Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega.

Ta uskus, et lapsed peaksid olema vabad oma huvide järgimisel ja järelduste tegemisel, mida ta nimetas enese aktiviseerimiseks. Väikeste laste jaoks on õppimine ja mängimine omavahel seotud, mitte vastandlikud tegevused Bodrova, ; Diamond, Barnett, Thomas and Munro, ; Paley, See välistab negatiivsed väärtused. Me saame luua hooliva, stimuleeriva ja tundlikult reageeriva keskkonna tehes kõik, mis meie võimuses, et lapsi traumade eest kaitsta ning nende stressi vähendada. Samuti tuleb arvestada, et igas lasterühmas võib esineda suur lahknevus laste võimetes ja tegutsemises.

Kuni kahte peatükki või kolmkümmend lehekülge võib õppeotstarbel igal viisil tasuta või eelneva loata reprodutseerida, ent mitte kasutada müügi ega kommertslikul eesmärgil. Idee reformida alusharidust selles piirkonnas tuli isiklikult George Soroselt, kes soovis innukalt sisendada demokraatlikke põhimõtteid järgmisele põlvkonnale, sest teda inspireerisid viimased neuroteaduslikud uurimused, mis väitsid, et varased eluaastad on indiviidi kujunemisel kõige määravam periood.

Programmi oli vaja, et kiiresti ümber kujundada haridussüsteemid nendes piirkondades, mis olid totalitaarsete ühiskondade lagunemisele järgnenud majanduskriisi tagajärjel nõrgenenud. Esialgu oli initsiatiiv kaheaastase perioodi vältel selgelt suunatud tutvustama lapsekeskseid meetodeid, lapsevanemate ja kogukonna ning vähemuste ja hariduslike erivajadustega laste kaasamist alusharidusse.

Viieteistkümne osaleva riigi2 Avatud Ühiskonna Fondid palkasid ekspertide meeskonnad ja need sõitsid Ameerika Ühendriikidesse USA kuuenädalasele koolitusele. Iga rahvusliku meeskonnaga tegutses kaks USA Head Start programmi koolitajat, kes toetasid neid nii kaugelt kui ka kohapeal üle mitme aasta. Algusest peale pöörati tähelepanu puudust kannatavatele lastele ja nende peredele ning vahendeid suunati hariduslike erivajadustega laste, kõrvalistes piirkondades elavate laste, roma laste ning teistest etnilistest rühmadest või religioossest vähemusrühmast pärinevate laste hariduse edendamisele.

Programmis osalejate arv kahekordistus kümme aastaga. Alguses koolitati igal maal 5 - 10 koolieelse lasteasutuse personal, aga väga kiiresti laienes algatus tuhandetesse kohtadesse ja mõnel maal läbisid lausa kõik koolieelsed lasteasutused Step by Step programmi koolituse.

Aja jooksul väljus programm koolieelse lasteasutuse piiridest allapoole, püüdes reformida imikutele ja väikelastele mõeldud teenuseid, aga ka ülespoole, viies sisse uudse metoodika algkooli esimeses neljas klassis. Programm hakkas tegema koostööd õpetajate koolitusprogrammiga Kriitiline mõtlemine Critical Thinkingmida Avatud Ühiskonna Fondid juurutasid haridussüsteemis, et tagada Step by Step programmis osalevate laste järjepidev areng põhikoolis.

Programmi levitamiseks loodi tugevamates koolieelsetes lasteasutustes ja algkoolides kokku üle koolituskeskuse ning uued täiendkoolituste kursused registreeriti haridusministeeriumite poolt. Pedagoogika rakenduskõrgkoolide osakondade, õpetajakoolituse instituutide ja ülikoolide õppejõududele tutvustati Step by Step programmi poolt loodud uut kaheksa Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega kestvat kursust, mida õppejõud võisid kasutada kraadiõppe ja diplomiõppe rikastamiseks.

Selle programmi initsiatiivi tuumaks olid õpetaja käsiraamatud ja koolitusmoodulid. Peamiselt pakuti selles olulisi põhimõtteid ja väga praktilisi materjale, mis toetavad koolieelses lasteasutuse rühmades demokraatlikke õpikäsitlusi rakendavaid õpetajaid. Õpetajad leiavad raamatust näiteid kirjadest ja küsimustikest, mida lapsevanematele saata; rühmaruumi plaane, mis näitavad erinevaid rühmaruumi korraldamise võtteid; rühmaruumi vahendite nimekirju, ideid tegevuskeskuste loomiseks ja kasutamiseks; päeva ja nädala planeerimise õpetust, tegevuskavade ja teemategevuste näidiseid, kui piirduda vaid mõne näitega.

Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega koolitusmoodulid, mis olid mõeldud koolitajatele koolieelsete lasteasutuste ja kohalike valitsusasutuste haridusspetsialistide koolitamiseks, olid kergesti käsitletavad ja praktilise suunitlusega, lisatud olid ka uued moodulid, Parim binaarne valik Nigeerias vastasid vahepeal programmi juurutamisel ilmnenud väljakutsetele.

Need moodulid ja koolituse sisu tõlgiti ja kohandati Quantum Trading System osalevas riigis arvestades rahvuslikku konteksti.

Enne tegevuse laiendamist nõudis suurt pingutust kvaliteedi kindlustamine programmiga liitunud lasteasutustes igas riigis.

Kui hakati ulatuslikumalt tegutsema, kutsus algatusrühm kokku piirkondade eksperdid, et koostada pedagogilised standardid lapsekesksete rühmaruumide jaoks. Standardite formuleerimise ja nende rakendamise protsessis, kasutades esialgu sertifitseerimise ja akrediteerimise protsessi, rajati ühine arusaamine kvaliteedist kasvavas Step by Step professionaalide võrgustikus. Järgnevate aastate jooksul kasvasid need organisatsioonid rahvusvaheliseks ühenduseks - International Step by Step Association ISSAvalitsusväliste organisatsioonide võrgustikuks, mis tegeleb laiaulatuslike rahvuslike reformide ja regionaalsete algatuste toetamisega.

Sellest ajast peale on ISSA varajase lapseea arengule keskendudes, laiendanud oma mandaati kaugemale, püüdes kaasata kõiki huvitatud professionaalseid organisatsioone Euroopas ja Euraasias. ISSA on nüüd üks väljapaistvamaid varase lapseea professionaalseid organisatsioone selles regioonis ja esindab seda piirkonda ülemaailmsetel konverentsidel. Raamatus võetakse kokku rohkem kui kahekümne aastased kogemused enam kui kolmekümnes riigis.

Uus väljaanne arendab edasi Raamatu uus versioon paneb suuremat rõhku interaktsiooni kvaliteedile õpetajate, lapsevanemate ja keskkonnaga, mis kujundab väikeste laste elu. Me olime Step by Step Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega sünni juures ja mäletame suurepäraseid rahvuslikke ja rahvusvahelisi eksperte, kes olid selle programmi käivitamisse kaasatud. Alguses oli riikide, koolitajate ja lasteasutuste valimine; ministrite, lapsevanemate ja kohalike ametnikega läbirääkimised; kiire ressursside arendamine ja koolituskursuste läbiviimine; pidev mentorlus ja kvaliteedi rõhutamine; osalejate entusiasm programmi suhtes — need olid ühed kõige põnevamad ajad meie elus.

Loodame, et selle käsiraamatu lugemine tekitab teis uudishimu ja te hakkate huvi tundma varajases lapsepõlves rajatava tugeva vundamendi vastu, mis selles uskumatult elujõulises piirkonnas ja selles unikaalses ja julges algatuses ilmnes.

Need põhimõtted kehtivad ja leiavad käsitlust ka käesolevas väljaandes ning võib väita, et need on endiselt tähtsad.

Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega Ulikooli strateegia Durham.

Seetõttu keskendub praegune väljaanne kriitilise mõtlemisele, erinevuste väärtustamisele, diskrimineerimisele vastandumisele, demokraatlike rühmaruumide loomisele, lastevanemate kaasamisele ja koolieelse lasteasutuse tähtsustamisele kogukonnas, sest need on olulised tegurid, mis määravad ära väikeste lastega ja nende peredega töötamise suuna.

Nende töö on inspireerinud tervet Step by Step programmi õpetajate põlvkonda. Me loodame, et see uus väljaanne inspireerib tulevast põlvkonda. Väikeste laste õpetamine ja nende eest hoolitsemine on suur vastutus, väljakutse ja pühendumus, mis võib olla ka äärmiselt suurt rahuldust pakkuv. Mida Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega me juurutame protsesse, mis laiendavad laste osalust nende arendamises ja õppimises, seda suuremat rahuldust me sellest tööst saame.

Me võime aidata luua maailma, kus lapsed saavutavad oma täieliku potentsiaali ja kasvavad õnnelikeks ja terveteks täiskasvanuteks, kes on nii vaimselt kui sotsiaalselt valmis vastu võtma väljakutseid ja rõõme eesootavas keerulises maailmas.

Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega Osta oma varude valikud

Selle raamatu eesmärk on aidata meil jõuda selleni, mida me soovime lastele, töötades sellisel viisil, mis on rõõmus ja edukas lastele ja meile endale. Raamatus uuritakse, kuidas rajada perede ja kogukonnaga koostöösuhteid, mis muudavad meie töö kergemaks Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega palju meeldivamaks.

See raamat annab juhtnööre, kuidas luua programmi või rühmaruumi, mis järgib Step by Step alushariduse käsitlusviisi. See lähenemine tõstab lapsed ja nende pered pedagoogilise protsessi keskmesse, kasutab demokraatlikke meetodeid ja protseduure ning propageerib tõenduspõhiseid ja kvaliteetseid õpetamistavasid, mis soodustavad väikeste laste arengut ja õppimist. Raamat tutvustab ka teiste tuntud lapsekesksete alusharidusprogrammide parimaid praktikaid, et inspireerida neid, kes juba järgivad Step by Step Eestis Hea Algus Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega, katsetama strateegiaid oma praktiliste kogemuste täiendamiseks.

See käsiraamat on mõeldud alushariduse õpetajatele ja koolieelse lasteaia personalile — psühholoogidele, metoodikutele, terapeutidele ja õpetaja assistentidele jt — kes töötavad 3—5- või 6-aastaste lastega.

Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega GPU kaubandussusteem

Seda raamatut saavad kasutada ka õpetajakoolitust ja täiendkoolitusi pakkuvad Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega, kui keskenduvad pädevustele, mis on olulised nii tulevastele kui juba praktiseerivatele õpetajatele. Järgnevalt on välja toodud mõned põhjused, kuigi üksnes nendega see loetelu ei piirdu. Igal lapsel on õigus varajases lapsepõlves saada parimaid kogemusi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ÜRO lapse õiguste konventsioon sätestab, et valitsused on kohustatud tagama perekondadele vajalikku abi ja pakkuma väikestele lastele hoiuteenust ja haridust.

Lapse Õiguste Komitee kinnitab üldise märkuse nr 7 all mis keskendub väikeste laste õigusteleet hariduse eesmärk on tagada lapse oskuste, õppimise ja teiste võimete arendamine, inimlik väärikus, enesehinnang ja enesekindlus, ning see tuleb saavutada lapsekesksete ja lapsesõbralike meetoditega, mis on kooskõlas lapse sisemise väärikusega. Need õigused on iga lapse jaoks, hoolimata nende kodakondsusest, majanduslikust olukorrast, võimetest, soost, rassist, usust või sotsiaalmajanduslikust staatusest.

Varase lapseea spetsialistidena peame tagama, et need õigused viiakse reaalselt ellu. Meie ülesanne ei ole õpetada lastele, kuidas inimeseks saada, vaid näha neid inimestena koos kõigi nende teadmiste, oskuste, annete, võimete, tugevuste ja vajadustega, mida saame edasi arendada. ÜRO lapse õiguste konventsioon deklareerib põhilisi inimõigusi, mida lapsed kõikjal omavad.

Konventsioon kaitseb laste õigusi, kehtestades norme tervishoius, hariduses ning juriidilistes, avalikes ja sotsiaalteenustes. Varajane lapsepõlv on tähtis aeg lapse füüsilises, emotsionaalses, sotsiaalses, keelelises ja vaimses arengus Me Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega, et kvaliteetne hoid ja Koksi aktsiaoptsioonid lapsepõlve kogemused aitavad luua seda laadi ühiskondasid, mida me soovime tulevikus.

Kogemused ja suhtlemine esimestel eluaastatel oma oluliste hooldajate ja keskkonnaga, mõjutavad väikeste laste arenevat aju, loovad aluse tulevastele kogemustele ja nende Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega. Tervislik areng esimestel eluaastatel on hariduslike saavutuste, vastustundlikuks kodanikuks kujunemise, elukestva tervise, järgneva põlvkonna eduka kasvatamise ja majandusliku produktiivsuse nurgakivi. Alusharidus aitab kujundada laste kohanemisvõimet elus toimetulekuks ja loodetavasti ka edu saavutamiseks kiiresti muutuvas maailmas.

Kahekümne esimesel sajandil tuleb lastel üha enam kokku puutuda sotsiaalsete, poliitiliste ja keskkonna muutustega; muutustega teaduses ja tehnoloogias, muutustega, mis mõjutavad tööturgu ja majanduslikku stabiilsust. Alushariduse õpetajatelt oodatakse laste ettevalmistamist selliseks tulevikuks, mida täna on veel raske ette kujutada. Ühiskond saab koonduda alushariduse ümber. Lapsevanemad, perekonnad ja ühiskond hoolivad oma laste tulevikust.

Alushariduse õpetajatena saame inspireerida ühistegevust, propageerida sidemete loomist ja kodanikuühiskonnas osalemist.

VOLATIILSUS - FINANTSID -

Et ühiskond muutub pidevalt mitmekesisemaks, on alushariduse ülesanne erinevuste, kaasamise ja sotsiaalse sidususe respekteerimise toetamine. See on koht, kus lapsed, õpetajad ja pered teevad üheskoos otsuseid, mis mõjutavad neid ennast ja kui grupi liikmeid ning ühiskonda tervikuna Moss, See käsitleb laste vajadust positiivsete suhete järele ja propageerib mängule põhinevat sotsiaalset õppimist, mis julgustab lapsi võtma initsiatiivi.

Programm toetab laste füüsilist, sotsiaalset, emotsionaalset ja kognitiivset arengut ning loovuse, loomingulisuse, enesekindluse ja enesetõhususe arendamist. Programmi toetavad John Dewey vaated, mis väljendavad uskumust, et kool on sotsiaalne institutsioon, mille kaudu peaks toimuma sotsiaalne reform. Step by Step programm oli üks esimesi ja palju aastaid mõnes riigis ka ainuke alusharidusprogramm, mis esitab väljakutse käibivatele väikeste laste hoiu- ja hariduskäsitlustele ning uurib õpetamise uusi demokraatlikke ideid.

Step by Step käsitlus põhineb usul, et sotsiaalselt kaasavad ühiskonnad on rajatud vundamendile, millele pannakse alus juba varastel eluaastatel. Programm keskendub põhimõttele, et demokraatia on koolieelsete laste hoiu ja hariduse alus ning seetõttu peaksid varajaste aastate tegevused, mis kaasavad lapsi ja peresid, olema kooskõlas põhiliste demokraatlike väärtustega. See näeb ette varase lapseea hariduse süsteemi, mis austab, väärtustab ja kaasab kõiki lapsi ja nende peresid, kaasa arvatud hariduslike erivajadustega ning ebasoodsas olukorras või vähemusrühmadesse kuuluvaid lapsi.

Programm püüab kinnistada need demokraatlikud väärtused, tavad, oskused ja võimed väikestes lastes ja arendada teenuseid, mis oleksid kaasavad ja kajastaksid neid väärtusi.

Volatiilsuse määratlus

Laste vaatlemise ja tundmaõppimise kaudu saavad õpetajad planeerida ja läbi viia õpitegevusi, mis lapse arengutasemele, oskustele, teadmistele, võimetele ja huvidele kõige paremini vastavad.

Alushariduse õpetajad loovad tugevad partnersuhted laste perede ja kogukonnaga, kes jagavad vastutust laste eest hoolitsemise ja nende hariduse osas. Samal ajal on programmil rahvusvaheline perspektiiv, mis tunnustab universaalseid põhimõtteid Binaarsed valikud on reguleeritud maaklerid kohandab neid riiklike, kogukondlike ja perekondliku kontekstidega niimoodi, et need mõlemad oleks kultuuriliselt vastavad ja praktiline juurutada.

Step by Step programm juhindub konkreetsetest pedagoogilistest põhimõtetest seitsmes sihtvaldkonnas, mis määravad ära kvaliteetse tegutsemise ja edendavad väikelastes demokraatlikke väärtusi. Need muutused toetusid suures osas sotsiokonstruktivismi teooriale, rõhutades kvaliteetse, kavandatud sotsiaalse interaktsiooni tähtsust inimese arengus.

The Great Gildersleeve: Gildy's Campaign HQ / Eve's Mother Arrives / Dinner for Eve's Mother

Selles raamatus leiate praktilisi näpunäiteid, kuidas teha paremini koostööd perede ja kogukonnaga ning kuidas tagada, et kõik lapsed on kaasatud ja tunneksid ennast väärtuslike liikmetena õpikogukonnas. Raamatus vaadeldakse põhjalikult, kuidas ja mida laste õppimise puhul dokumenteerida ja käsitletakse uuemaid uuringud, mis räägivad laste mängu soodustamise tähtsusest õppekava sisu õpetamisel.

Lugupidamine, paindlikkus ja refleksioon Lugupidamine, paindlikkus ja refleksioon on olulised nii iseenda kui laste tegevuse suhtes rühmaruumis, et kujundada tugevaid kogukondi ja ühiskondi. See raamat käsitleb Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega oskusi sageli ja näitab, kuidas õpetajad saavad neid omadusi demonstreerida ja nende arengut lastes soodustada.

Lugupidamine Lugupidamine iseenda ja teiste vastu on Step by Step keskne printsiip ja see peaks olema kesksel kohal ka rühmaruumi keskkonnas.

Lugupidamine on erinevuste hindamise, kaasamise, peredega koostöö kujundamise, täiskasvanute ja laste vaheliste positiivsete suhete rajamise, laste positiivse käitumise soodustamise ja hooliva keskkonna kujundamise alus. See tähendab, et märgatakse ja hinnatakse laste ja nende perede tugevaid külgi ja ollakse avatud tunnetele, mõtetele ja arvamustele.

Step by Step käsitlusviis põhineb lugupidamisel keskkonna ja kõigi inimeste vastu, olenemata nende soost, seksuaalsest orientatsioonist, võimetest, etnilisusest taustast, vanusest, nahavärvist või välimusest.

Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega MONTE CARLO Binaarne valik

Selle programmi kaudu Millal sa saad laovalikuid lapsi austama iseennast, teisi ja keskkonda. Paindlikkus Paindlikkus tähendab ülaltoodud uskumustele ja väärtustele vastavat nii tahtlikku kui spontaanset käitumist.

Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega Halvim binaarne valikut maaklerid

Paindlikkus viitab ka vastastikku osavõtlikule suhtlemisele. Kui meie reageerime lugupidavalt, siis teised inimesed teevad sedasama palju meelsamini.

LAPSEKESKNE DEMOKRAATLIK LASTEAED

Paindlikkus paneb meid pidevalt kohandusi tegema, et rahuldada individuaalsete laste ja grupi muutuvaid Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega, aga ka perede ja kogukonna pidevas muutumises olevaid vajadusi. See tähendab, et pikaajaliste õppimise ja arengu eesmärkide saavutamiseks tuleb tõsta laste vajadused ja huvid esikohale.

Refleksioon Reflekteerimine aitab meil mõista, et meie tegevusel on tagajärjed — nii meie Toote strateegiad kui teiste jaoks. See paneb meid käituma palju sihikindlamalt ja on oluline aspekt väikeste laste kasvatuse kunstis ja teaduses ning hariduses.

Edukad õpetajad reflekteerivad, mis toimib hästi ning mis mitte ja kuidas oma tööd paremaks muuta ning probleeme lahendada. Nagu eespool mainitud, elame, töötame ja õpime üha keerulisemas ja kiiremini muutuvas maailmas. Mida rohkem me reflekteerime, seda paremini saame reaalses elus hakkama ja seda paremini suudame ettearvamatute olukordadega toime tulla.

Alushariduse õpetaja roll Step by Step programmis Õpetaja roll on selles programmis väga oluline. Käesolev käsiraamat pakub teavet ja täiendab meie teadmisi lapse arengu erinevate külgede, õppimistrateegiate, lapsevanemate ja kohaliku kogukonnaga töötamise kohta. Kuidas see raamat on üles ehitatud I osa — Kuidas väikesed lapsed arenevad ja õpivad annab ülevaate olulistest Step by Step metoodika aluseks olevatest teooriatest ja uurimustest, eriti sotsiaal-konstruktivistlikust käsitlusest ja mängu tähtsusest laste arengus.

II osa — Koostöö perede ja kogukonnaga kogukonnaga arutleb selle üle, miks lugupidamine laste perekondade ja kogukonna suhtes on tähtis ja kuidas seda väljendada. Selles osas kirjeldatakse võtteid, kuidas täiustada suhtlust peredega ja soodustada nendega koostööd ja partnerlust.

Jagage voimalused suure kaudse varieeruvusega Kaubandusstrateegia MACD abil

III osa — Kõigi laste arengut soodustav keskkond näitab, kuidas luua sotsisaal-emotsionaalne keskkond, kus iga laps tunneb end täisõigusliku kogukonna liikmena ja on kaasatud demokraatlikes protsessides. Teises jaos kirjeldatakse, kuidas luua füüsilist keskkonda nii lasteaia ruumides kui õues, kuidas soodustada turvalisust, kuuluvustunnet, aktiivset õppimist, valikuid ja erinevuste tunnustamist.