Tasu maksmise objektiivsed voimalused

Tahteavalduse kehtima hakkamiseks piisab, kui avalikkusel tekib mõistlik võimalus tasulubadusest teada saada, st seda ei pea nt kellelegi isiklikult kätte toimetama. Ka siin eristatakse kahte liiki: teise isiku asja ekslik ajamine enda huvides VÕS § lg 1 ja teise isiku asja lubamatu ajamine enda huvides VÕS § lg 2. Ühiskonna poolt on sellise olukorra loomiseks kehtestatud vastutus raskematel tingimustel.

Mis on parim bitkoin maakler Alternatiivsete kauplemissusteemide naited

Vt ka nt Riigikohtu Kui tööd tehakse etapi kaupa, toob see kaasa erisused tasu sissenõutavuses, sest etapi tööde vastuvõtmise eeldusi tuleb hinnata eraldi. Kui töö vastuvõtmises on kokku lepitud etapiviisil, kuid tegemist on mittetäitmisega ehk selle etapi töid ei ole tehtud, ei muutu töövõtja tasunõue selle etapi tööde eest sissenõutavaks.

Kui aga pooled leppisid kokku, et töö tuleb vastu võtta tervikuna, võib töö osaline tegemata jätmine või vaegtöö olla seevastu kohustuse mittekohane täitmine, sest töö ei vasta lepingutingimustele.

Trading Company aktsiaoptsioonid Kaubandussusteemi ootus

Ka juhul, kui tasunõue on muutunud sissenõutavaks, saab tellija õiguskaitsevahendeid kasutada, kui täitmine ei olnud kohane vt ka nt Riigikohtu Kui töö ei ole vastu võetud, peab tasunõude sissenõutavaks muutumise eeldused, sh lepingujärgse töö tegemise ning töö lepingukohasuse tõendama töövõtja Riigikohtu Kui tellija on töö vastu võtnud, saab ta tasu maksmisest keeldumiseks kasutada Tasu maksmise objektiivsed voimalused, kuid peab arvestama, et asjaolud on tema tõendada, st kui ta ei suuda tõendada tehtud tööde lepingutingimustele mittevastavust ja sellest tulenevalt töövõtja nõuet välistava õiguskaitsevahendi rakendamist mh eeldusi selle rakendamisekspeab ta maksma töövõtjale kokkulepitud tasu Riigikohtu