Aktsiaoptsioonide tehingute programm.

Majandusaasta muutmine. Optsiooniprogrammi kinnitamine. AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja AS? AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Egon Talur Advokaadibüroo Borenius vandeadvokaat Ettevõtjate huvi töötajate motiveerimise eesmärgil osaluse andmisel on tähelepanuväärne, suurimaks kitsaskohaks on aga seni peetud erisoodustuste andmise jäika maksustamise regulatsiooni ning ebakindlust teiste sarnase eesmärgiga tehingute maksustamise küsimustes. AS Tallink Grupp nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.

Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.

Optsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule. Seda, kas aktsiaoptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu.

Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu.

Finantsinspektsioon

Juhul, kui aktsiaoptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti; b kui optsiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, on optsiooni kasutamise hinnaks ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.

  • Egon Talur Advokaadibüroo Borenius vandeadvokaat Ettevõtjate huvi töötajate motiveerimise eesmärgil osaluse andmisel on tähelepanuväärne, suurimaks kitsaskohaks on aga seni peetud erisoodustuste andmise jäika maksustamise regulatsiooni ning ebakindlust teiste sarnase eesmärgiga tehingute maksustamise küsimustes.
  • Erinevus kvalifitseerimata aktsiaoptsioonide ja piiratud aktsiate uksuste vahel
  • Он смог бы существовать до тех пор, пока во Вселенной оставался бы хотя бы один-единственный эрг энергии, а для возможностей его вообще не усматривалось границ.

Nõukogu liikmete valimine. Nõukogu liikmete tasustamine.

Osalusoptsioonide maksustamisest

AS-i Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku esitada aktsionäride üldkoosolekule juhatuse ettepanek tasustada nõukogu liikmeid alates Teave äriseadustiku §§ lõigetes 2 ja 2¹ ning § ¹ lõigetes 3 ja 4 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS Tallink Grupp kodulehe aadressil www. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info tallink.

Parim aktsia kauplemine

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s. Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume: Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument pass või ID kaartfüüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument pass, ID kaart ning kirjalik volikiri.

Selgus aktsiaoptsioonide maksustamisel

Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte vms dokument vastavast äri registrist, kus juriidiline isik on registreeritud Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 15 päeva ja esindaja isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionäride registreerimine algab kell Korralise üldkoosoleku päevakord: 1.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info tallink.

See annab mitmeid võimalusi töötajate motivatsiooniprogrammi sisu kujundamiseks ning maksukulude planeerimiseks.

Tallinki juhid said 3,85 miljonit aktsiaoptsiooni

Teadupärast aktsepteerib ka kõrgem kohtupraktika selgesõnaliselt maksunduslike kaalutluste arvestamise vabadust tehingute tegemisel. Teine väga oluline teema on õigusselgus ja õiguskindlus, mille planeeritav muudatus ettevõtjatele kaasa toob ja seda mitmetes aktsiaoptsioone ja erisoodustuste maksustamist puudutavates aspektides.

Seadusemuudatus reguleerib täpsemalt erisoodustuse andmise aja, selle andja ja maksukohustuslase ning maksustamise välistused, mis seni ettevõtjates ebakindlust tekitasid. Tihtipeale on töötajate motivatsiooniprogrammide väljatöötamine jäänudki selguse puudumise ja riskide hindamise keerukuse taha, kuid selle peaks Siiski ei lahenda kõnealune eelnõu kõiki selle teemaga seotud probleeme.

Kuidas saada heakskiidu kaubandusvalikute kohta

Kuigi see lahendab hulga olulisi küsimusi, tekitab see vähemalt sama palju uusi ebakõlasid, mis loodetavasti saavad lahendatud eelnõu edasise menetluse käigus. Oma senise praktika põhjal julgen üldistada, et üsna palju on neid ettevõtjaid, kellele eelnõu järgi maksuvabastuse saanud aktsiaoptsioon muutmata kujul oma töötajate motiveerimiseks ei sobi.

Tallinki juhid said 3,85 miljonit aktsiaoptsiooni - Ärileht

Sageli on ettevõtjatel eritingimusi või täiendavaid soove motivatsioonipaketi väljatöötamisel, mis võivad aktsiaoptsioonide maksustamiseks ettenähtud regulatsioonist hälbida ning seada kahtluse alla ka pakutava maksuvabastuse. Näiteks mõningatel juhtudel võidakse samasugune tagajärg saavutada tehingutega, millel lõppastmes on sama tulemus, kuid mille saavutamiseks kasutatakse teistsuguseid tehingustruktuure, kui eelnõus kirjeldatu nn phantom shares või teiste grupiettevõtjate kaasamine tehingutesse.

Mendaftari binaarne valik

Teises olukorras ei pruugi aktsiaoptsioonide andmine täpselt sellisel kujul üksinda täita motivatsiooniprogrammile seatud eesmärke ning on vaja luua kombinatsioonid täiendavate motiveerimiseks mõeldud vahenditega olenevalt ettevõtja tegevuse spetsiifikast ning töötajate tööülesannete eripärast ja nende ootustest nõutavast tulemuslikuma töö tasustamisele näiteks töötajatele suurema sõnaõiguse andmine olulistes küsimustes kaasarääkimisel.

Ka sel juhul ei pruugi eelnõuga ettenähtud muudatused maksukoormuse osas leevendust pakkuda.

Osalusoptsioonide maksustamisest | Maksu- ja Tolliamet

Seega tuleks seadusemuudatust võtta kui ühte paljudest maksuplaneerimise ja töötajate motiveerimise võimalustest. Praktikas on välja töötatud erinevatest komponentidest koosnevaid ja väga erinevate eesmärkide ning mitmekülgsetele tulemustele orienteeritud motivatsioonipakette.

Binaarsed valikud Naita tasuta allalaadimist

Nende pakettide valguses on minu hinnangul võimalus, et ettevõtja saab ainuüksi seaduseelnõus väljapakutavaga seniseid lahendusi asendada või need lihtsalt üle võtta, suhteliselt väike.

Ettevõtja vajadusi rahuldava programmi väljatöötamiseks on tihti vaja kaaluda ka muid lahendusi. Kindlasti ei peaks ettevõtjad oma juba ellu kutsutud ja toimivatest programmidest loobuma, vaid uues seaduses pakutav võimalus tuleks põhjalikult läbi analüüsida ning hinnata, kas seda on kuidagi võimalik täiendava maksuefektiivsuse saavutamiseks olemasoleva programmiga ühildada.