Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide

Samuti aitab see täita kohustust ajakohastada Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise strateegiat[5]: see soodustab aktsionäride pikemaajalist perspektiivi, mis tagab börsil noteeritud äriühingute toimimiseks paremad tingimused. Liikmesriigid tagavad, et varahaldurid avalikustavad kord poolaastas institutsionaalsele investorile, kellega nad on sõlminud artikli 3g lõikes 2 osutatud kokkuleppe, teabe selle kohta, kuidas nende investeerimisstrateegia ja selle rakendamine on kooskõlas kõnealuse kokkuleppega ning kuidas investeerimisstrateegia ja selle rakendamine edendab institutsionaalse investori varade keskpika perioodi ja pikaajalist tootlust. Kui varahalduriga sõlmitud kokkulepe ei sisalda ühte või mitut punktides a—f osutatud elementi, esitab institutsionaalne investor selle kohta selge ja põhjendatud selgituse. EurLex-2 Eigenkapitalinstrumente können keine bis zur Endfälligkeit zu haltenden Finanzinvestitionen sein, da sie entweder eine unbegrenzte Laufzeit haben wie beispielsweise Stammaktien oder weil die Beträge, die der Inhaber empfangen kann, in nicht vorherbestimmbarer Weise schwanken können wie bei Aktienoptionen, Optionsscheinen und ähnlichen Rechten. Esimeses lauses osutatud teave peab seni, kuni see on kohaldatav, olema kättesaadav vähemalt äriühingu veebisaidil.

Aktsiaoptsioonid vs RSU (piiratud aktsiaühikud)

Viimastel aastatel on tulnud ilmsiks teatavad äriühingu üldjuhtimise puudused börsil noteeritud Euroopa äriühingutes. Need puudused on seotud erinevate osalistega: äriühingud ja nende juhid, aktsionärid institutsionaalsed investorid ja varahaldurid ja volitatud nõustajad. Tuvastatud puudused on peamiselt seotud kahe probleemiga: aktsionäride ebapiisav kaasamine ja ebapiisav läbipaistvus.

Kõnealuse tegevuskavaga nähakse ette mitmed algatused, sealhulgas aktsionäride õigusi käsitleva direktiivi võimalik läbivaatamine. Seda arvesse võttes on käesoleva aktsionäride õigusi käsitleva direktiivi läbivaatamise Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide üldine eesmärk tugevdada ELi äriühingute pikaajalist jätkusuutlikkust, luua aktsionäridele soodne keskkond ja edendada piiriülest hääletamist, parandades omakapitaliinvesteeringute ahela tõhusust, et edendada majanduskasvu, töökohtade loomist ja ELi konkurentsivõimet.

Samuti aitab see täita kohustust ajakohastada Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise strateegiat[5]: see soodustab aktsionäride pikemaajalist perspektiivi, Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide tagab börsil noteeritud äriühingute toimimiseks paremad tingimused.

Sellega nähakse ette järgmiste konkreetsemate eesmärkide saavutamine: 1 suurendada vara omanike ja varahaldurite kaasamise taset ja kvaliteeti investeerimisobjektiks olevates äriühingutes; 2 luua parem seos äriühingu juhtide tasu ja tulemuste vahel; 3 suurendada seotud isikute tehingute läbipaistvust ja aktsionäride järelevalvet nende üle; 4 tagada volitatud nõustajate nõuannete usaldusväärsus ja kvaliteet; 5 hõlbustada Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide teabe sealhulgas hääletamist käsitlev teave edastamist investeerimisahelas eelkõige aktsionäride isiku tuvastamise kaudu.

Käesolev ettepanek on Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide ka kehtiva õigusraamistikuga. Ülemääraste riskide võtmise piiramiseks on eelkõige uue kapitalinõuete direktiivi ja määrusega kapitalinõuete direktiivi IV pakett [6] täiendavalt tugevdatud raamistikku seoses nõuetega, mis käsitlevad tasu muutuvkomponendi ehk lisatasude ja põhikomponendi ehk palga suhet.

Kõnealuseid eeskirju kohaldatakse nii börsil noteeritud kui ka noteerimata krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes.

FX Valikud mudelid Maksuvaba aktsiaoptsioonid on tasutud

Käesolevas ettepanekus sätestatud eeskirju kohaldatakse siiski ainult börsil noteeritud äriühingute suhtes ja nende eesmärk on suurendada läbipaistvust ning tagada, et aktsionäridel on õigus hääletada tasustamispoliitika ja -aruande üle. Institutsionaalseid investoreid ja varahaldureid reguleerivad kehtivad eeskirjad nt eurofondide direktiiv,[7] alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitlev direktiiv[8] ja finantsinstrumentide turgude direktiiv[9] on kooskõlas käesoleva direktiiviga.

 • FX Valikud kett
 • Koigi valikute strateegiad
 • Aktsiaoptsioonid vs RSU (piiratud aktsiaühikud) 7 parimat erinevust
 • IQ Option Server MetaTrader
 • Kas on õiglane küsida tõstet piiratud aktsiaühikute ammendamiseks?
 • EUR-Lex - PC - ET
 • TradeWind Trading System
 • Valikud Kaubandusindeks

ELi äriühingu üldjuhtimise raamistik põhineb eelkõige täida või põhjenda lähenemisviisil, mis võimaldab liikmesriikidel ja äriühingutel luua raamistiku, mis on kooskõlas nende kultuuri, tavade ja vajadustega. Kõnealuse lähenemisviisi sujuva toimimise toetamiseks võttis komisjon vastu soovituse.

Pidades silmas nende piiriülest asjakohasust ja olulisust, tuleks äriühingu üldjuhtimise mitmeid elemente nt aktsionäride isiku tuvastamine, institutsionaalsete investorite läbipaistvus ja kaasamine ning juhtide tasustamine käsitleda Euroopa tasandil siduvamalt, et tagada ühtne lähenemisviis kogu ELis.

Kavandatud ELi meede annab märkimisväärset lisaväärtust. Enamik neist investoritest on institutsionaalsed investorid ja varahaldurid.

Ainult ELi meetmega saab tagada, et institutsionaalsete investorite ja varahaldurite, kuid samuti teiste liikmesriikide vahendajate ja volitatud nõustajate suhtes kohaldatakse asjakohaseid läbipaistvus- ja kaasamiseeskirju. Lisaks tegutsevad paljud börsil noteeritud äriühingud mitmes ELi liikmesriigis. Seega ei ole asjakohased normid, millega tagatakse kõnealuste äriühingute nõuetekohane üldjuhtimine pikaajalise jätkusuutlikkuse eesmärgil, mitte üksnes nende liikmesriikide huvides, kus on kõnealuste äriühingute registreeritud asukoht, vaid ka liikmesriikide huvides, kus need äriühingud tegutsevad.

Ainult ühtsete ELi meetmetega saab tagada sellised ühtsed normid. Esiteks anti Lisaks korraldati väärpaberite hoidmise õiguskindlust käsitlevate õigusaktide ja sätete kohta kaks konsultatsiooni, mis hõlmasid küsimusi aktsionäride isiku tuvastamise ja tõhusa piiriülese teabevahetuse sealhulgas hääletamine kohta kogu investeerimisahelas.

Lisaks on komisjoni talitused pidanud sidusrühmadega korrapäraseid ja ulatuslikke arutelusid kogu selle menetluse ajal, mille tulemuseks on käesolev muutmise ettepanek. Äriühingu üldjuhtimise Euroopa raamistiku toimimise analüüsimisel võttis komisjon arvesse Euroopa ettevõtete üldjuhtimise foorumi[10] nõuandeid.

Lisaks saatis komisjon küsimustiku äriühinguõiguse eksperdirühmale,[11] mis koosneb liikmesriikide esindajatest. Äriühingu üldjuhtimisega seotud probleeme on arutatud ka Euroopa majanduse pikaajalist rahastamist käsitlevas rohelises raamatus,[12] millega algatati ulatuslik arutelu teemal, kuidas edendada pikaajalise rahastamise pakkumist ning parandada ja mitmekesistada pikaajaliste investeeringute finantsvahenduse süsteemi Euroopas.

Sidusrühmad ja vastajad üldiselt toetasid juhtide tasustamise läbipaistvuse suurendamist ja aktsionäridele sõnaõiguse andmist tasustamise küsimustes. Samuti toetasid nad meetmeid seoses vara omanike kontrolliga varahaldurite üle, volitatud nõustajate suurema läbipaistvusega ja seotud isikute tehinguid käsitlevate kehtivate eeskirjade tugevdamisega.

Nad Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide seisukohal, et institutsionaalsed investorid peavad avalikustama hääletamispoliitika ja -andmed. Lisaks kutsuti Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide üles suurendama investeeringute tõhusust teabe edastamise ja piiriülese hääletamise hõlbustamise teel, tagades tõhusa teabe vahendamise äriühingute ja aktsionäride vahel. Selgelt toetati ka aktsionäride isiku tuvastamist.

Mõju hindamine Komisjoni talituste teostatud mõju hindamise käigus Stock-valikute kiirendamiseks kindlaks viis peamist probleemi: 1 institutsionaalsete investorite ja varahaldurite ebapiisav kaasamine; 2 ebapiisav seos juhtide tasu Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide tulemuste vahel; 3 aktsionäride järelevalve puudumine seotud isikute tehingute üle; 4 volitatud nõustajate ebapiisav läbipaistvus; 5 aktsiatest tulenevate investori õiguste kasutamise keerukus ja kulukus.

Institutsionaalsete investorite ja varahaldurite ebapiisav kaasamine Finantskriisi tulemusel ilmnes, et aktsionärid paljudel juhtudel toetasid ülemääraste lühiajaliste Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide võtmist juhtide poolt.

Institutsionaalsed investorid ja nende varahaldurid ei keskendu piisavalt äriühingute tegelikele pikaajalistele Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide, vaid sageli aktsiahinna muutustele ja kapitalituruindeksite struktuurile, millega kaasneb mitteoptimaalne kasu institutsionaalsete investorite lõplikele kasusaajatele ja lühiajaline surve äriühingutele. Lühiajaline lähenemisviis näib olevat tingitud vara omanike ja varahaldurite huvide vastuolust. Kuigi suurtel vara omanikel Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide tavapäraselt pikaajalised huvid, kuna ka nende kohustused on pikaajalised, tuginetakse varahaldurite valimisel ja hindamisel sageli võrdlusalustele, nt turuindeksitele.

Lisaks hinnatakse varahalduri tulemusi sageli kvartalipõhiselt. Seetõttu on paljud varahaldurid peamiselt keskendunud oma lühiajalistele tulemustele võrdlusaluse või teiste varahaldurite suhtes. Lühiajalised stiimulid ei võimalda teha investeeringuid põhinäitajate strateegia, tulemused ja üldjuhtimine ja pikemaajalise perspektiivi põhjal, hinnata äriühingute suutlikkust luua reaalväärtust ja pikemaajalist väärtust ning suurendada omakapitaliinvesteeringute väärtust aktsionäride kaasamise abil.

Ebapiisav seos juhtide tasu ja tulemuste vahel Juhtide tasul on esmatähtis roll juhtide ja aktsionäride huvide ühildamisel ning selle tagamisel, et juhid tegutsevad äriühingu huvides. Aktsionäride poolne kontroll aitab ära hoida, et juhid kohaldavad tasustamisstrateegiaid, mis on neile isiklikult kasulikud, kuid ei pruugi edendada äriühingu pikaajalisi tulemusi.

Kuidas teha raha kauplemise bitkoinid Muu oma kaubanduse signaale

Praeguses raamistikus on tuvastatud mitmeid puudusi. Esiteks ei ole äriühingute avalikustatav teave terviklik, selge ega võrreldav. Teiseks ei ole aktsionäridel sageli piisavalt vahendeid juhtide tasu kohta arvamuse avaldamiseks. Seetõttu on praegu ebapiisav seos börsil noteeritud äriühingute juhtide tasu ja tulemuste vahel. Aktsionäride järelevalve puudumine seotud isikute tehingute üle Seotud isikute tehingud, st tehingud äriühingu ja selle juhtkonna, juhtide, kontrollivate üksuste või aktsionäride vahel, loovad võimaluse omandada äriühingule kuuluvat väärtust aktsionäride ja eelkõige vähemusaktsionäride arvelt.

Viimastel aastatel on tulnud ilmsiks teatavad äriühingu üldjuhtimise puudused börsil noteeritud Euroopa äriühingutes. Need puudused on seotud erinevate osalistega: äriühingud ja nende juhid, aktsionärid institutsionaalsed investorid ja varahaldurid ja volitatud nõustajad. Tuvastatud puudused on peamiselt seotud kahe probleemiga: aktsionäride ebapiisav kaasamine ja ebapiisav läbipaistvus. Kõnealuse tegevuskavaga nähakse ette mitmed algatused, sealhulgas aktsionäride õigusi käsitleva direktiivi võimalik läbivaatamine.

Praegu ei ole aktsionäridel juurdepääsu piisavale teabele enne kavandatud tehingut ega asjakohaseid vahendeid kuritarvituslikele tehingutele vastuseismiseks. Kuna institutsionaalsed investorid ja varahaldurid on enamikul juhtudel vähemusaktsionärid, võimaldaksid suuremad kontrolliõigused seoses seotud isikute tehingutega neil oma investeeringuid paremini kaitsta. Volitatud nõustajate ebapiisav läbipaistvus Tänapäeva aktsiaturg, mida iseloomustab Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide aktsiaosaluste suur arv ja arvesse võetavate küsimuste keerukus, muudab volitatud nõustajate kasutamise paljudel juhtudel möödapääsmatuks ning seega on volitatud nõustajatel märkimisväärne mõju kõnealuste investorite hääletuskäitumisele.

Täheldatud on kahte puudust: 1 meetodid, mida volitatud nõustajad kasutavad soovituste andmiseks, ei võta sageli piisavalt arvesse kohalikku turgu ega reguleerivaid tingimusi ning 2 volitatud nõustajad pakuvad teenuseid emitentidele, kes võivad mõjutada nende sõltumatust ning suutlikkust anda objektiivset ja usaldusväärset nõu. BTC vastuvotmise kover. tulenevate investori õiguste kasutamise keerukus ja kulukus Investoritel on raskusi oma väärtpaberitest tulenevate õiguste kasutamisel, eelkõige juhul, kui väärtpabereid hoitakse piiriüleselt.

Vahendatud hoidmisahelate puhul, eriti juhul, kui need hõlmavad palju vahendajaid, ei edasta äriühingud teavet aktsionäridele või lähevad aktsionäride hääled kaotsi.

Skyrim ei ole kauplemisvoimalusi Binaarsed valikud Singapuri maakler

Samuti on suurem tõenäosus, et vahendajad kuritarvitavad hääleõigust. Süsteeme mõjutavad kolm peamist põhjust: investorite isiku tuvastamise puudumine, teabe ja õiguste Strateegiad valikutega edastamise puudumine investeerimisahelas ning hinnadiskrimineerimine piiriüleste osaluste puhul.

Iga Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide probleemi lahendamiseks kaaluti eri valikuvõimalusi, sealhulgas võimalust, et poliitikat ei muudeta. Kõnealuste poliitikavalikute hoolika hindamise tulemusel näib, et järgmised eelistatud valikuvõimalused aitaksid kõige paremini saavutada eesmärke, ilma et nendega kaasneks ebaproportsionaalset koormust: 1 institutsionaalsete investorite ja varahaldurite kohustuslik läbipaistvus seoses hääletamise ja kaasamisega ning varahalduse kokkulepete teatavate aspektidega; 2 tasustamispoliitika ja konkreetsete tasude avalikustamine, kombineerituna aktsionäride hääletusega; 3 seotud isikute oluliste tehingute täiendav läbipaistvus ja sõltumatu avamus nende kohta ning kõige olulisemate tehingute esitamine aktsionäridele heakskiitmiseks; 4 siduvad avalikustamisnõuded volitatud nõustajate kasutatava metoodika ja huvide konfliktide kohta; 5 sellise raamistiku loomine, mis võimaldab börsil noteeritud äriühingutel teha kindaks Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide aktsionärid, ja selle ettenägemine, et vahendajad peavad kiiresti edastama aktsionäridega seotud teabe ja hõlbustama aktsionäride õiguste kasutamist.

52014PC0213

Pärast esialgset negatiivset arvamust võttis mõju hindamise komitee Tuleb märkida, et aktsionäride isiku tuvastamise, teabe edastamise ja aktsionäride õiguste kasutamise hõlbustamise mõju käsitleti algselt osaliselt eraldi mõjuhinnangus, mille kiitis heaks mõju hindamise komitee ja mis alles hiljem integreeriti lõplikusse mõju hindamise aruandesse. Artikli 50 lõike 2 punktiga g on ette nähtud ELi pädevus tegutseda äriühingu üldjuhtimise valdkonnas.

Eelkõige nähakse sellega ette koordineerimismeetmed seoses äriühingute liikmete ja muute sidusrühmade nt võlausaldajad huvide kaitsega, et ühtlustada selline kaitse kogu liidus.

Artikkel on õiguslik alus liikmesriikide õigus- ja haldusnormide selliste sätete ühtlustamiseks, mis käsitlevad siseturu loomist ja toimimist.

Hoiatus FCA binaarsete valikute kohta Swahili ostude susteem

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt peaks EL võtma meetmeid Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide juhul, kui ta suudab saavutada paremaid tulemusi kui seda suudetaks teha sekkumisega liikmesriigi tasandil, ning meetmed peaksid piirduma poliitikaeesmärkide saavutamiseks vajaliku ja proportsionaalsega. Pidades silmas institutsionaalsete investorite, varahaldurite ja volitatud nõustajate tegevuse rahvusvahelist laadi, ei saa kõnealuste investorite kaasamisega ja volitatud nõustajate antava nõu usaldusväärsusega seotud eesmärke piisavalt saavutada liikmesriikide tasandil.

Liikmesriikide meetmed hõlmaksid ainult mõnda asjaomast asutust Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide tõenäoliselt kaasneksid nendega erinevad nõuded, mis võib tingida ebavõrdsed tingimused siseturul. Seoses eesmärgiga tagada juhtide tasustamise ja seotud isikute tehingute piisav läbipaistvus ja aktsionäride poolne kontroll, on kõnealustes valdkondades kehtivad liikmesriikide eeskirjad väga erinevad ning seega tagavad need erineval tasemel läbipaistvuse ja investorite kaitse.

Mõlemal juhul Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide erinevate eeskirjadega Krediidi kauplemise susteem eelkõige piiriüleste investeeringute puhul raskused ja kulud, kui nad soovivad äriühingute üle seiret teostada ja end nende tegevusse kaasata, samuti puuduvad neil oma investeeringute kaitseks tõhusad vahendid.

Ilma ELi õigusnormideta erineksid eeskirjad ja nende kohaldamine liikmesriigiti, mis võib kahjustada võrdseid tingimusi ELis. Ilma ELi tasandil meetmeid võtmata jääksid probleemid tõenäoliselt püsima ning liikmesriikide tasandil pandaks tõenäoliselt ette üksnes osalisi ja killustatud meetmeid.

Seega ei saaks käesoleva muutmisettepaneku eesmärke saavutada liikmesriikide tasandil võetavate ühepoolsete meetmete abil.

Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide üldjuhtimise ELi õigusraamistiku sihipärane edasiarendamine aitaks luua parema aktsionäride kaasamise raamistiku. ELi eeskirjadega tagataks, et samasid läbipaistvuskohustusi kohaldatakse kogu ELis, mis tagaks ELis võrdsed tingimused ja soodustaks piiriülest investeerimist.

Kuna üks peamistest probleemidest on teabe asümmeetria, saab seda lahendada üksnes ühtsete läbipaistvusmeemetega. Avalikustamisnõuete ühtlustamine ELi tasandil aitaks lahendada teabe asümmeetriaga seotud probleemi, mis kahjustab aktsionäre, ja on seega esmatähtis vahenduskulude minimeerimisel.

Kuna see hõlbustaks teabe võrdlemist ning muudaks kaasamise lihtsamaks ja seega vähem kulukaks, soodustaks see piiriülest investeerimist.

Lisaks muudaks see äriühingud rohkem vastutavaks teiste sidusrühmade, nt töötajate ees. Ühtsed nõuded ELi tasandil on vajalikud, et edendada hästitoimivat siseturgu ning hoida ära erinevaid eeskirju ja tavasid liikmesriikides. Sellest hoolimata tuleks liikmesriikidele võimaldada teatavat paindlikkust seoses käesoleva ettepanekuga ette nähtud läbipaistvuse ja teabega, et nad eelkõige saaksid nõudeid kohaldada vastavalt erinevatele äriühingu üldjuhtimise raamistikele.

Sellise paindlikkuse võimaldamiseks tuleks kehtestada ainult mõned põhimõtted, mis käsitlevad aktsionäride isiku tuvastamist, teabe edastamist vahendajate poolt ja õiguste kasutamise Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide.

Lisaks peaksid institutsionaalsed investorid ja varahaldurid täitma teatavaid kohustusi ainult täida või põhjenda põhimõtte kohaselt.

 1. Add Stem B41 Företaget skall emellertid överväga huruvida den möjliga utspädningseffekten av framtida inlösen av de tilldelade aktieoptionerna kan ha en inverkan på deras uppskattade verkliga värde per tilldelningstidpunkten.
 2. aktieoption in Estonian - Swedish-Estonian Dictionary | Glosbe
 3. Erinevused aktsiaoptsioonide ja RSU vahel Erinevused aktsiaoptsioonide ja RSU vahel Peamine erinevus aktsiaoptsioonide ja RSU vahel on see, et aktsiaoptsiooni korral annab ettevõte töötajale õiguse osta ettevõtte aktsia eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga ja kuupäeval, samas kui RSU ehk piiratud aktsiaosakud on meetod, kuidas ettevõtte aktsiaid oma aktsiatele anda.

Juhtide tasustamise puhul tagatakse sätetega ainult vajalik läbipaistvus ja aktsionäride hääletus, samas kui tasu struktuur ja tase jääb äriühingute otsustada. Volitatud vahendajate suhtes kohaldatakse ainult mõnda põhimõtet, et tagada nende soovituste täpsus ja usaldusväärsus.

Kõige sobivam õiguslik vahend selleks on aktsionäride õigusi Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide direktiivi muutmine, kuna see võimaldab liikmesriikidele teatavat paindlikkust, Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide samas vajalikul tasemel ühtlustamise.

Direktiivi muutmine tagab ka selle, et kavandatud ELi meetme sisu ja vorm ei lähe kaugemale sellest, mis on regulatiivse eesmärgi saavutamiseks Pakutud Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide aktsiaoptsioonide ja proportsionaalne. Aktsionäride isiku tuvastamine mõjutab Euroopa Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi, eelkõige ELi toimimise lepingu artiklis 16 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 8 sätestatud õigust isikuandmete kaitsele.

Võttes arvesse seda ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu Aktsionäride isiku tuvastamise teave on piiratud vastava aktsionäri nime ja kontaktandmetega ning seda võib kasutada ainult aktsionäride õiguste kasutamise hõlbustamiseks. Ettepaneku üksikasjalik selgitus Institutsionaalsete investorite ja varahaldurite kaasamise parandamine Artiklitega 3f—3h suurendatakse institutsionaalsete investorite ja varahaldurite läbipaistvust.

Kõnealuste artiklitega nähakse ette, et nad peavad välja töötama aktsionäride kaasamise poliitika, mis peaks aitama juhtida aktsionäride kaasamisega seotud tegelikke või võimalikke huvide konflikte.

Kas on õiglane küsida tõstet piiratud aktsiaühikute ammendamiseks?

Nad peaksid põhimõtteliselt avalikustama oma kaasamispoliitika, selle rakendamise ja tulemused. Institutsionaalsed investorid peavad avalikustama, kuidas nende omakapitaliinvesteeringute strateegia on kooskõlas nende kohustuste profiili ja kestusega ning kuidas see edendab nende varade keskpika perioodi ja pikaajalist tootlust. Varahalduri kasutamise korral peavad institutsionaalsed investorid avalikustama varahalduriga sõlmitud kokkuleppe põhielemendid, mis on loetletud artiklis 3g.

Kui varahalduriga sõlmitud kokkulepe ei sisalda selliseid elemente, esitab institutsionaalne investor selle kohta selge ja põhjendatud selgituse. Varahaldurid peavad avalikustama kord poolaastas institutsionaalsele investorile teabe selle kohta, kuidas nende investeerimisstrateegia ja selle rakendamine on kooskõlas asjaomase kokkuleppega ning kuidas investeerimisstrateegia Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide -otsused edendavad institutsionaalse investori varade keskpika perioodi ja pikaajalist tootlust.

Lisaks peaksid nad avalikustama kord poolaastas institutsionaalsele investorile institutsionaalse investoriga sõlmitud kokkuleppe täitmisega seotud mitmed olulised elemendid.

Juhtide tasu ja tulemuste Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide seose tugevdamine Ettepaneku eesmärk on muuta läbipaistvamaks tasustamispoliitika ja juhtidele määratud tegelik tasu ning luua parem seos juhtide tasu ja tulemuste vahel, tõhustades aktsionäride kontrolli juhtide tasustamise üle.

Ettepanekuga ei reguleerita tasu suurust ning jäetakse see äriühingute ja nende Pakutud piiratud aktsiaoptsioonide otsustada. Artiklitega 9a ja 9b nähakse ette, et börsil noteeritud äriühingud avalikustavad üksikasjaliku ja kasutajasõbraliku teabe tasustamispoliitika ja juhtide eraldi tasustamise kohta, ning artikliga 9b antakse komisjonile õigus näha rakendusaktiga ette teatava kõnealuse teabe esitamise ühtne vorming.

Nagu sätestatud artikli 9a lõikes 3 ja artikli 9b Konkurssi demo binaarne valik 1, märgitakse tasustamispoliitikas ja -aruandes juhtidele määratud kõik mis tahes laadi hüved.