Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine

Tulumaksukulu LISA We found only one task in which demanded the highest skills — implementing pre-knowledge into the evaluation process. Aktsionäril ei ole õigust nõuda nimelise aktsia kohta aktsiatähe väljaandmist. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.

Hea ühingujuhtimise nõuded on emitendile järgimiseks soovituslikud ning nendest eemaldumist selgitab emitent HÜT aruandes. Üldkoosolek Aktsionäride õiguste teostamine Aktsionäride üldkoosolek on Nordecon AS-i kõrgeim juhtimisorgan.

Blog Archive

Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Üldkoosoleku pädevuses on muuhulgas majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine, põhikirja muutmine, audiitori nimetamine ning nõukogu koosseisu määramine. Aktsionär võib aktsionäride koosolekust osa võtta ja koosolekul hääletada isiklikult või kirjalikku volitust omava esindaja kaudu. Üldkoosolekud toimuvad tööpäevadel ning kohas, mis peaks tagama võimalikult suurele osale aktsionäridest koosolekul osalemise võimaluse. Aktsionäridel on võimalus esitada küsimusi üldkoosoleku päevakorras nimetatud teemade Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine enne üldkoosoleku toimumise päeva tava- või e-posti aadressil, mis on näidatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatel.

Põhjendatud küsimustele vastatakse võimalusel enne üldkoosoleku toimumist emitendi veebilehel või üldkoosoleku ajal vastava teema arutelu käigus aastal ei esitatud korralise ega ka erakorralise üldkoosoleku eel aktsionäride poolt küsimusi päevakorrapunktide kohta.

Küsimusi ja vastuseid esitatud küsimuste kohta säilitatakse veebilehel kuni järgmise üldkoosoleku kohta teabe avaldamiseni.

Richard Dennis kilpkonna kauplemise strateegia Hkexi valikute kauplemise reeglid

Emitenti esindasid aastal toimunud korralisel üldkoosolekul kolm juhatuse liiget, kes osalesid üldkoosolekul Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine olid selle toimumise ajal aktsionäridele kättesaadavad. Ettekandega majandustulemuse kohta esines juhatuse esimees Jaano Vink, kes vastas seejärel ka aktsionäride küsimustele aastal toimunud erakorralisel koosolekul esindasid emitenti nõukogu esimees Toomas Luman ja nõukogu liige Andri Hõbemägi.

Nordecon AS-i kõik aktsiad on nimelised lihtaktsiad. Aktsionäril ei ole õigust nõuda nimelise aktsia kohta aktsiatähe väljaandmist. Aktsionäril ei ole õigust nõuda nimelise aktsia vahetamist esitajaaktsia vastu. Aktsiad on vabalt võõrandatavad ning neid võib pantida. Nordecon AS-i juhatusele ei ole teada, et aktsionäride omavahelistes Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine oleks sätestatud aktsiate võõrandamise piiranguid.

Aktsionäri surma korral läheb aktsia üle tema pärijale. Nordecon ASi suhtes loetakse aktsia üle läinuks alates omandaja aktsiaraamatusse kandmise hetkest. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja avaldatav teave Nordecon AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek toimus Erakorraline üldkoosoleku päevakorras oli täiendav kasumi jaotamine.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teates Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine koosoleku kokkukutsumise põhjus ja kokkukutsumise ettepaneku tegijad.

Teade korralise Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine üldkoosoleku kokkukutsumise kohta avaldatakse üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt kolm nädalat ja erakorralise koosoleku kokkukutsumise kohta vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

Hea ühingujuhtimise nõuded on emitendile järgimiseks soovituslikud ning nendest eemaldumist selgitab emitent HÜT aruandes. Üldkoosolek Aktsionäride õiguste teostamine Aktsionäride üldkoosolek on Nordecon AS-i kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

Teates on näidatud koht, kus aktsionärid saavad tutvuda majandusaasta aruandega ja muude dokumentidega, mis on olulised üldkoosolekul otsuste tegemiseks. Kõik dokumendid tehakse kättesaadavaks ka emitendi koduleheküljel Ettevõte esitab üldkoosoleku kokkukutsumise põhjused ja selgitused nende punktide kohta, mille sisuks on olulised muudatused nt põhikirja muutmine, erakorralised tehingud.

Aktsionäridel võimaldatakse tutvuda ka andmetega selle kohta, mida aktsionärid on seoses üldkoosoleku toimumisega ja päevakorra punktidega emitendilt küsinud.

Samaaegselt seaduses sätestatud üldkoosoleku kokkukutsumise tingimuste täitmisega avalikustab juhatus emitendi veebilehel päevakorraga seotud olulise teabe, mis on talle esitatud või muul viisil kättesaadav, mis on vajalik üldkoosolekul otsuste tegemiseks. Olenevalt üldkoosoleku päevakorrast loetakse oluliseks teabeks Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine jaotamise ettepanek, muudetava põhikirja eelnõu koos muudatuste ära märkimisega, väärtpaberite emiteerimise või muude äriühinguga seotud tehingute ühinemine, vara müük jms olulised tingimused ja lepingud või nende kavandid, andmed nõukogu liikme kandidaadi ja 2 audiitori kandidaadi kohta jms.

Nõukogu liikme kandidaadi kohta avaldatakse andmed tema osalemisest teiste äriühingute nõukogude, juhatuste või tegevjuhtkonna töös.

Kauplemiskaartide viskamine Binaarne valik Blackhat.

Mõistliku aja jooksul enne üldkoosoleku toimumist avaldab nõukogu emitendi veebilehel enda ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta. Kui aktsionärid teevad üldkoosolekule eelneval ajal päevakorras olevate teemade kohta sisulisi ettepanekuid või nõukogu poolt Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine ettepanekutest erinevaid ettepanekuid, siis avaldab ettevõte sellised ettepanekud enda veebilehel.

Üldkoosoleku läbiviimine Üldkoosoleku läbiviimise keeleks on eesti keel. Üldkoosoleku juhatajaks ei valita nõukogu ega juhatuse liiget. Aruandeperioodil viis üldkoosoleku juhatamise läbi emitendiga mitteseotud isik. Üldkoosolekul osalevad reeglina juhatuse liikmed, nõukogu esimees ning võimalusel ka nõukogu liikmed ja vähemalt üks audiitoritest. Üldkoosolekul osaleb nõukogu liikme kandidaat, kui ta ei ole varem nõukogu liige olnud, ja audiitori kandidaat aasta korralisel üldkoosolekul osalesid juhatuse esimees Jaano Vink ja juhatuse liikmed Priit Luman ning Erkki Suurorg ning nõukogu liige Andri Hõbemägi.

Erakorralisel üldkoosolekul osalesid nõukogu esimees Toomas Luman ja nõukogu liige Andri Hõbemägi. Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine jaotamist arutatakse üldkoosolekul eraldiseisva punktina ja selle kohta võetakse vastu eraldi otsus.

Erakorralisel koosolekul ei osalenud emitendi juhatuse liikmeid. Juhatus Juhatuse ülesanded Juhatus on Nordecon AS-i juhtimisorgan, mis igapäevaselt juhib ja esindab äriühingut.

Investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus – Riigi Teataja

Põhikirja Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine võib ettevõtet esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige. Juhatus lähtub otsustamisel emitendi ja kõikide aktsionäride parimatest huvidest ning kohustub tagama emitendi jätkusuutliku arengu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale. Juhatus tagab emitendi tegevusvaldkonnast lähtudes emitendi tegevuses sobiva riskijuhtimise ja sisekontrolli toimimise.

Tõhusa riskijuhtimise ja sisekontrolli tagamiseks juhatus: analüüsib emitendi tegevus- ja finantseesmärkidega seotud riske sh keskkonna- ja konkurentsialaseid ning õiguslikke riske ; koostab vastavad sise-eeskirjad; töötab välja juhtimisotsuste tegemiseks vajalike finantsaruannete vormid ja koostamisjuhised; korraldab kontroll- ja aruandlussüsteemi toimimist.

Juhatus peab järgima Nordecon AS-i nõukogu seaduslikke korraldusi. Juhatus teeb oma parima tagamaks, et Kontserni emaettevõte ja kõik temaga ühte konsolideerimisgruppi kuuluvad äriühingud järgiksid oma tegevuses kehtivaid õigusakte aastal toimus Nordecon AS-i juhatuse ning nõukogu vahel nõutaval tasemel infovahetus, mille üheks osaks olid ka Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine regulaarsed ülevaated nõukogule Nordecon AS-i ja kontserni äritegevusest ning finantsseisust.

Juhatuse koosseis ja tasustamine Juhatuse koosseis Nõukogu nimetab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed ning määrab nende hulgast juhatuse esimehe. Juhatuse liikmeid võib põhikirja kohaselt olla üks kuni viis ning nad valitakse kolmeks aastaks.

aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne - PDF Free Download

Juhatus või nõukogu eristab iga juhatuse liikme vastutusvaldkonna, piiritledes iga juhatuse liikme tööülesanded ja volitused võimalikult täpselt. Samuti määratakse kindlaks juhatuse liikmete vahelise koostöö alused. Juhatuse liige 3 võib osaleda emitendi konsolideerimisgrupi ettevõtete nõukogude töös. Juhatuse liikmega sõlmib tema ülesannete täitmiseks teenistuslepingu nõukogu esimees.

Juhatuse tasustamise otsustamisel lähtub nõukogu hinnangust juhatuse liikmete tegevusele. Juhatuse liikmete tegevuse hindamisel võtab nõukogu eelkõige arvesse konkreetse juhatuse liikme tööülesandeid ja tegevust, kogu juhatuse tegevust, samuti emitendi majanduslikku olukorda, äritegevuse hetkeseisu ja tulevikusuundi ning võrdleb neid vajadusel teiste samasse majandussektorisse kuuluvate äriühingute vastavate näitajatega.

Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine kohaselt on juhatuse liikmel võimalus saada teenistustasule lisaks veel alljärgnevaid rahalisi lisatasusid: Tulemustasu igaks majandusaastaks püstitatud eesmärkide täitmise eest. Igale eesmärgistatud EBITDA tasemele on kehtestatud koefitsient, mis korrutatakse teenistustasuga leidmaks tulemustasu summa.

Tulemustasu ei maksta, kui vastavaks perioodiks kehtestatud eesmärke ei saavutata või tulemustasu mää- ramisel on tuginetud andmetele, mis osutusid nt pärast auditeerimist olulisel määral ebaõigeks.

Views: Transcription 1 Kontserni üldine informatsioon LISA 2. Vastavuse kinnitus ning aruande koostamise üldised alused LISA 3.

Hüvitis teenistuslepingu lõppemise järgselt konkurentsikeelu järgimise eest juhatuse liikmel kuni 6 kordne ja juhatuse esimehel kuni 12 kordne kuu keskmine teenistustasu koos tulemustasudega.

Tasu maksmine on põhjendatud konkurentsikeelu rakendamisega juhatuse liikme edasise tegevuse suhtes perioodil, mille eest hüvitist makstakse. Hüvitis teenistuslepingu lõppemisel juhatuse liikmel kuni 6 kordne ja juhatuse Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine kuni 12 kordne kuu keskmine teenistustasu koos tulemustasudega. Teenistuslepingu lõppemisel ei maksta hüvitist, kui lepingu lõpetamine toimub juhatuse liikme initsiatiivil, juhatuse liige kutsutakse tagasi seoses seaduse rikkumisega, juhatuse liige rikub teenistuslepingut või juhatuse liige on tekitanud oma tegevusega emitendile otsest kahju.

Samuti ei maksta hüvitist, kui juhatuse liikme teenistuslepingut pikendatakse poolte kokkuleppel järgmiseks teenistusperioodiks a.

Sõlmitud aktsiaoptsioonilepingute alusel oli juhatuse esimehel võimalik soe- tada ja juhatuse liikmetel Nordecon AS aktsiat.

 1. Portfelli investeerida Bitcoini
 2. HR Catbert blogimas:
 3. Investeerimisfondide seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus Vastu võetud
 4. miks mned cd-d: Topics by webstyle.ee
 5. Mida teha palgaturu-uuringu andmetega?
 6. Подземная машина, в которой они неслись, расплылась и затрепетала вокруг Джезерака, словно его сон близился к концу.

Optsioone on õigus teostada pärast kolmeaastase perioodi möödumist optsioonilepingu sõlmimisest, ent igal juhul mitte enne Nordecon AS a majandusaasta aruande kinnitamist Nordecon AS aktsionäride üldkoosoleku poolt optsioonilepingus ja optsioonitingimustes sätes- tatud korras.

Aktsiaoptsioone ei ole õigust võõrandada.

Stock-valikute valtimine 2021SMA Trading System

Juhatuse liikmetel on optsiooni teostamine seotud Kontserni EBITDA alates tuhandest eurost kuni tuhande euroni eesmärgiga aastaks toimunud aktsionäride üldkoosolek kiitis heaks aktsiaprogrammi muutused, millega pikendati optsiooni teostamise perioodi ning muudeti optsiooni teostamise tingimusi aktsiaoptsiooni väljastamise hetkel juhatusse kuulunud isikutele.

Optsiooni on võimalik teostada 15 kuu jooksul alates Nordecon AS-i aasta majandusaasta 4 aruande kinnitamisest aktsionäride üldkoosoleku poolt. Sõltuvalt optsiooni teostamise ajast on eelpool nimetatud juhatuse liikmetel optsiooni teostamine seotud kas Kontserni EBITDA alates tuhandest eurost kuni tuhande euroni aastaks seatud eesmärgiga või Kontserni EBITDA alates tuhandest eurost kuni tuhande euroni aastaks seatud eesmärgiga.

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid aastal tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks tuhat eurot aastal vastavalt tuhat eurot ja tuhat eurot, millele lisandus konsolideeritud majandustulemuste põhjal arvestatud tulemustasude maksmiseks moodustatud eraldise kulud summas tuhat eurot koos sotsiaalmaksuga.

Huvide konflikt Juhatuse liikmed võivad juhatuse liikme kohustuste täitmise kõrval tegelda muu tööalase tegevusega ainult nõukogu nõusolekul. Aruandeperioodil ei pöördunud juhatuse liikmed nõukogu poole nõusoleku saamiseks tegeleda muude tööülesannetega juhatuse liikme kohustuste täitmise kõrval.

Juhatuse liikmetel Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine keelatud konkureerida Nordecon AS-iga Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine nõukogu eelneva nõusolekuta. Aruandeperioodil ei palunud juhatuse liikmed nõukogult luba konkureerivateks Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine. Juhatuse liikmetel on kohustus teavitada emitendi teisi juhatuse liikmeid ja nõukogu esimeest juhatuse liikmele, tema lähedasele või temaga seotud isikule tehtud ärilistest pakkumistest, mis on seotud emitendi majandustegevu- sega.

Nõukogu otsustab Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine ja tema juhatuse liikme või tema Kasutatud aktsiaoptsioonide konto või temaga seotud isikuga tehtavate emitendi jaoks oluliste tehingute tegemise ja määrab selliste tehingute tingimused. Aruandeperioodil ei saanud juhatuse liikmed, nende lähedased või nendega seotud isikud ärilisi pakkumisi, mida tuleks käsitleda huvide konfliktina.

 • presidendi antud lesannet: Topics by webstyle.ee
 • Binaarsed valikud on mang
 • Arhiiv Ühispank kaebab edasi Tallinna halduskohtu otsuse, mis tunnistas ühe pisifirma kaudu sooritatud aktsiatehingud salajaseks preemiaskeemiks.
 • Tassazione aktsiate tehingud
 • Forex MetaTrader Logi sisse

Emitendi juhatuse liige ega töötaja ei nõua ega võta isiklikul eesmärgil kolmandatelt isikutelt seoses oma tööga vastu raha ega teisi hüvesid ega tee kolmandatele isikutele õigusvastaseid või põhjendamatuid soodustusi emitendi nimel. Aruandeperioodil ei ole juhatus ega juhatusele teadaolevalt töötajad nimetatud põhimõtte vastu eksinud. Nõukogu Nõukogu ülesanded Nõukogu ülesandeks on juhatuse tegevuse korrapärane kontrollimine.

Nõukogu osaleb emitendi tegevust puudutavate oluliste otsuste tegemisel. Nõukogu tegutseb iseseisvalt ja emitendi ning kõigi aktsionäride parimates huvides. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle emitendi strateegia, tema üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaeelarve.

Ühispank kaebab kohtuotsuse edasi | Arhiiv | ERR

Nõukogu tagab koostöös juhatusega emitendi tegevuse pikaajalise planeerimise. Nõukogu hindab korrapäraselt juhatuse tegevust emitendi strateegia elluviimisel, samuti hindab nõukogu emitendi finantsseisundit, riskijuhtimise süsteeme, juhatuse tegevuse õiguspärasust ning seda, kas ettevõtet puudutav oluline teave Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine nõukogule ja avalikkusele nõuetekohaselt teatavaks tehtud. Nõukogu poolt on moodustatud auditikomitee, kelle ülesandeks on nõustada teda emitendi raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli, järelevalve teostamise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas.

Auditikomitee kohta on täiendav info toodud emitendi kodulehel. Nõukogu esimees on korrapäraselt ühenduses juhatusega ning arutab emitendi strateegia, äritegevuse ja riskijuhtimisega seotud küsimusi.

Juhatuse esimees teavitab viivitamatult nõukogu esimeest olulistest sündmustest, mis võivad mõjutada emitendi arengut ja juhtimist. Nõukogu esimees teavitab sellest nõukogu ning kutsub vajadusel kokku nõukogu erakorralise koosoleku.

Triinu Kärbla Full Text Available "Analysis of the comprehension tasks of national standardised tests of Estonian language" Text comprehension is a complex process where low- and high-level skills are likely to interact. In this article the comprehension tasks of national standardised tests of Estonian language for Grade 6 in — are analysed to detect levels of text comprehension in standardised tests. We found that the comprehension tasks in standardised tests are mostly focused on factual knowledge.

Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Lisaks toimus neli korda elektrooniline otsustamine, milles samuti nõukogu osales täies koosseisus. Nõukogu koosseis ja tasustamine Nõukogu liikmeteks valitakse isikud, kellel on nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused. Nõukogu liikme valimisel võetakse arvesse nõukogu ja emitendi tegevuse iseloomu, võimalikku ohtu huvide konflikti tekkimiseks ning vajadusel ka isiku vanust.

Nõukogu koosseis peab olema piisavalt väike efektiivse juhtimise tagamiseks ning piisavalt suur vajaliku oskusteabe kaasamiseks.

ALT MIN Aktsiaoptsioonitehingud Mis juhtub, et jagada voimalusi lopus

Tootajate aktsiaoptsioonide eelkasutamine nõutav nõukogu liikmete arv on kolm kuni seitse. Nõukogu liikmete arvu otsustab aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikmed nimetatakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe aastal oli nõukogu koosseis alljärgnev: Nimi Amet Teenistusaja algus Teenistusaja lõpp Toomas Luman Andri Hõbemägi Nõukogu esimees, AS Nordic Contractors esindaja Nõukogu aseesimees, AS Nordic Contractors esindaja Vello Kahro Nõukogu liige, AS Nordic Contractors esindaja Sandor Liive Nõukogu liige, sõltumatu liige Meelis Milder Nõukogu liige, sõltumatu liige Nõukogu liikmete tasu ja selle maksmise korra otsustamisel võtab üldkoosolek arvesse nõukogu tööülesandeid ja nende ulatust, samuti emitendi majanduslikku olukorda.

Lähtuvalt nõukogu töö iseloomust võib tasu suuruse otsustamisel võtta arvesse ka nõukogu esimehe tööga seotud erisusi. Nordecon AS-i aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt on alates nõukogu esimehe igakuine põhitasu eurot, nõukogu aseesimene põhitasu eurot ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasu eurot kuus.