Oli tuleviku pohialused,

Info kogumine, säilitamine ja levitamine ning teadlikkuse suurendamine - maapõuealase info kogumise, säilitamise ja levitamise ning teadlikkuse suurendamisega seotud poliitikasuunised. Tulevikuoskustest ja -töödest kõnelevad trendikogumikud kasutavad tavaliselt mõnd kauget aastaarvu, kasvõi näiteks Suurendada Eesti inimeste huvi ja teadmisi kliimamuutuse ja energiasektori väljakutsete osas, vahendades infot kliimamuutuse põhjuste ja tagajärgede kohta, igaühe tegutsemisvõimaluste kohta. Tulevik näib niimoodi olevat 14 aasta kaugusel ning just homme läheb kõik vanaviisi edasi.

Uuringud ja aruanded Maapõuepoliitika põhialused aastani Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele on loodusvarad ja loodusressursid rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult.

Oli tuleviku pohialused

Maapõues olevad ressursid on vajalikud Eesti majandusarengule, olles seega olulised kogu ühiskonnale tervikuna. Riik kui maapõues leiduvate ressursside uurimise ja kasutamise koordineerija peab kindlustama, et varadega käiakse ümber säästlikult ja heaperemehelikult.

Oli tuleviku pohialused

Geoloogia ja mäendus on valdkonnad, mis on tihedalt seotud nii keskkonna- kui majandussektoriga. Nii praegu kui ka tulevikus on vaja tagada oluliste ressursside uurimine, luua võimalused nende säästvaks ja optimaalselt keskkonnaohutuks kasutamiseks ning tagada selles valdkonnas õppe- ja uurimistegevuse arendamise järjepidevus.

Maapõuepoliitika põhialused aastani on arengudokument, mis annab pikaajalise visiooni ja suunad valdkonna arengu juhtimiseks, käsitledes kogu maapõue potentsiaali.

Oli tuleviku pohialused

Dokumendiga määratakse Eesti Vabariigi kui maapõue ja maavarade peamise omaniku roll ja huvid maapõue uurimisel, maapõue ja maavarade Oli tuleviku pohialused andmisel ning kasutamisel. Maapõuepoliitika põhialused on raamstrateegiaks valdkonnaga seotud arengukavadele ja õigusaktidele ning maapõue küsimustes aluseks teiste valdkonnaga seotud arengudokumentide ja õigusaktide koostamisel.

Oli tuleviku pohialused

Maapõuepoliitika põhialused aastani võeti vastu Riigikogu Maapõuepoliitika visioon ja üleriigiline eesmärk Maapõue ja seal leiduvaid loodusvarasid uuritakse ning kasutatakse Eesti ühiskonnale võimalikult suurt väärtust looval moel, arvestades keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, majanduslikke, geoloogilisi ja julgeoleku aspekte.

Eesti pikaajaline eesmärk maapõue valdkonnas on tagada maapõueressursside teaduspõhine, riigi majanduskasvule ja ressursitõhususele suunatud keskkonnahoidlik ning inimeste tervist säilitav haldamine ja kasutus. Samal ajal on oluline vähendada sõltuvust taastumatutest loodusvaradest.

Oli tuleviku pohialused

Valdkonna arendamise põhimõtted ja prioriteetsed arengusuunad: Oli tuleviku pohialused. Uurimine ja kasutamine - maapõue uurimise ja kasutamisega seotud poliitikasuunised.

Oli tuleviku pohialused

Keskkonnamõju ja tõhusus - maapõue kasutamise keskkonnamõjude ja kasutamise tõhususega seotud poliitikasuunised 3. Õppe- teadus- ja arendustegevus - maapõue valdkonna õppe- teadus- ja arendustegevusega seotud poliitikasuunised. Info kogumine, säilitamine ja levitamine ning teadlikkuse suurendamine - maapõuealase info kogumise, säilitamise ja levitamise ning teadlikkuse suurendamisega seotud poliitikasuunised.