Raamatupidamine aktsiaoptsioonitehingute jaoks IFRS-i poolt. Microsoft Word - SEB_Pank_Aastaaruannedoc - PDF Free Download

Finantsvara või finantsvarade grupi väärtus on langenud ja allahindlusest tulenev kahju on tekkinud vaid juhul, kui on olemas objektiivsed tõendid halvenemisest ühe või mitme sündmuse tõttu pärast vara esialgset arvelevõtmist kahjujuhtum ja sellel kahjujuhtumil on mõju finantsvara või finantsvarade rühma tuleviku eeldatavatele rahavoogudele, mida on võimalik usaldusväärselt hinnata. Nõue kliendi vastu kajastatakse alates lepingujärgse vara kliendile üleandmise hetkest. Madal inflatsioon, madal tööpuudus ja stabiilselt kõrge sissetulekute kasv on soodustanud eraklientide deposiitide ja kinnisvara soetamiseks võetud laenude kasvu.

Töötajatele suunatud optsiooniprogrammide maksustamine Eesti kohtupraktikas Töötajatele suunatud optsiooniprogrammide maksustamise sätete puudumine TuMS-is on tinginud olukorra, kus optsiooniprogrammide Raamatupidamine aktsiaoptsioonitehingute jaoks IFRS-i poolt põhimõtted on kujundanud kaks jõustunud kohtulahendit. Nimetatud lahendis asus Ringkonnakohus järgmisele seisukohale: "käsitletaval juhtumil oli tegemist kindlale isikute ringile suunatud aktsiaoptsioonidega, kelleks olid apellandi juhtkonda kuuluvad isikud ning teistel isikutel väljaspool õigustatud isikute ringi puudus võimalus samadel tingimustel optsioone omandada.

Erisoodustuse objektiks on optsiooni alusvara, s. Erisoodustuse hinna määramiseks tuleb lähtuda optsiooni alusvara hinnast. Vaadeldaval juhtumil ei saa erisoodustuse andmise ajaks lugeda optsiooni väljastamise hetke, sest optsioonid ei olnud väljaandmise ajal võõrandatavad ja nagu nähtub …optsiooniõigustatud isikutel ei olnud õigus otsustada selle üle, kas optsioon tegelikkuses realiseerub või mitte, ning töösuhte katkestamisel kaotasid nad optsiooni realiseerimise õiguse.

Raamatupidamine aktsiaoptsioonitehingute jaoks IFRS-i poolt

Erisoodustuse andmisele eelnev kokkulepe erisoodustuse andmise kohta ei kujuta veel endast erisoodustust. Erisoodustusega on tegemist siis, kui töötaja on kätte saanud talle lubatava hüve.

rtj 3 finantsinstrumendid _2011

Optsiooni väljaandmine ei saanud antud Raamatupidamine aktsiaoptsioonitehingute jaoks IFRS-i poolt kujutada endast erisoodustust juba ainuüksi sellepärast, et optsioon oli tingimuslik ning hüve saamine ei olnud optsiooni andmise hetkel teada.

Riigikohus kaebust Ringkonnakohtu lahendi peale menetlusse ei võtnud.

Raamatupidamine aktsiaoptsioonitehingute jaoks IFRS-i poolt

Optsiooniprogrammide maksustamine on leidnud käsitlemist ka Riigikohtu lahendis nr Nimetatud lahendis märkis Riigikohus järgmist: "sõltuvalt sellest, kas optsioon kui väärtpaber on rahaliselt hinnatav, võib erisoodustuse maksustamine toimuda kahel viisil. Kui optsioon on rahaliselt hinnatav, siis tekib tööandjal maksukohustus optsiooni andmise hetkel ning erisoodustuse väärtus on optsiooni väärtus.

Kui optsioon ei ole rahaliselt hinnatav, siis maksustatakse optsiooni täitmise tulemusena toimuvat aktsia müüki töötajale ning tulumaksuga maksustatakse töötajale võimaldatud soodushinna ja aktsia turuhinna vahe optsiooni täitmise ajal.

Kui XXX oleks ise sõlminud oma töötajatega optsioonilepingud, siis oleks vaieldamatult tegemist erisoodustusega. Kuid erisoodustust võib anda ka kolmanda isiku kaudu.

Raamatupidamine aktsiaoptsioonitehingute jaoks IFRS-i poolt

Teise isiku arvel tegutsemine tähendab erisoodustuse andmisel eelkõige seda, et isik, kelle arvel erisoodustust Luhike binaarse variatsioon, kannab tehingust tekkiva kulu või loobub potentsiaalsest kasust, mis oleks tekkinud, kui erisoodustuse andmise asemel oleks toimunud turutingimustel tehing st optsioon oleks antud vastava tasu eest.

Riigikohus lähtub siinjuures maksukorralduse seaduse § Tõenäoliselt oleks sel juhul XXX-l jäänud saamata nii intressid kui ka osa laenusummast. Optsiooniprogrammide maksustamise hetk Optsiooniprogrammide maksustamises ongi üheks keskseimaks küsimuseks maksustamise hetke määratlemine ehk see, millisest hetkest loetakse hüve antuks.

Public Language Switcher

Otsustamaks, millist hetke lugeda hüve andmise ajaks, peab aluseks võtma selle, millal töötajale tegelikkuses varaline õigus üle anti. Olukorras, kus töötaja saab rahaliselt hinnatava hüve juba optsioonilepingu sõlmimisel, toimub võimalik maksustamine just sellel hetkel. Sarnasele seisukohale asus ka Riigikohus eelviidatud lahendis nr Optsioonid on üldreeglina rahaliselt hinnatavad, kui need on vabalt võõrandatavad ehk sisuliselt võrreldavad tavapäraste finantsoptsioonidega.

 1. Pjsci juhatuse esimees "Sibur Holding" 2.
 2. Tööandja poolt töötajatele korraldatavate optsiooniprogrammide maksustamine - webstyle.ee
 3. На некоторые из этих вопросов я могу дать ответ, но делать это с помощью слов было бы слишком утомительно.
 4. TD Ameriditrade kaubandusvoimalused
 5. Binaarne valik Blackhat.
 6. Interneti-interaktiivse maakleri veebiseminar
 7. Millised strateegiavoimalused on ohustatud toostusele avatud
 8. Siburi ettevõtte juhtimine. Keskkonnaprogrammid Sibura.

Selliste rahaliselt hinnatavate optsioonide töötajatele võõrandamisel leiab võimalik maksuhetk aset just optsioonide võõrandamisel. Kui optsioonid ei ole võõrandatavad, st on isiklikud ning seotud töötajast tulenevate piirangutega ning seetõttu ka rahaliselt mittehinnatavad, ei ole töötaja sellel hetkel veel hüve saanud ning võimalik hüve saamine leiab aset alles optsioonide realiseerimisel, s.

Teabevarad

Sellistel juhtudel toimub ka optsiooniprogrammide maksustamine optsioonide realiseerimise hetkel. Maksuhaldur juhib siinkohal tähelepanu asjaolule, et optsiooniprogrammi koostamise viisi otsustab maksumaksja ning maksustamine sõltub optsiooniprogrammi elementidest.

 • Kesoleva Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 3 Finantsinstrumendid eesmrgiks on stestada reeglid finantsinstrumentide kajastamiseks Eesti hea raamatupidamistava kohaselt koostatavates raamatupidamise aastaaruannetes.
 • Töötajatele suunatud optsiooniprogrammide maksustamine Eesti kohtupraktikas Töötajatele suunatud optsiooniprogrammide maksustamise sätete puudumine TuMS-is on tinginud olukorra, kus optsiooniprogrammide maksustamise põhimõtted on kujundanud kaks jõustunud kohtulahendit.
 • Riskipoliitika ja -juhtimine 48 I.
 • RTJ 3 Finantsinstrumendid _ - [PDF Document]
 • Raamatupidamine | Äripäeva teabevara
 • Binaarsed variandid Eesti.
 • Riskipoliitika ja -juhtimine 43 I.

Nimelt on viimasel ajal sagenenud juhtumid, kus optsiooniprogramm on koostatud selliselt, et töötajatele on võõrandatud rahaliselt hinnatavad optsioonid, mille tulemusel toimub optsiooniprogrammi maksustamine optsioonide väljastamisel, kuid hiljem selgub, et õigustatud isikud ei ole huvitatud optsioonide realiseerimisest.

Kui maksumaksja on koostanud optsiooniprogrammi selliselt, et töötajatele antakse rahaliselt hinnatavad optsioonid, on töötajad sellel hetkel juba hüve saanud ning selle hüve realiseerimata jätmine ei anna alust tasutud maksude korrigeerimiseks.