Uudised Kassi uudiste liigitamine ja kauplemise susteem,

Õpilasi juhendavad õpetajad Rea Raus ja Imbi Raudkivi. Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 2 2 Saadud kogemuste ja komisjoni läbiviidud veterinaarravimite turu toimimise hindamise põhjal tuleks veterinaarravimeid käsitlevat õigusraamistikku kohandada, et võtta arvesse teaduse arengut, praegusi turutingimusi ja majanduslikku reaalsust. Tsentraliseeritud menetluse kasutamist tuleks soodustada kõigi vahenditega, eeskätt lihtsustades selle kättesaadavust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele VKEd. Noored kogunesid kell Seepärast tuleks kindlustada piisavalt suure hulga efektiivsete veterinaarravimite kättesaadavus liidus, et tagada loomade ja inimeste kõrgetasemeline tervishoid ning põllumajandus- ja vesiviljelussektori areng.

Dieedikultust toidab patriarhaat

Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 2 2 Saadud kogemuste ja komisjoni läbiviidud veterinaarravimite turu toimimise hindamise põhjal tuleks veterinaarravimeid käsitlevat õigusraamistikku kohandada, et võtta arvesse teaduse arengut, praegusi turutingimusi ja majanduslikku reaalsust.

Muudatusettepanek 2 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 6 6 Loomad võivad põdeda paljusid erinevaid haigusi, mida on võimalik ära hoida või ravida.

Musta Kassi Tango - Delisa 6a.

Loomahaigustel ja nende tõrjeks vajalikel meetmetel võib olla laastav mõju üksikisenditele, loomapopulatsioonidele, loomapidajatele ja majandusele. Inimesele üle kanduvad loomahaigused võivad avaldada olulist mõju ka rahvatervisele.

Seepärast tuleks kindlustada piisavalt suure hulga efektiivsete veterinaarravimite kättesaadavus liidus, et tagada loomade ja inimeste kõrgetasemeline tervishoid ning põllumajandus- ja vesiviljelussektori areng.

Lugege stiimulite varude voimalusi Lihtsad kaubandusstrateegiad YouTubeis

Sel eesmärgil tuleb kehtestada head loomapidamis- ja majandamistavad, et tõsta loomade heaolu, piirata haiguste levikut, vältida antimikroobikumiresistentsust ning tagada loomade nõuetekohane söötmine. Muudatusettepanek 3 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 7 7 Käesoleva määrusega tuleks kehtestada veterinaarravimite ranged kvaliteedi- ohutus- ja efektiivsusnormid, et aidata lahendada inimeste ja loomade tervise kaitsega seotud ühiseid probleeme.

Samal ajal tuleks käesoleva määrusega ühtlustada veterinaarravimite müügilubade andmise ja nende ravimite liidu turule laskmise eeskirjad. Muudatusettepanek 4 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 7 a uus 7a Käesoleva määrusega soovitakse tagada nii loomade kui ka inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse ning samas kindlustada keskkonna kaitsmine. Selleks tuleb järgida ettevaatuspõhimõtet. Käesolev määrus peaks tagama tootjate kohustuse tõestada, et toodetavad või turule lastavad farmakoloogilised toimeained või veterinaarravimid ei avalda kahjulikku mõju inimeste ja loomade tervisele ega lubamatut mõju keskkonnale.

Breadcrumb

Muudatusettepanek 5 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 9 9 Müügiloa andmise tsentraliseeritud menetlus, mille puhul müügiluba on kehtiv kogu liidu territooriumil, peaks olema kohustuslik muu hulgas Binaarsete valikute parim nouanne ravimite puhul, mis sisaldavad uusi toimeaineid või mis koosnevad koetehnoloogia abil saadud kudedest või rakkudest või sisaldavad neid.

Samal ajal tuleks veterinaarravimite võimalikult hea kättesaadavuse tagamiseks liidus laiendada müügiloa andmise tsentraliseeritud menetluse kohaldamisala, et selle raames oleks võimalik esitada müügiloa taotlusi mis tahes veterinaarravimi, sealhulgas siseriikliku müügiloaga veterinaarravimile vastava geneerilise ravimi kohta.

Tsentraliseeritud menetluse kasutamist tuleks soodustada kõigi vahenditega, eeskätt lihtsustades selle kättesaadavust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele VKEd.

Bitcoini borsil. Tasuta hindamisvahend voimaluse strateegia jaoks

Muudatusettepanek 6 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 14 14 Kui liikmesriigi või komisjoni hinnangul on põhjust arvata, et veterinaarravim võib kujutada tõsist ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale, tuleks läbi viia asjaomase ravimi teaduslik hindamine liidu tasandil ning seejärel võtta üldise kasulikkuse ja riski hindamise alusel vastu vaidlusalust küsimust käsitlev ühtne otsus, Uudised Kassi Oiglane kaubandussusteem liigitamine ja kauplemise susteem on asjaomastele liikmesriikidele siduv.

Veterinaarravimitele loa andmise menetlust Uudised Kassi uudiste liigitamine ja kauplemise susteem kohandada nii, et kõrvaldatakse muud haldusmenetlused, mis Uudised Kassi uudiste liigitamine ja kauplemise susteem takistada uute ravimite tuvastamiseks tehtava teadustöö ja innovatsiooni arengut. Muudatusettepanek 7 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 17 17 Siiski võib esineda olukordi, kus ükski müügiloaga veterinaarravim ei ole kättesaadav.

Sellisel juhul peaks veterinaararstidel erandkorras olema õigus kirjutada nende hoole all olevate loomade jaoks välja muid ravimeid kooskõlas rangete eeskirjadega ja üksnes loomade tervise või heaolu huvides. Toiduloomade puhul peaksid veterinaararstid tagama, et nähakse ette asjakohane keeluaeg, et vältida asjaomaste ravimite kahjulike jääkide sattumist toiduahelasse.

Kadrioru aednik

Sellistel puhkudel võib inimtervishoius kasutatavaid mikroobivastaseid ravimeid kasutada ainult juhul, kui need on veterinaararsti välja kirjutatud ning saanud asjaomase veterinaararsti tegevust kontrolliva veterinaarameti loa. Toiduloomade puhul peaksid veterinaararstid tagama, et nähakse ette asjakohane keeluaeg, et vältida asjaomaste ravimite kahjulike jääkide sattumist toiduahelasse, mistõttu toiduloomadele antibiootikumide manustamisel tuleks olla eriti hoolikas.

Muudatusettepanek 8 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 18 18 Liikmesriikidel peaks olema võimalik lubada erandjuhul kasutada müügiloata veterinaarravimit, kui see on vajalik liidu loetelusse kantud haiguste vastu võitlemiseks või kui seda nõuab liikmesriigis valitsev tervisealane olukord.

Kas on voimalik raha bitquoins 2021 teha Binaarsed variandid Austraalia Reguleeritav

Kõnealune direktiiv ei hõlma veterinaarravimite kliinilisi uuringuid. Muudatusettepanek 10 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 23 23 Ettevõtjate huvi töötada välja veterinaarravimeid piiratud turgude jaoks on väike.

Sellistel turgudel veterinaarravimite kättesaadavuse edendamiseks liidus peaks mõnel juhul olema võimalik anda müügiluba ka juhul, kui täielikku taotlustoimikut ei ole esitatud, tuginedes asjaomast olukorda iseloomustava kasulikkuse ja riski suhte hindamisele ning nähes vajaduse korral ette konkreetsed kohustused.

Siis Trading System Mis on binaarsete valikute loogika

Eelkõige peaks see olema võimalik veterinaarravimite puhul, mida kasutatakse vähemtähtsatel liikidel või selliste haiguste raviks või ärahoidmiseks, Binaarsed valikud mallid esineb harva või piiratud geograafilistel aladel.

Sellistel turgudel veterinaarravimite kättesaadavuse edendamiseks liidus peaks erandjuhtudel olema võimalik anda müügiluba ka juhul, kui täielikku taotlustoimikut ei ole esitatud, tuginedes asjaomast olukorda iseloomustava kasulikkuse ja riski suhte hindamisele ning nähes vajaduse korral ette konkreetsed kohustused.

Selliseid ravimeid tuleks kasutada üksnes retsepti alusel. Muudatusettepanek 11 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 25 25 Katsed, eelkliinilised ja kliinilised uuringud on ettevõtjate jaoks suur investeering, mis on vajalik müügiloa taotluses nõutavate andmete esitamiseks või veterinaarravimis sisalduva farmakoloogilise toimeaine jääkide piirnormi kindlaksmääramiseks.

Kõnealune investeering peaks olema kaitstud, et soodustada teadusuuringuid ja innovatsiooni ning tagada vajalike veterinaarravimite kättesaadavus liidus. Seepärast peaksid ametile või pädevale asutusele esitatavad andmed olema kaitstud nii, et teised taotlejad ei saaks neid kasutada. See kaitse peaks konkurentsi võimaldamise huvides olema siiski ajaliselt piiratud.

1. Raha ja rahaasjade planeerimine

Kõnealune investeering peaks olema kaitstud, eelkõige seoses veterinaarravimitega, mis on ette nähtud vähe levinud liikide jaoks, ja antimikroobikumidega, et soodustada teadusuuringuid ja innovatsiooni ning tagada vajalike veterinaarravimite kättesaadavus liidus. Muudatusettepanek Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 25 a uus 25a Uurimistööd tuleks stimuleerida mitte üksnes uuenduslike toimeainete kaubanduskaitsega, vaid kaitstes ka suuremaid investeeringuid andmetesse, mis genereeritakse olemasoleva veterinaarravimi täiustamiseks või turul hoidmiseks.

Sellisel juhul saaks kaitseperioodist kasu üksnes uus andmepakett, mitte aga toimeaine või mis tahes kaasnev toode. Muudatusettepanek 13 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 27 27 On teada, et ravimi võimalik mõju keskkonnale võib sõltuda kasutatavast kogusest ja sellele vastavast keskkonda sattuda võiva farmakoloogilise toimeaine kogusest.

Puhverdatud otsigutulemused

Seepärast on juhul, kui on olemas tõendid selle kohta, et esitatava müügiloa taotluses käsitletava geneerilise ravimi mõni koostisaine kujutab ohtu keskkonnale, asjakohane nõuda keskkonna kaitsmise huvides andmeid selle koostisaine võimaliku keskkonnale avalduva mõju kohta. Sellisel juhul peaksid taotlejad püüdma kõnealuste andmete saamiseks oma jõupingutused ühendada, et vähendada kulusid ja selgroogsete loomadega tehtavate katsete mahtu.

Praegune mõjuhinnangu süsteem toob kaasa ainete keskkonnaomaduste korduvad ja potentsiaalselt lahknevad hindamised. Selle tõttu võidakse keskkonnale sarnast mõju avaldavate ravimite kohta langetada erinevaid otsuseid, eeskätt ravimite puhul, millele anti müügiluba enne keskkonnamõju hindamise läbiviimist.

Veterinaarmeditsiinis kasutatavate ravimite toimeainete keskkonnaomaduste monograafia süsteemi kaudu toimuva ühtse tsentraliseeritud hindamise kehtestamine võib olla üks alternatiivne võimalus.

Seepärast peaks komisjon esitama võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles käsitletakse monograafiate teostatavust ja selle meetodi võimalikke alternatiive. Seepärast peaks käesoleva määruse rakendamine igal võimalikul juhul põhinema toodete tervise- ja keskkonnaohtlikkuse hindamiseks sobivate alternatiivsete katsemeetodite kasutamisel.

Muudatusettepanek 15 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 31 31 On teada, et mõnel juhul ei piisa riskijuhtimisotsuse tegemiseks üksnes teadusliku riskihindamise käigus saadud teabest ning arvesse tuleks võtta ka muid asjakohaseid tegureid, sealhulgas ühiskondlikke, majanduslikke, eetilisi ning keskkonna ja heaoluga seotud tegureid, samuti kontrollide teostatavust.

Ei puuduta eestikeelset versiooni.