Altago Share Option Tehingud,

Biotehnoloogilise tegevuse hulka kuuluvad biotehnoloogiliste või biomeditsiiniliste toodete, teenuste ja protsesside uurimis- ja arendustegevus, tootmine ja müük. Tasakaalustatud fondi investeeringute proportsioon erinevate varatüüpide vahel varapaigutus võib mõne fondi puhul olla fikseeritud, mõne puhul paindlik. Viimane neist investeerib ainult lühiajalistesse ja kõrgeima kvaliteediga väärtpaberitesse ja on seetõttu väga madala riskiga.

Nad ei tohi jätta endast muljet justkui nad esindaksid ühingut. Kui see on asjakohane, tuleb põhilevitajaga seotud kõiki prospekti viiteid pidada ka viideteks fondivalitseja määratud vastavatele teistele osapooltele. Ühingu juhatuse liikmed, kelle nimed on toodud jaotises Haldusteave, vastutavad selles prospektis sisalduva teabe eest.

Juhatuse liikmetele teadaolevalt kes on kasutanud kõiki võimalikke meetmeid selle tagamiseks vastab prospektis sisalduv teave faktidele ja sellest ei ole välja jäetud midagi, mis mõjutaks esitatud teabe tähtsust.

Sellega seoses kinnitab juhatus oma vastutust.

Juhatuse õigused Ühingu juhtimise ja haldamise eest vastutab juhatus, mis on põhikirja ja fondivalitseja teenuselepingu järgi delegeerinud juhtimise ja haldamisega seotud igapäevased kohustused fondivalitsejale. Üldise investeerimispoliitika, eesmärkide ning ühingu ja selle fondide valitsemise eest vastutab juhatus. Juhatuse otsuse kohaselt võidakse edaspidi moodustada lisafonde muude investeerimiseesmärkidega, mille puhul tehakse prospektis vastavad muudatused.

Juhatus võib otsustada pakkuda või emiteerida mis tahes fondis olemasolevaid aktsialiike, mille tingimusi kirjeldatakse täpsemalt jaotises Aktsiate liigid ja Investeeringute haldustasud, sh alternatiivse valuutaga liigid, riskimaandusega aktsialiigid ning erineva dividendipoliitikaga aktsialiigid.

Investoreid teavitatakse nimetatud aktsiate emiteerimisest pärast vastava aktsialiigi aktsia puhasväärtuse avaldamist, mida on täpsemalt kirjeldatud jaotises Aktsia hindade avaldamine. Kui mõne fondi aktsiate väärtus langeb mis tahes ajal alla 50 miljoni USA dollari piiri või alla samaväärse taseme vastava fondi valuutas, või kui asjaomase Fondiga seotud majanduslik või poliitiline muutus õigustaks sellist Altago Share Option Tehingud, või kui seda nõuavad asjaomase Fondi aktsionäride huvid, võib juhatus otsustada vastava fondi kõik allesjäänud aktsiad välja osta.

Sellise väljaostmise teade saadetakse registris olevatele investoritele posti teel.

Altago Share Option Tehingud

Aktsiate väljaostmise hind põhineb vastava fondi aktsia puhasväärtusel, mis on määratud pärast nimetatud fondile kuuluvate kõikide varade realiseerimist. Lisainfot selle kohta saab lisast D. Juhatusel on õigus prospektis toodud aktsiate emissioon või müük ilma ette teatamata igal ajal katkestada.

F Franklin Templeton Investment Funds 5 Erinevates fondides, liikides ja valuutades pakutavaid või emiteeritavaid aktsiaid on kirjeldatud jaotises Aktsiate liigid. Iga fondi varasid võib kasutada üksnes selleks, et rahuldada aktsionäride ja kreeditoride õigusi, mis on tekkinud vastava fondi loomise, tegutsemise või likvideerimise käigus. Aktsionäridevaheliste suhete eesmärgil loetakse iga fondi eraldi üksuseks.

Altago Share Option Tehingud

Iga fondi aktsiate hindade määramine võidakse peatada perioodiks, kui kauplemine asjakohasel börsil on oluliselt piiratud või kui esinevad muud spetsiifilised asjaolud, mille tõttu on ühingu investeeringute valitsemine või väärtuse määramine teostamatu vt lisa D. Peatamise perioodil ei ole lubatud ühtegi aktsiat emiteerida, välja osta ega vahetada. Prospekti levitamiseks mõnes jurisdiktsioonis on vaja prospekt tõlkida vastava jurisdiktsiooni järelevalveasutuse määratud keeltesse.

Prospekti tõlgitud ja ingliskeelse versiooni vaheliste lahknevuste korral kehtib ingliskeelne versioon. Prospekti ajakohastatakse ja see on saadaval veebilehel Lisaks võib see olla kättesaadav ühingu Franklin Templeton Investments levitajate veebilehtedel ning see on tasuta ja vastava taotluse korral saadaval ühingu ja fondivalitseja registreeritud asukohas. Nende aktsiate valdusõigus kuulub aktsiasertifikaadi füüsilisele esitajale. Ühing ei emiteeri enam esitajaaktsiaid.

Morgan Bank Luxembourg S. Vt kvalifitseeruvate institutsiooniliste investorite loendit jaotises Aktsiate liigid Investeerimisfond või muu investeerimis-fond Ühisinvesteerimisettevõte Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Iga Altago Share Option Tehingud kauplemispäeva piiranguid on Paevakaubanduse strateegiate valikuvoimalused saada vastava taotluse esitamisel KIID Investorile esitatava põhiteabe dokument Luksemburgi seaduste kohaselt peavad eurofondid hindama sellist riskipositsiooni kas kohustusmeetodi või riskiväärtuse VaR meetodi abil vt vastavate terminite eraldiseisvaid selgitusi Kohustusmeetod Riski või kogupositsiooni mõõtmise meetod, mis arvestab eurofondi allfondi investeeringute tururiski, sh igasuguste tuletisväärtpaberitega seotud riski, teisendades tuletisväärtpaberid ekvivalentseteks positsioonideks nimetatud väärtpaberite alusvarades mida vahel nimetatakse nominaalpositsiooniksmillele eelneb tasaarveldus ja maandamine, mille käigus alusväärtpaberipositsioonide turuväärtusi võib katta samade aluspositsioonidega seotud teiste kohustustega.

Luksemburg B PAKUB Ühingu järgnevate allfondidega edaspidi fondid seotud investeerimisfondide Franklin Templeton Investment Funds edaspidi ühing erinevaid, nimiväärtuseta aktsialiike vastava fondi aktsiate kohta avaldatud hinnaga: 1.

Kohustusmeetodiga saadud kogupositsioon väljendatakse absoluutprotsendina kogu netovarast. Likviidsusreservi fondid investeerivad tavaliselt riski minimeerimiseks väärtpaberitesse, mis on emiteeritud ühes valuutas, näiteks USA dollarites või eurodes. Likviidsusreservi fonde liigitatakse tavaliselt harilikeks või lühiajalisteks. Viimane neist investeerib ainult lühiajalistesse ja kõrgeima kvaliteediga väärtpaberitesse ja on seetõttu väga madala riskiga.

OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon Organisation for Economic Cooperation and Development Omnibus Asutus, mis hoiab mitme investori varasid ühises portfellis või arvel Oodatav finantsvõimenduse tase Fondid, mis mõõdavad kogupositsiooni riskiväärtusmeetodiga Value-at-Risk VaRavaldavad fondi oodatava finantsvõimenduse taseme.

Oodatav finantsvõimenduse tase ei ole regulatiivne piirväärtus ja seda tuleks Optionhouse Cento aktsiate tasu ainult hinnangulisena. Kui fond järgib oma riskiprofiili ja suhtelise riskiväärtuse piiri, võib selle finantsvõimendus olla oodatavast tasemest kas madalam või ka kõrgem. Aastaaruandes tuuakse välja tegelik finantsvõimenduse tase möödunud perioodi ja lisaselgitused selle näitaja kohta.

Finantsvõimendus mõõdab tuletisväärtpaberite kogukasutust ega võta arvesse teisi vastava fondi portfellis otse hoitavaid füüsilisi varasid. Oodatavat finantsvõimenduse taset mõõdetakse nominaalsummaga vt termini Nominaalsumma definitsiooni Pangapäev Päev, millal vastava te jurisdiktsiooni de pangad Altago Share Option Tehingud tavapäraselt avatud Peamiselt, põhiliselt või enamasti kui fondi investeerimispoliitikas on kirjas, et investeeringud tehakse peamiselt, põhiliselt või enamasti konkreetset tüüpi väärtpaberitesse või konkreetses riigis, piirkonnas või tööstussektoris, tähendab see üldiselt seda, et vähemalt kaks kolmandikku kõnealuse fondi netovarast arvestamata likviidseid lisavarasid investeeritakse nimetatud väärtpaberitesse, riiki, piirkonda või tööstussektorisse Põhikiri Ühingu põhikiri, mida võidakse aeg-ajalt muuta Põhilevitaja Ühingu peamise turustajana tegutsev fondivalitseja franklintempleton.

Püsitulufondid võivad investeerida globaalselt, keskenduda kindlale geograafilisele piirkonnale või riigile ja investeerida erinevat Altago Share Option Tehingud emitentide võlakirjadesse või keskenduda ainult ühele nt valitsused Rahaturufond Likviidsusreservi fond, mis vastab CESRi Absoluutnäitajana võib riskiväärtuse väljendada rahasummana portfelli kohta, samuti protsendina, milleks jagatakse rahasumma kogu netovaraga.

Riskiväärtust saab väljendada ka suhtelisena, milleks jagatakse fondi riskiväärtus väljendatuna protsentides vastava võrdlusaluse riskiväärtusega samuti väljendatud protsentidesmis annab tulemuseks suhteliseks riskiväärtuseks nimetatava suhtarvu.

Segafondi investeeringute proportsioon erinevate varatüüpide vahel varapaigutus võib mõne fondi puhul olla fikseeritud, mõne puhul paindlik. Varade paindliku jaotamise puhul kohandab investeerimisjuht investeeringute määra konkreetsetesse varaliikidesse, lähtudes oma seisukohast nende tulevikuväljavaadete kohta SICAV Société d Investissement à Capital Variable Tasakaalustatud fond Tasakaalustatud fond tuntud ka kui segafond investeerib tavaliselt Altago Share Option Tehingud kui ühte tüüpi varadesse, nagu näiteks kapitaliväärtpaberid või võlakohustused sh võlakirjad.

Tasakaalustatud fondi investeeringute proportsioon erinevate varatüüpide vahel varapaigutus võib mõne fondi puhul olla fikseeritud, mõne puhul paindlik. Varade paindliku jaotamise puhul kohandab investeerimisjuht investeeringute määra konkreetsetesse varaliikidesse, lähtudes oma seisukohast nende tulevikuväljavaadete kohta.

Kui vastav investeerimispoliitika lubab, võib tasakaalustatud fond turuvõimalustest olenevalt investeerida aeg-ajalt vaid ühte varaliiki Tehingukinnitus Vt jaotise Investori üldinfo alamjaotist Tehingu kinnitus Tingimuslik lunastamistasu või CDSC Tasu, mida rakendatakse aktsiate müümisel, tavaliselt omamise esimeste aastate jooksul Tuluaktsia Aktsia, mis tavaliselt jaotab oma investeeringute puhastulu, kui asjakohase Fondi poliitikas ei ole märgitud teisiti Ühing Franklin Templeton Investment Funds Üldkoosolek Ühingu aktsionäride iga-aastane üldkoosolek USA või US Ameerika Ühendriigid Väärtuspäev Iga päev, kui New Yorgi väärtpaberibörs NYSE on avatud või Luksemburgi pangad on avatud nagu täistööpäevadel välja arvatud tavalise kauplemise peatamise korral Kõik siinkohal toodud kellaajad on Kesk-Euroopa aja järgi CETkui ei ole märgitud teisiti.

Ainsuses olevad sõnad hõlmavad kontekstist olenevalt ka mitmuse ja vastupidi. Shipston House P. Road Taipei Taiwan, R. Piazza Salimbeni n. Ühingu üldine eesmärk on minimeerida investeeringute riskipositsiooni hajutamise abil ning pakkuda investoritele eeliseid, mida annab ühingu Franklin Templeton Investments üksuste edukate ja ajaproovile vastu pidanud investeeringute valimismeetodite alusel hallatud portfell.

Nagu on kirjeldatud lisas D, vastutab fond ainuisikuliselt oma varade ja kohustuste eest. Kõik fondid võivad investeerida tulevikus emiteeritavatesse when issued väärtpaberitesse, anda laenuks oma portfelli väärtpabereid ja võtta raha laenuks kooskõlas ühingu investeerimispiirangute piirnormidega üksikasjalikult kirjeldatud lisas B.

Samades piirides võivad kõik fondid lisakapitali või -tulu genereerimiseks või kulude või riskide vähendamiseks i osaleda vabatahtlikes ja ka kohustuslikes repotehingutes ostja või müüjana ja ii osaleda väärtpaberite laenamise tehingutes. Samuti võib ühing kaitsta ja parandada erinevate fondide osakute väärtust riskimaanduse strateegiatega, mis vastavad fondi investeerimiseesmärkidele, kasutades näiteks valuutaoptsioone, tähtpäevalepinguid ja futuurlepinguid.

Kui fondi investeerimispoliitikas on kirjas, et investeeringud tehakse peamiselt, põhiliselt või enamasti konkreetset tüüpi väärtpaberitesse või konkreetses riigis, piirkonnas või tööstussektoris, tähendab see üldiselt seda, et vähemalt kaks kolmandikku selle fondi netovarast arvestamata likviidseid lisavarasid investeeritakse nimetatud väärtpaberitesse, riiki, piirkonda või tööstussektorisse.

Iga fond võib lisavarana hoida likviidseid varasid, kui investeerimisjuht arvab, et need pakuvad atraktiivsemaid võimalusi, ajutist kaitset negatiivsete turu- majandus- poliitiliste või muude tingimuste eest või rahuldavad likviidsuse, väljaostu ja lühiajalisi investeerimisvajadusi. Selliseid varasid võib hoida rahalistes hoiustes või rahaturu instrumentides.

Belladonna Kostüüm Kategooria Naiste Kostüümid - webstyle.eeue

Kui fondil on lubatud investeerida kogutulu vahetustehingutesse või sarnaste omadustega muudesse tuletisinstrumentidesse, kirjeldatakse alusvara ja positsioonide investeerimisstrateegiad asjakohases fondi investeerimispoliitikas. Allpool kirjeldatud investeerimiseesmärgid ja investeerimispoliitikad on nii fondivalitseja kui ka fondide vastavate investeerimisjuhtide jaoks siduvad.

Altago Share Option Tehingud

Seetõttu keskendub fond ühele piirkonnale st Aasiale. Fondi investeeringud võivad aeg-ajalt olla keskendunud teatavatele Aasia riikidele, näiteks Mandri-Hiina riikidele.

Koguinvesteering suure tootlusega äriühingute võlakirjadesse võib moodustada märkimisväärse osa fondi portfellist. Fond võib investeerimisjärgust madalamatele ja maksed katkestanud äriühingute võlakirjadele rakenduvate eelmainitud piirangute raames lisaks omada selliste ettevõtete väärtpabereid, mis on praegu või peatselt seotud ümberkorralduste, finantsrestruktureerimise või pankrotiga, ning fond võib võlakirju omada ka pärast seda, kui emitent on peatanud põhi- või Menuuri jaoks kauplemisvalik. Nende tuletisinstrumentidega võidakse kaubelda kas reguleeritud turgudel või vabavahetusturul ning nende hulka võivad muu hulgas kuuluda nii vahetustehingud nt krediidiriski maandavad vahetuslepingud või püsituluga seotud kogutulu franklintempleton.

Lisaks võib fond väljamakseteks kasutada nii kapitali, realiseeritud ja realiseerimata netokapitalitulusid kui ka brutotulu. Kuigi see võib anda jaotamiseks rohkem tulusid, võib see vähendada ka kapitali. Investeerimisjuht juhid Franklin Advisers, Inc.

Investeerimispoliitika Fond investeerib põhiliselt Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides asuvate biotehnoloogiaettevõtete ja uurimisasutuste sh väikesed kuni keskmise suurusega ettevõtted kapitaliväärtpaberitesse ning väiksemas mahus ka kogu maailma emitentide võlakohustustesse.

Biotehnoloogilise tegevuse hulka kuuluvad biotehnoloogiliste või biomeditsiiniliste toodete, teenuste ja protsesside uurimis- ja arendustegevus, tootmine ja müük. See võib hõlmata ettevõtteid, mis on seotud genoomika, geenitehnoloogia ja geeniteraapiaga. Samuti hõlmab see ettevõtteid, mis on seotud biotehnoloogia rakendamise ja arendamisega tervishoius, farmaatsias ja põllumajanduses. Fond investeerib teataval määral ka võlakirjadesse, ostes üldiselt investeerimisjärguga või -järguta võlakirju, kui need on fondi hinnangul võrreldava kvaliteediga.

Investeerimisjuht võib võtta ajutise kaitsepositsiooni rahas juhul, kui ta usub, et turud või majandus riikides, kuhu fond investeerib, on liiga volatiilsed, pikaajalises majanduslanguses või valitsevad muud negatiivsed tingimused.

Puudub garantii, et fond saavutab oma eesmärgi. Investeerimispoliitika Fond investeerib oma eesmärgi saavutamiseks otse või kaudselt vabalt kaubeldavate väärtpaberite hajutatud portfelli, mis on seotud Brasiiliaga ning koosneb nii mis tahes suurusega ettevõtete kapitaliväärtpaberitest ja kapitaliga seotud väärtpaberitest kui ka võlakirjadest sh investeerimisjärguta väärtpaberid ja võlakohustustest, mille on emiteerinud või millele on garantii andnud valitsused või valitsusega seotud emitendid.

Samuti võib fond investeerida äriühingute emiteeritud võlakirjadesse sh investeerimisjärguta väärtpaberid. Fond jätab endale võimaluse investeerida Brasiilias positsiooni loomiseks väärtpaberitesse, mille emitendid ei ole registreeritud Brasiilias.

Lisaks võib fond investeerida kommertspaberitesse, tähtajahoiustesse, rahaturu instrumentidesse ja rahasse.

Kapitaliväärtpaberitele või võlakirjadele eraldatud fondi netovarade osakaal võib aja jooksul varieeruda olenevalt sellest, milliseks peab investeerimisjuht konkreetse varaliigi suhtelist atraktiivsust, ning seetõttu võib valdav positsioon olla kas kapitaliväärtpaberites või võlakirjades.

Samuti võib fond investeerida krediidiga seotud väärtpaberitesse, mis saavad oma väärtuse mõnelt muult Brasiiliaga seotud indeksilt, väärtpaberilt või valuutalt. Finantsvõimenduse arvutamiseks kasutatakse nominaalsumma meetodit. Puudub garantii, et fond saavutab oma tulueesmärgi või jääb soovitud volatiilsusvahemikku. Investeerimispoliitika Fond kavatseb oma eesmärgi saavutamiseks hallata aktiivselt otsest ja kaudset positsiooni aktsiates, püsituluga väärtpaberites, kollektiivsetes investeerimisskeemides, rahas ja ekvivalentides ning kaudset positsiooni alternatiivsetes investeeringutes.

Fond investeerib otseselt või kaudselt kasutades kollektiivseid investeerimisskeeme, tuletisinstrumente ja struktureeritud tooteid mis tahes turukapitalisatsiooniga ning kõikjal maailmas, sealhulgas arenevatel turgudel tegutsevate emitentide väärtpaberitesse. Positsioon varaklassides näiteks aktsiates määratakse kindlaks netosuuruse põhjal, arvestades pikkade ja lühikeste positsioonide summaarset väärtust kõigil kapitaliturgudel.

Nende tuletisinstrumentide hulka võivad muu hulgas kuuluda nii vahetustehingud näiteks krediidiriski vahetustehingud või aktsiate, püsitulu, valuuta või kaupadega seotud indeksitel põhinevad kogutulu vahetustehingudAltago Share Option Tehingud, futuurlepingud muu hulgas aktsia- ja riigivõlakirjaindeksitel põhinevad futuurid kui ka optsioonid muu hulgas kaetud ostuoptsioonid. Selles kontekstis võib fond otsida muu hulgas positsiooni kaupades või kinnisvaras, kasutades sobivatel finantsindeksitel põhinevaid tuletisinstrumente.

Fond võib investeerida ka väärtpaberitesse, rahas arveldatavatesse struktureeritud toodetesse või börsidel kaubeldavatesse paberitesse, kus väärtpaberi väärtus on seotud mõne teise väärtpaberi, indeksi või mis tahes riigi valuutaga või Altago Share Option Tehingud sellest.

Varapaigutuse risk Kaubaga seotud positsioonide risk Vahetatavate väärtpaberite ja hübriidväärtpaberite risk Krediidirisk Krediidiga seotud väärtpaberite risk Maksed katkestanud äriühingute võla risk Tuletisinstrumentide risk Probleemsete ettevõtete väärtpaberite risk Dividendipoliitika risk Arenevate turgude risk Kapitaliväärtpaberite risk Intressimäära väärtpaberite risk Investeerimisfondide risk 12 Franklin Templeton Investment Funds 19 Madala reitinguga või investeerimisjärguta väärtpaberite risk Kinnisvaraväärtpaberite risk Väärtpaberite laenurisk Struktureeritud võlakohustuse risk Vahetuslepingute risk kasutatakse riskiväärtusmeetodit absoluutne VaR.

Oodatav finantsvõimenduse tase on ainult hinnanguline ja võib osutuda oodatust kõrgemaks.

newsletter

Investeerimisjuht juhid Franklin Templeton Investment Management Limited Fond püüab saavutada oma investeerimiseesmärke, lastes investeerimisjuhil Franklin Templeton Investment Management Limited valida hoolikalt vähemalt ühe kaasinvesteerimisjuhi Altago Share Option Tehingud.

Vastavad kaasinvesteerimisjuhid kuuluvad fondi Franklin Templeton Investments. Investeerimisjuht võib lisaks kaasinvesteerimisjuhtide valimisele ja määramisele osaleda ka fondi varade haldamises. Investeerimisjuht vastutab teatavate või kõikide fondi varadega seotud kõigi või mõningate igapäevaste investeeringute haldamise kohustuste ja investeerimisnõustamisteenuste delegeerimisega seoses vähemalt ühe kaasinvesteerimisjuhi valimise ja määramise eest. Investeerimisjuht vastutab fondi üldiste investeerimistulemuste jälgimise ja fondi portfelli paigutuste uuesti tasakaalustamise eest.

Investeerimisjuht jaotab fondi varad kaasinvesteerimisjuhtide vahel oma äranägemise järgi ja sellises proportsioonis, mis tagab edu fondi investeerimiseesmärgi saavutamisel; jaotus võib aja jooksul muutuda. Investeerimisjuht võib fondile kaasinvesteerimisjuhte määrata või neid vahetada mis tahes ajal kooskõlas kehtivate eeskirjade või etteteatamisperioodiga.

Investeerimisjuht vastutab kaasinvesteerimisjuhtide valimise, kaasinvesteerimisjuhtide tulemuslikkuse jälgimise ja riskijuhtimissüsteemi rakendamise monitooringu eest iga kaasinvesteerimisjuhi tasandil. Kaasinvesteerimisjuhte võib välja vahetada ilma aktsionäre enne teavitamata.

Nad ostavad ka selle tootega

Vaatlusalusel perioodil fondi heaks töötanud kaasinvesteerimisjuhtide loend avaldatakse ühingu poolaasta- ja aastaaruannetes.

Fondi tegelikult juhtivate kaasinvesteerimisjuhtide loend avaldatakse nõudmisel ja see on tasuta saadaval ühingu registreeritud asukohtades. Kaasinvesteerimisjuhid võivad pöörduda konsultatsiooniks teiste ühingu Franklin Templeton Investments tütarfirmade investeerimisnõustajate poole. Investeerimisjuht maksab kaasinvesteerimisjuhtidele hüvitist fondivalitsejalt saadud investeeringute haldustasust. Fond võib investeerida ka väärtpaberitesse, rahas arveldatavatesse struktureeritud toodetesse või börsidel franklintempleton.

Varapaigutuse risk Kaubaga seotud positsioonide risk Vahetatavate väärtpaberite ja hübriidväärtpaberite risk Krediidirisk Krediidiga seotud väärtpaberite risk Maksed katkestanud äriühingute võla risk Tuletisinstrumentide risk Dividendipoliitika risk Probleemsete ettevõtete väärtpaberite risk Arenevate turgude risk Kapitaliväärtpaberite risk Intressimäära väärtpaberite risk Investeerimisfondide risk Madala reitinguga või investeerimisjärguta väärtpaberite risk Kinnisvaraväärtpaberite risk Väärtpaberite laenurisk Struktureeritud võlakohustuse risk Vahetuslepingute risk kasutatakse riskiväärtusmeetodit absoluutne VaR.

Investeerimispoliitika Fond kavatseb oma eesmärgi saavutamiseks hallata aktiivselt otsest ja kaudset positsiooni aktsiates, püsituluga väärtpaberites kollektiivsetes investeerimisskeemides, rahas ja Altago Share Option Tehingud ning kaudset positsiooni alternatiivsetes investeeringutes. Varapaigutuse risk Kaubaga seotud positsioonide risk Vahetatavate väärtpaberite ja hübriidväärtpaberite risk Krediidirisk Krediidiga seotud väärtpaberite risk Maksed katkestanud äriühingute võla risk Tuletisinstrumentide risk Probleemsete ettevõtete väärtpaberite risk Dividendipoliitika risk Arenevate turgude risk Kapitaliväärtpaberite risk Intressimäära väärtpaberite risk Investeerimisfondide risk Madala reitinguga või investeerimisjärguta väärtpaberite risk Kinnisvaraväärtpaberite risk Väärtpaberite laenurisk Struktureeritud võlakohustuse risk Vahetuslepingute risk kasutatakse riskiväärtusmeetodit absoluutne VaR.

Ühingul ei ole obligatsioone, laene, võlgasid ega võlgnevusi kohustuste näol vekslina ega vekslikrediidina, hüpoteegina, järelmaksukohustusena, garantiidena ega muude oluliste tingimuslike kohustustena. Ühing ei ole registreeritud Ameerika Ühendriikides aasta investeerimisühingute seaduse alusel.

Ühingu aktsiad ei ole Ameerika Ühendriikides registreeritud aasta väärtpaberiseaduse alusel. Selle pakkumise alusel saadavalolevaid aktsiaid ei tohi vahetult või kaudselt pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides, ühelgi Ameerika Ühendriikide territooriumil ega üheski valduses või piirkonnas, mis allub Ameerika Ühendriikide jurisdiktsioonile, ega nende residentidele ega nende residentide kasuks, välja arvatud Ameerika Ühendriikide õigusakti, mis tahes kohaldatava põhikirja, eeskirja või tõlgenduse kohaselt registreerimisnõuetest vabastatud juhtudel.

Altago Share Option Tehingud

USA isikutel ei ole lubatud ühingusse investeerida. Kui ühingule ei ole esitatud vastupidist kinnitavat teatist ja potentsiaalne investor esitab ühingusse investeerimise taotlusvormil mitte-usa aadressi, loetakse seda selle investori kinnituseks selle kohta, et ta ei ole USA isik ja see isik ei ole USA isik, kuni ühingut on teavitatud Altago Share Option Tehingud USA isiku staatuse muutumisest.

Mõiste USA isik tähendab igat isikut, kes on Ameerika Ühendriikide isik Ameerika Ühendriikide aasta väärtpaberiseaduse määruse S tähenduses või nagu on selles kontekstis määranud USA kaubafutuuride komisjon, sest see definitsioon võib muutuda seaduse, reeglite, määruste või juriidilise või administratiivse vahendaja tõlgendustes. Ühing ei ole registreeritud üheski Kanada provintsiaalses ega territoriaalses jurisdiktsioonis ja ühingu aktsiad ei kvalifitseeru rakenduvate väärtpaberiseaduste kohaselt müügiks üheski Kanada jurisdiktsioonis.

Selle pakkumisega kättesaadavaks tehtud aktsiaid ei ole lubatud pakkuda otse või kaudselt ega müüa üheski Kanada provintsiaalses või territoriaalses jurisdiktsioonis või nende residentidele ega nende residentide kasuks, välja arvatud juhul, kui vastav Kanada resident on Kanada väärtpaberite õigusaktides määratletu kohaselt lubatud klient ja jääb selleks kogu investeeringu kestel.

Potentsiaalsetel investoritel võidakse paluda tõendada, et nad ei ole Kanada residendid ega taotle aktsiaid Kanada residendi nimel. Kui investorist saab Kanada resident pärast ühingu aktsiate ostmist, ei saa investor enam täiendavaid ühingu aktsiaid osta.

Selles prospektis tehtud väited põhinevad praegu Luksemburgi Suurhertsogiriigis kehtivatel seadustel ja tavadel ning võivad muutuda nende seaduste ja tavade muutumise korral. Prospekt ei ole käsitatav pakkumisena jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine ei ole lubatud või kus seda pakkuval isikul ei ole õigust sellist pakkumist teha.

Ühingu aktsiate hind ja nendest saadav tulu võib langeda või tõusta ja investor ei pruugi saada tagasi kogu investeeritud summat.

Lisaks peaksid investorid pöörama erilist franklintempleton. Ühingu kõige uuem auditeeritud aastaaruanne ja auditeerimata poolaastaaruanded, mis on tasuta ja vastava taotluse korral saadaval ühingu ja fondivalitseja registreeritud asukohas, on selle prospekti lahutamatud osad. Investorid, kes soovivad saada lisateavet ühingu kohta muu hulgas nii kaebuste menetlemisega seotud toimingute, ühingu hääleõiguse kasutamise strateegia, ühingu nimel teiste üksustega kauplemistehingute tegemise poliitika, parima täitmispoliitika kui ka fondide valitsemise ja ühingu haldamisega seotud tasusid, vahendustasusid või mitterahalisi hüvitisi käsitleva korra kohta või soovivad esitada kaebust ühingu tegevuse kohta, peavad võtma ühendust fondivalitseja klienditeenindusosakonnaga aadressil 8A, rue Albert Borschette, L Luxembourg või pöörduma piirkondliku teenindusbüroo poole.

Ühing ja fondivalitseja soovivad juhtida investorite tähelepanu asjaolule, et investorid saavad ühinguga otseselt seotud investoriõigusi, eeskätt õigust osaleda aktsionäride üldkoosolekutel, kasutada täiel määral üksnes siis, kui investor on enda ja oma nime registreerinud ühingu Altago Share Option Tehingud registris.

Kui investor investeerib ühingusse vahendaja kaudu, kes investeerib ühingusse oma nimega, kuid investori kasuks, ei pruugi investoril olla alati võimalik kasutada oma aktsionäriõigusi otse ühingu suhtes. Investoritel on soovitav oma õigusi täpsustada. Aktsiate turustamist ja levitamist korraldab ning jälgib ka ühingu peamise turustajana tegutsev fondivalitseja põhilevitaja. Samuti peavad nad järgima kõiki neile asukohariigis kohalduvaid õigusnorme, sealhulgas eriti nõudeid, mis puudutavad klientide tuvastamist ja tundmist.

Nad ei tohi jätta endast muljet justkui nad esindaksid ühingut. Kui see on asjakohane, tuleb põhilevitajaga seotud kõiki prospekti viiteid pidada ka viideteks fondivalitseja määratud vastavatele teistele osapooltele.

Ühingu juhatuse liikmed, kelle nimed on toodud jaotises Haldusteave, vastutavad selles prospektis sisalduva teabe eest.

Altago Share Option Tehingud

Juhatuse liikmetele teadaolevalt kes on kasutanud kõiki võimalikke meetmeid selle tagamiseks vastab prospektis sisalduv teave faktidele ja sellest ei ole välja jäetud midagi, mis mõjutaks esitatud teabe tähtsust. Sellega seoses kinnitab juhatus oma vastutust.

Juhatuse õigused Ühingu juhtimise ja haldamise eest vastutab juhatus, mis on põhikirja ja fondivalitseja teenuselepingu järgi delegeerinud juhtimise ja haldamisega seotud igapäevased kohustused fondivalitsejale. Üldise investeerimispoliitika, eesmärkide ning ühingu ja selle fondide valitsemise eest vastutab juhatus. Juhatuse otsuse kohaselt võidakse edaspidi moodustada lisafonde muude investeerimiseesmärkidega, mille puhul tehakse prospektis vastavad muudatused. Juhatus võib otsustada pakkuda või emiteerida mis tahes fondis olemasolevaid Altago Share Option Tehingud, mille tingimusi kirjeldatakse täpsemalt jaotises Aktsiate liigid ja Investeeringute haldustasud, sh alternatiivse valuutaga liigid, riskimaandusega aktsialiigid ning erineva dividendipoliitikaga aktsialiigid.

Investoreid teavitatakse nimetatud aktsiate emiteerimisest pärast vastava aktsialiigi aktsia puhasväärtuse avaldamist, mida on täpsemalt kirjeldatud jaotises Aktsia hindade avaldamine. Kui mõne fondi aktsiate väärtus langeb mis tahes ajal alla 50 miljoni USA dollari piiri või alla samaväärse taseme vastava fondi valuutas, või kui asjaomase Fondiga seotud majanduslik või poliitiline muutus õigustaks sellist likvideerimist, või kui seda nõuavad asjaomase Fondi aktsionäride huvid, võib juhatus otsustada vastava fondi kõik allesjäänud aktsiad välja osta.

Sellise väljaostmise teade saadetakse registris olevatele investoritele posti teel.

Aktsiate väljaostmise hind põhineb vastava fondi aktsia puhasväärtusel, mis on määratud pärast nimetatud fondile kuuluvate kõikide varade realiseerimist. Lisainfot selle kohta saab lisast D.

Juhatusel on õigus prospektis toodud aktsiate emissioon või müük ilma ette teatamata igal ajal katkestada. F Franklin Templeton Investment Funds 5 Erinevates fondides, liikides ja valuutades pakutavaid või emiteeritavaid aktsiaid on kirjeldatud jaotises Aktsiate liigid.

Altago Share Option Tehingud

Iga fondi varasid võib kasutada üksnes selleks, et rahuldada aktsionäride ja kreeditoride õigusi, mis on tekkinud vastava fondi loomise, tegutsemise või likvideerimise käigus. Aktsionäridevaheliste suhete eesmärgil loetakse iga fondi eraldi üksuseks. Iga fondi aktsiate hindade määramine võidakse peatada perioodiks, kui kauplemine asjakohasel börsil on oluliselt piiratud või kui esinevad muud spetsiifilised asjaolud, mille tõttu on ühingu investeeringute valitsemine või väärtuse määramine teostamatu vt lisa D.

Peatamise perioodil ei ole lubatud ühtegi aktsiat emiteerida, välja osta ega vahetada. Prospekti levitamiseks mõnes jurisdiktsioonis on vaja prospekt tõlkida vastava jurisdiktsiooni järelevalveasutuse määratud keeltesse.

Prospekti tõlgitud ja ingliskeelse versiooni vaheliste lahknevuste korral kehtib ingliskeelne versioon. Prospekti ajakohastatakse ja see on saadaval veebilehel Lisaks võib see olla kättesaadav ühingu Franklin Templeton Investments levitajate veebilehtedel ning see on tasuta ja vastava taotluse korral saadaval ühingu ja fondivalitseja registreeritud asukohas.

Nende aktsiate Altago Share Option Tehingud kuulub aktsiasertifikaadi füüsilisele esitajale. Ühing ei emiteeri enam esitajaaktsiaid. Morgan Bank Luxembourg S. Vt kvalifitseeruvate institutsiooniliste investorite loendit jaotises Aktsiate liigid Investeerimisfond või muu investeerimis-fond Ühisinvesteerimisettevõte Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Iga jurisdiktsiooni kauplemispäeva piiranguid on võimalik saada vastava taotluse esitamisel KIID Investorile esitatava põhiteabe dokument Luksemburgi seaduste kohaselt peavad eurofondid hindama sellist riskipositsiooni kas kohustusmeetodi või riskiväärtuse VaR meetodi abil vt vastavate terminite eraldiseisvaid selgitusi Kohustusmeetod Riski või kogupositsiooni mõõtmise meetod, mis arvestab eurofondi allfondi investeeringute tururiski, sh igasuguste tuletisväärtpaberitega seotud riski, teisendades tuletisväärtpaberid ekvivalentseteks positsioonideks Altago Share Option Tehingud väärtpaberite alusvarades mida vahel nimetatakse nominaalpositsiooniksmillele eelneb tasaarveldus ja maandamine, mille käigus alusväärtpaberipositsioonide turuväärtusi võib katta samade aluspositsioonidega seotud teiste kohustustega.

Franklin Templeton Investment Funds - PDF Free Download

Kohustusmeetodiga saadud kogupositsioon väljendatakse absoluutprotsendina kogu netovarast. Likviidsusreservi fondid investeerivad tavaliselt riski minimeerimiseks väärtpaberitesse, mis on emiteeritud ühes valuutas, näiteks USA dollarites või eurodes.

Likviidsusreservi fonde liigitatakse tavaliselt harilikeks või lühiajalisteks. Viimane neist investeerib ainult lühiajalistesse ja kõrgeima kvaliteediga väärtpaberitesse ja on seetõttu väga madala riskiga. OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon Organisation for Economic Cooperation and Development Omnibus Asutus, mis hoiab mitme investori varasid ühises portfellis või arvel Oodatav finantsvõimenduse tase Fondid, mis mõõdavad kogupositsiooni riskiväärtusmeetodiga Value-at-Risk VaRavaldavad fondi oodatava finantsvõimenduse taseme.