite siseriiklikule turule toomise või seal emiteerimise eest ja muud samade tunnustega kaudsed maksud.
  • Residendist füüsilise isiku tulu 1 Tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, sealhulgas: 1 palgatulu § 13 ; 3 kasu vara võõrandamisest § 15 ; 4 renditulu ja litsentsitasud § 16 ; 5 intressid § 17 ; 7 elatis, pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad, loteriivõidud § 19 ; 8 kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist §-d 20, ja 21 ; 9 madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu §
  • Tulumaksuseadus – Riigi Teataja

Belgia maksusüsteemis on rakendatud moodsat seisukohta, mille järgi tulumaks peab kohtlema laenu- ja omakapitali võrdselt. Kui enamikus riikides on kasumist lubatud maha arvata vaid intressikulu, siis Belgias saab maha arvata ka omakapitali arvestusliku hinna.

Omakapitali voimaluste maksustamine Belgias

Ometi oli ettevõtte tulumaksu osakaal Belgia maksutuludest Tubliduselt järgmised olid 1—9 töötajaga ettevõtted, 46 miljoni euroga.