TTWO aktsiaoptsioonid, Financial Supervision

Theta Theta näitab optsiooni väärtuse kahanemist aja jooksul. Optsiooniprogrammi eesmärgiks on ASi Harju Elekter ja temaga samasse gruppi kuuluvate äriühingute võtmeisikute, sh juhtorganite liikmed, juhtivspetsialistide, inseneride kaasamine ASi Harju Elekter aktsionärideks motiveerimaks nimetatud isikuid tegutsema ASi Harju Elekter parema majandustulemuse saamise nimel, tagades selle läbi ASi Harju Elekter majandusliku arengu ning täiendavate rahaliste vahendite kaasamise ASi Harju Elekter omakapitali ning suurendades selle läbi ASi Harju Elekter aktsiate väärtust. Kui teatud optsioonide kauplemisturg ei ole kättesaadav, ei saa nendesse optsioonidesse investeerinud investorid oma positsioone sulgeda.

Erakorralise üldkoosoleku otsused AS Linda Nektar erakorralise üldkoosoleku otsused AS Linda Nektar registrikoodTTWO aktsiaoptsioonid Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi Selts aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus Koosolek algas kell Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Töötajate aktsiaoptsioonide kava (ESOP)

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 2. Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine; 4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine lisatud täiendava päevakorrapunktina üldkoosolekul. Üldkoosolek TTWO aktsiaoptsioonid vastu järgmised otsused: 1.

SINU RAHA: Aktsiaoptsioonid koguvad populaarsust

Nõukogu liikme valimine Otsustati valida Seltsi nõukogu liikmeks Mats Arne Andersson, sünnikuupäev Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste kinnitamine Otsustati uuendada Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi, tunnistades kehtetuks varasema, Seltsi Üldkoosoleku Optsiooniprogrammi raames on Seltsil õigus väljastada aktsiaoptsioone, mis annavad aktsiaoptsiooni omanikele õiguse omandada Seltsi aktsiaid.

Optsiooniprogrammi otstarbeks on Seltsi TTWO aktsiaoptsioonid liikmete ja võtmetöötajate pikaajaliste huvide ühtlustamine Seltsi aktsionäride huvidega, Seltsi töötajaskonna motivatsiooni tõstmine ja Seltsi finantstulemuste parandamise saavutamine. Optsiooniprogrammi õigustatud subjektideks on Seltsi juhtorganite liikmed sh nõukogu liikmed ja juhtivtöötajad.

TTWO aktsiaoptsioonid

Optsiooniprogrammis osalevad konkreetsed juhtorganite liikmed ja juhtivtöötajad ning neile väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab oma otsusega kindlaks Seltsi nõukogu. Optsiooniprogrammi kehtivuse tähtaeg on 5 aastat, millele lisandub optsioonide realiseerimise tähtaeg.

Optsiooni realiseerimise hinna määrab Seltsi nõukogu. Nõukogul on õigus määrata optsiooni realiseerimise hinnaks Seltsi aktsia Nasdaq Tallinn First North alternatiivturu viimasest sulgemishinnast arvestatuna vastava nõukogu otsuse kuupäeva seisuga madalam hind, sh on Nõukogul õigus määrata Optsiooni realiseerimise hinnaks Seltsi aktsia nimiväärtuse.

Optsiooni realiseerimise hinda saab kohendada, kui see on objektiivselt õigustatud Seltsis toimunud korporatiivsete muutuste tõttu.

TTWO aktsiaoptsioonid

Kohendamise täpsed tingimused sätestatakse optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikutega sõlmitavates optsioonilepingutes. Optsioonide tähtaeg on 3 aastat optsioonide andmisest.

Aktsiaoptsioonid

Aktsiaoptsioonid väljastatakse õigustatud subjektidele personaalselt ning aktsiaoptsiooni saanud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada, pantida või muul viisil koormata. Aktsiaoptsioonid on päritavad.

TTWO aktsiaoptsioonid

Aktsiaoptsioone ei saa realiseerida rahas. Aktsiaoptsiooni tühistamise või muul viisil mitterealiseeritavaks muutumise korral ei ole aktsiaoptsiooni saajal õigust mis tahes kompensatsioonile. Optsiooniprogrammi täitmine toimub Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate välja laskmise teel.

Aktsiakapitali suurendamise otsuse võtab vastu Seltsi Üldkoosolek või nõukogu, kui Üldkoosolek on teda selleks volitanud.

TTWO aktsiaoptsioonid

Seltsil TTWO aktsiaoptsioonid õigus keelduda aktsiaoptsioonide realiseerimisest ja Seltsi aktsiate väljalaskmisest õigustatud isikule kas osaliselt või tervikuna juhul, kui: i Seltsi üldkoosolek ei võta vastu otsust Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise kohta; ii aktsiaoptsioone saama õigustatud isiku juhtorgani liikme suhe või töösuhe on lõppenud õigustatud isiku algatusel või vastava õigussuhte Seltsi poolt erakorralise TTWO aktsiaoptsioonid tõttu optsiooni saajast tuleneval põhjusel nt kohustuste rikkumine, usalduse kaotus vmskusjuures Seltsi nõukogu otsuse alusel on võimalik TTWO aktsiaoptsioonid käesoleva punkti kohaldatavuse osas erandeid; iii Seltsi majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud; iv optsioone saama õigustatud isik ei ole täitnud optsioonilepingus sätestatud ning optsiooni realiseerimise eelduseks olevaid tulemuskriteeriume; v optsioonide andmisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.

Välistada seoses TTWO aktsiaoptsioonid raames väljastatud aktsiaoptsioonidega Seltsi aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid.

AS Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Iga optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikuga sõlmitakse ülaltoodud tingimusi kajastav optsioonileping, kusjuures ülaltoodud punktides kajastamata täiendavad tingimused määrab Seltsi nõukogu.

Seltsi aktsionäride üldkoosolek annab Seltsi nõukogule volituse anda aktsiaoptsioonid välja ilma igakordse aktsionäride üldkoosoleku heakskiiduta, eeldusel, et aktsiaoptsioonid ja nende välja andmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad käesolevale optsiooniprogrammile.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.