Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi.

Toimkonda teenindab Rahandusministeerium. Nõuded toetatava tegevusega kaasnevaks tegevuseks antava toetuse kohta 1 Paragrahvi 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul on taotlejal ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt. Nõuded hinnapakkumusele tulenevalt investeeringuobjektist 1 Kui § 4 lõike 1 punktides 1—7, 9—11 või § 4 lõikes 2 nimetatud tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus: 1 ületab eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile edaspidi hinnapakkumus ; 2 ei ületa eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Vastu Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi Toetuse taotleja 1 Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 14 euro ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamisele Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi eelnenud majandusaastal üle 50,00 protsendi kogu müügitulust.

Niisutussüsteem ehitatakse kas ehitusseadustikus või maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras. Nõuded ehitamiseks antava toetuse kohta 1 Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamiseks või § 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud bioenergia tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamiseks peavad täidetud olema lõigetes 2—5 sätestatud nõuded.

Nõuded statsionaarse seadme ostmiseks antava toetuse kohta Paragrahvi 4 lõike 1 punktides 2 ja 4 nimetatud statsionaarse seadme, sisseseade või loomade pidamiseks mõeldud paigaldise ostmiseks Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi vajaduse korral paigaldamiseks on investeeringuobjekti alune maa taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või on hoonele või rajatisele, kuhu investeeringuobjekt paigutatakse, seatud taotleja kasuks kasutusvaldus või on taotleja sõlminud hoone või rajatise kasutamiseks kirjaliku rendilepingu vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning viieks aastaks, kui taotleja ei ole Mis on kiireim FDO rikkad. Mittetoimiva niisutussüsteemi puhul lisatakse taotleja aastase veekulu aritmeetilise keskmise arvutamisel nende aastate puhul, kus niisutussüsteem ei toiminud, taotleja tegelikule aastasele veekulule mittetoimiva niisutussüsteemi viimase kahe kuni viie toimimisaasta tegeliku aastase veekulu aritmeetiline keskmine.

Kui taotleja või niisutussüsteemi veekulu ei mõõdetud, siis lähtutakse vastavast hinnangulisest aastasest veekulust. Statsionaarse seadme puhul tuginevad arvestusliku ja tegeliku veekasutuse vähenemise arvutus ja hinnang vastava seadme tehnilistele parameetritele.

Nõuded istandiku ja puukooli investeeringuks antava toetuse kohta 1 Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 5 nimetatud istandiku rajamiseks või laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmiseks on investeeringuobjekti alune maa taotleja omandis vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning vähemalt viis aastat, kui taotleja ei ole VKE. Nõuded toetatava tegevusega kaasnevaks tegevuseks antava toetuse kohta 1 Paragrahvi 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevuse puhul on taotlejal ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.

Abikõlblikud kulud 1 Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses või võrdlushindade kataloogis esitatud tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.

FVT Trading System Binaarsed valikud tapja strateegia

Taotleja tagab kasutatava raha otstarbeka ja säästliku kasutamise. Üldnõuded hinnapakkumuse kohta 1 Hinnapakkumuses märgitakse taotleja nimi, pakkuja nimi ja kontaktandmed, hinnapakkumuse väljastamise päev ning kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumus. Nõuded hinnapakkumusele tulenevalt investeeringuobjektist 1 Kui § 4 lõike 1 punktides 1—7, 9—11 või § 4 lõikes 2 nimetatud tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus: 1 ületab eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile edaspidi hinnapakkumus ; 2 ei ületa eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

Raamatupidamise seadus (lühend - RPS)

Toetuse määr ja suurus 1 Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille ostmise korral on toetus kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse määr ja suurus tulenevalt taotlejast ja toetatavast tegevusest 1 Paragrahvi 4 lõike 1 punktides 5—9 nimetatud tegevuste puhul on toetuse maksimaalne suurus tegevuse kohta Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi arengukava programmiperioodil.

Nimetatud juhul ei arvestata lõikes 2 sätestatud maksimaalset toetuse suurust loomakoha kohta.

30 min binaarne valikud kauplemise strateegia Tuleviku voi voimaluse kaubandus

Kolmekordse müügitulu suuruse piirangut ei kohaldata tootjarühmale. Niisutussüsteemi investeeringu kooskõlastamine Keskkonnaametiga 1 Taotleja esitab enne toetuse taotlemist niisutussüsteemi investeeringule kooskõlastuse saamiseks Keskkonnaametile järgmised andmed ja dokumendid: 1 andmed ostetava seadme Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi selle kavandatava asukoha kohta; 2 statsionaarse seadme puhul, mis ostetakse üksnes olemasoleva toimiva niisutussüsteemi elemendi energiatõhususe suurendamiseks, teave olemasoleva seadme tehniliste parameetrite ja niisutussüsteemi kavandatava aastase veekasutuse kohta; 3 kavandatava niisutussüsteemi ehitusprojekt, Systems Engineering Trade mall see on nõutav ehitusseadustiku või maaparandusseaduse kohaselt; 4 keskkonnamõju eelhinnang või keskkonnamõju hindamise aruanne.

Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg 1 Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid edaspidi koos taotlus.

Avalduses esitatavad andmed taotleja kohta 1 Taotleja esitab avalduses järgmised andmed taotleja kohta: 1 taotleja ärinimi, äriregistri kood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed; 2 teave selle kohta, millises § 26 Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi 2 nimetatud tegevusvaldkonnas taotleja tegutseb; Jaga meie jaoks taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu ja muu müügitulu toodete ja teenuste kaupa, märkides iga toote või teenuse kohta müüdud ühikute koguse ja müügitulu summa; 4 muud andmed, mida on vaja taotleja nõuetele ja hindamiskriteeriumitele vastavuse kindlakstegemiseks ja seireks.

Avalduses esitatavad andmed toetatava tegevuse kohta 1 Taotleja esitab avalduses järgmised andmed toetatava tegevuse kohta: 1 kavandatava investeeringuobjekti või toetatava tegevuse nimetus ja selle kirjeldus ning vastavalt investeeringuobjekti Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi koguselised näitajad, nagu arv, ruumala, pindala või pikkus; 2 kavandatava investeeringuobjekti asukoht; 3 andmed taotletava toetuse suuruse kohta; 4 andmed investeeringu eesmärgi kohta; 5 teave küsitud hinnapakkumuste ning hinnapakkumuse valikukriteeriumite kohta.

Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus

Nõuded taotluse osaks olevatele dokumentidele 1 Taotleja esitab PRIA-le koos avaldusega hinnapakkumused järgmistel juhtudel: 1 paragrahvi 16 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakirjad või kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu investeeringuobjekti hinnapakkumusi, siis lisatakse taotlusele sellekohane põhjendus; Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi paragrahvi 16 lõike 1 punktis 2 ja sama paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhtudel investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri; 3 paragrahvi 16 lõikes 3 nimetatud juhul vähemalt ühe hinnapakkumuse ärakiri kasutatud seadme kohta ja ühe hinnapakkumuse ärakiri uue samaväärse seadme kohta, kui see ei ole kantud võrdlushindade kataloogi.

Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine 1 PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

 • Kaubamargi elektrooniline registreerimissusteem
 • Raamatupidamiskohustuslane, kes koostab konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruande, ei ole kohustatud koostama käesoleva seaduse §-s 15 nimetatud raamatupidamise aastaaruannet.
 • Элвин вполне мог поверить .
 • Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus – Riigi Teataja

Taotluste hindamise kriteeriumid ja hindamise kord 1 PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi tegevusvaldkondade kaupa. Taotleja loetakse tegevaks selles tegevusvaldkonnas, kust ta on taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal saanud suurima osa oma müügitulust. Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, kellel oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal väiksem müügitulu.

Jaga valik Tehingud ja vara auhinnad Seotud mitmekesistamise strateegiafirma

Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine 1 Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevusvaldkonna toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel. Toetuse saaja kohustused 1 Toetuse saaja peab vastama § 3 lõike 1 punktis 4 sätestatud nõuetele vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning viis aastat, kui taotleja ei ole VKE edaspidi sihipärase kasutamise periood.

Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine 1 Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA-le PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega: 1 selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi või töö või ostis kaupa; 2 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte; 3 paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1, 3, 6 ja 10 ning § 4 lõike 2 punktides 2, 7 ja 10 nimetatud tegevuse korral selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist Aruannete esitamine mitte-tulemuslikkuse voimalusi dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö; 4.

 1. Raamatupidamise seadus – Riigi Teataja
 2. Их скакуны превосходных кровей были аристократами здешнего животного мира и, надо сказать, хорошо это понимали.
 3. Если бы он задал этот вопрос одной из информационных машин города, он бы заранее знал, каков будет ответ.
 4. Cyou aktsia valikutehingud
 5. FDAXi kauplemise susteem
 6. Пока длилась долгая тишина, Элвин окинул взором тесные толпы вокруг, пытаясь угадать, как они встретили это откровение и эту неизвестную угрозу, которая теперь пришла на смену мифу о Пришельцах.
 7. Прошел слух -- Хилвар не опровергал его, но и не подтверждал,-- что то, что обнаружили ученые, оказалось столь странно, что почти ничем не напоминало ту историю, картины которой все человечество считало истинными на протяжении миллиарда лет.