Tuleviku ja ppt valikuvoimalused

Milliseid muutusi tahame saavutada selle hoolekogu koosseisu tegutsemisaja jooksul? Väga edukalt on võimalik integreerida mõlemad lähenemised oma õpitegevustesse. Meie nägemusel on Swedbank läbi Baltimaade makromajanduse normaliseerumise esimesest faasist. Kuidas ma sellele ootusele vastavalt käitun? Personaalsed õpikeskkonnad on õppija poolt hallatavad ja kontrollitavad keskkonnad, mis toetavad õppijat õpieesmärkide püstitamisel, õppesisu ja protsessi organiseerimisel ning suhtlemisel teiste õppijatega ning õpetajatega. Lahendusi otsides ja vahendeid valides lähtume eelnevast.

Teema Aktsiavalikute korrigeeritud kulud "Tallinna Lasteaedade. Hoolekogude Liit. Tutvuda teiste Tallinna lasteaedade hoolekogude ja neid ühendava liidu parima praktikaga.

Luua kuvand ideaalsest hoolekogust. Õppida tegutsema headele ehk selgetele suhetele tugineva ühtse meeskonnana. Mõelda läbi ja leppida kokku tegevuskava järgnevateks sammudeks. Usume, et see on võimalik.

Recommended

Lahendusi otsides ja vahendeid valides lähtume eelnevast. Edu vaatleme pikemas perspektiivis. Kui inimene ei taju piisava selgusega, kuidas ta konkreetses keskkonnas Tuleviku ja ppt valikuvoimalused ja edasi areneb, kuidas tema võimed ja tuleviku väljavaated järjest avarduvad, siis ta kas hakkab võitlema, lahkub või mandub! Kord on kokkuleppeline ühiste normide ja Tuleviku ja ppt valikuvoimalused kogum.

Demokraatia aluspõhimõte — lubatud on kõik, mis ei ole keelatud!

Vastutada tuleb selle eest, mida teed ja ka selle eest, mida tegemata jätad. Otsustada saab üksnes valikusituatsioonis.

  1. Sõnaraamat Lisamaterjal — digitaalsed õpikeskkonnad Info — ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaldab mitmekesistada tavapäraseid õppevahendeid ja pakkuda ühtlasi uusi õpetamise ja õppimise kogemusi.
  2. Valikuvoimaluste valjumise strateegia
  3. Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius webstyle.ee [Kirjutuskaitstud] - PDF Free Download
  4. BT-kaubandussusteemi ajalugu

Võimalus lisada alternatiive. Võimalus otsustada oma parima äratundmise järgi, kartmata repressioone iseenda ja oma lähedaste suhtes. Asi, millest räägitakse peab olema oluline.

  • Binaarne valik kompass
  • Ants Lusti- Postmodernne tarbija ja hüperreaalsus
  • Ettevtluse+alused+innove

Kui tahame, et inimesed otsustaksid ja rakendaksid otsuse aktiivselt ellu, peame looma valikuvõimaluse 9 Meie uskumus Me suudame teadlikult luua keskkonda, kus kõik koos tahavad ja saavad elust rohkem rõõmu tunda. Töökus Pingutus, järjepidevus, asjade lõpuni tegemine, mugavustsoonist väljumine Tarkus Teadmised, oskused, kogemused, arusaamine, mõistmine, sallivus, ühisus, usaldus, edukogemus, eneseusk Jumal, anna mulle meelerahu mitte muretseda asjade pärast, mida ma muuta ei saa, julgust muuta Tuleviku ja ppt valikuvoimalused, mida ma muuta saan, ning tarkust, et nende vahel vahet teha.

Presentation on theme: "V Muu(da)tuste juhtimine"— Presentation transcript:

Püha Franciscus 12 Miks Sina oled hoolekogus? Altruism, soov maailma paremaks muuta? Mõjuvõimu suurendamine ja kasutamine? Hea seltskond?

V Muu(da)tuste juhtimine - ppt download

Isiklik areng? Järeleandmine palvetele? Igavus ja aja ülejääk? Mida me siin tegelikult teeme? Kuidas oma tegemisi hindame? Mille järgi aru saame, et asjad läksid hästi või halvasti? Kelle ees me vastutame?

Kas saame piisavalt otsustamise juures osaleda, et vastutust jagada? Kas omame otsuste tegemiseks piisavalt infot ja pädevust?

Tuleviku ja ppt valikuvoimalused

Lapsevanem on lapse arengukeskkonna esmane ja kõige tähtsam looja. Kodu on perekondlik elukeskkond Haritus on seisund, mis iseloomustab valmisolekut muutustega toime tulla. Haridus on elukestev valmisolekute kujunemise jada. Õpe ja kasvatus on sihipärased protsessid.

Õppe kaudu taotleme teadmiste, oskuste, arusaamise ja mõistmise ühtsust ning kasvatuse kaudu olemise ja käitumise ühtsust.

Edu on soovitud seisundi saavutamine kooskõlas saavutaja väärtushinnangutega.

Tuleviku ja ppt valikuvoimalused

Koostöö on võime väärtustada sarnast ja erinevat ning leida ühise eesmärgi nimel tegutsemiseks vajalik motivatsioon. Hoolekogu on konkreetsetele lastele igakülgse arengukeskkonna loomise eest ühise vastutuse võtnud isikute rühm. Pädevus kui kompetentsus on moraalne õigus osaleda arutlustes, otsustamises ja teostuses.

Lisamaterjal – digitaalsed õpikeskkonnad | Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm

Ideaalis: tegeliku omaniku esindaja; laste ja kogukonna huvide kaitsja. Praktikas: kuidas kusagil, aga tüüpiliselt pigem katuseparandaja MTÜde moodustamine, Etrade ostuvoimalused kirjutamine, sponsorite otsimine ; organisaator perepäevade, talgude jms.

Lisaks neile nimetab linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Jälgib, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teeb sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga; kuulab ära direktori aruande lasteaaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest; annab direktorile ja linnavlitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks; teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks; osaleb oma esindaja esindajate kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös; otsustab lapse toidukulu päeva maksumuse ja teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linna volikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Tuleviku ja ppt valikuvoimalused

Kuidas kujundada ühine arusaam? Tahe ja oskus kuulata ning aru saada.

Tallinna Lasteaedade. Hoolekogude Liit. ja Eesti Lastevanemate Liit - ppt üles laadida

Tahe ja julgus muutuda ning muuta. Ühine sütitav eesmärk.

Tuleviku ja ppt valikuvoimalused

Usk, et teeme õiget asja. Ühte kuuluda tahtvad ja üksteist hästi taluvad inimesed. Milline on meie lasteaed ideaalis, st pisut kaugemas tulevikus?