Pre-kaubanduse naitajad.

Vt programmperioodi osas Lähenemiseesmärk. See ei toonud ministeeriumidele kaasa mingeid rahalisi tagajärgi.

ISPA Instrument for Structural Policies for Pre-Accession Euroopa Liidu eelstruktuurivahend ja liitumiseelse abi programm, mille eesmärgiks on aidata kandidaatriikide keskkonna ja infrastruktuuri valdkondi. Juhtkomisjon vt prioriteedi juhtkomisjon; meetme juhtkomisjon Juhtimis- ja Pre-kaubanduse naitajad kirjeldus Description of Management and Control Systems liikmesriigis struktuurivahendite rakendamiseks välja töötatud süsteemide kirjeldus, koostatakse kõikides struktuurivahendite rakendamisega seotud asutustes.

Car packages Helsinki-Tallinn-Helsinki - Tallink & Silja Line

Vt ka Vastavusaudit. Järelhindamine Ex-post evaluation järelhindamisel hinnatakse eraldatud rahaliste vahendite kasutamist, osutatud abi tõhusust, tulemuslikkust ja mõju ning tehakse järeldusi majandusliku ning sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika kohta.

Vt Hindamine Kaksiklogo või Struktuuritoetuse logo struktuuritoetust saanud projektide ja toetuse saajate andmete avalikustamisel kasutatav riiklik tähistus, millega Top Pre-kaubanduse naitajad binaarne valikut ära, millistest EL vahenditest on projekt rahastuse saanud. Vt ka Avalikustamine.

Aastatel – Marokole antud ELi eelarvetoetuse tõhusus

Keskkonnamõjude hindamine Environmental impact assessment arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa, mille eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivama lahendusvariandi valikuks. Kommunikatsioonikava Communication Plan töötatakse välja igale valdkondlikule rakenduskavale ning selle eesmärk on paika panna tegevused ja ajakava struktuurivahendite kasutamise võimaluste tutvustamiseks avalikkusele.

Kontrolljälg auditi jälg Audit trail auditeeritava projekti teostaja peab tagama projekti rakendamisel tehtud kulutusi tõendava dokumentatsiooni piisava üksikasjalikkuse ja kättesaadavuse.

Pre-kaubanduse naitajad

Vt ka Pre-kaubanduse naitajad struktuuritoetuse rakendamise põhimõte, mille edendamine tagatakse teatavatele eesmärkidele või geograafiliselt. Korraldusasutus Managing Authority Riiklik asutus, mille EL liikmesriik Pre-kaubanduse naitajad määranud struktuurifondide üldmääruse alusel EL struktuuriabi vahendamist korraldama. Pre-kaubanduse naitajad ülesandeid täidab Eestis Riigi Tugiteenuste Keskus.

Kuluaruanne Declaration of expenditure Makseasutuse poolt reeglina 4 korda aastas Euroopa Komisjonile saadetav deklaratsioon, mis kajastab struktuuritoetuse raames tehtud väljamakseid. EL kaasfinantseerib programme täiendava allikana lisaks liikmesriigi eelarvele ja erasektorile. Lisanduvus tähendab toetuse taotlejale nõuet tõendada, et ilma struktuuritoetuseta ei oleks tema projekti võimalik ellu viia.

Kirjutage oma ülevaade

Lissaboni strateegia Lisbon Strategy Lissaboni majanduskasvu- ja tööhõivepartnerluse eesmärk on uuendada meie majandust, et globaliseeruvate turgude, tehnoloogiamuutuste, keskkonnakoormuse Pre-kaubanduse naitajad vananeva elanikkonna tingimustes kaitsta euroopalikku sotsiaalset mudelit. Lähenemiseesmärk EL struktuuritoetuse andmise eesmärk on kiirendada vähemarenenud liikmesriikide ja piirkondade lähenemist, parandades majanduskasvu ja tööhõive tingimusi.

Lähimus Subsidiarity põhimõte, mille eesmärgiks on tagada, et otsustamine toimuks nii kodanikulähedaselt kui võimalik ning et ühenduse tasandil võetavad meetmed oleksid õigustatud riigi, regiooni või kohaliku tasandi võimalusi arvestades.

Maaelu arendamine Rural Pre-kaubanduse naitajad maaelu arendamine on tihedalt seotud Pre-kaubanduse naitajad põllumajanduspoliitikaga ja tööhõive toetamise meetmetega. Majandus- ja sotsiaalarengu ühtlustamise poliitika Economic and Social Pre-kaubanduse naitajad policy Euroopa Liidu poliitika üks alustalasid ja struktuurifondide toetuse peaeesmärk Vt Riiklik arengukava; Ühtne programmdokument riiklik asutus, mille EL liikmesriik on määranud selleks, et kinnitada kuludeklaratsiooniga struktuuritoetusest tehtud kulud ning taotleda Euroopa Pre-kaubanduse naitajad EL struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendeid.

Keelevahetaja

Makseasutuse ülesandeid Eestis täidab Rahandusministeerium. Väljamaksete tegemine ei kuulu makseasutuse ülesannete hulka, vaid see on rakendusüksuse ülesanne. Meede Measure tegevuste kogum, mida rakendatakse rakenduskavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Meetme juhtkomisjon Working group at Measure level meetme juhtkomisjonide koosseis määratakse kindlaks vastava prioriteedi rakendusasutuse ministri käskkirjaga. Juhtkomisjonide koosseis on avalik.

Meetme rakendusasutus Intermediate Body at Measure level meetme rakendamise eest vastutav Vabariigi Valitsuse poolt määratud ministeerium, mis vastutab meetme Pre-kaubanduse naitajad saavutamise eest.

Internetiturundus ja e-kaubandus public group | Facebook

Mõjunäitajad Impact indicators näitajad, mis osutavad programmi rakendamisel saavutatud pikaajalistele mõjudele. Sellised mõjud ei ole otseselt seotud toetuse saajate või kasutajatega, vaid puudutavad laiemat elanikkonda. Omafinantseering Self-financing omafinantseering on toetuse saaja või partneri rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti.

Omafinantseeringu hulka arvatakse ainult toetuse saaja või partneri tehtavad abikõlblikud kulud.

  1. Eesti-inglise sõnastik (SF'ga seotud terminid) | Struktuurifondid
  2. Pre-school institutions | COVID kriisi veebileht
  3. Allikas: ELi delegatsioon.

Omafinantseeringut toetuse hulka ei arvata, samuti ei saa toetust kasutada omafinantseeringuks. Vt ka Struktuuritoetus kontroll toetuse saaja juures, eesmärgiga veenduda struktuuritoetusest rahastatud teenuste, objektide ja asjakohase dokumentatsiooni olemasolus.

Partnerlus Partnership EL struktuurifondide programmide peab tagama asjaomaste partnerite riigi, regiooni ning kohaliku omavalitsuse ametiasutused, sotsiaalsed partnerid ja huvigrupid osaluse programmeerimise eri tasanditel ja etappides. Vt Sotsiaal-majanduslikud partnerid Kandidaatriikidele suunatud eelstruktuurivahend, mille sihiks oli kiirendada nende sotsiaal-majanduslikku arengut. Vt ka Eelstruktuurivahendid Piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärk perioodil EL struktuuripoliitika eesmärk, mille kohaselt toetatakse kõige vähem arenenud piirkondade konkurentsivõimet ja tööhõive suurendamist, Vt ka Sihtalade mõisted perioodi kohta Prioriteet ja prioriteetne suund priority, priority axis arengueelistus ehk toetusvaldkond, mis struktuurivahendite kontekstis sisaldub programmdokumendis Pre-kaubanduse naitajad, Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia Prioriteetne suund on valdkondlikes rakenduskavades omavahel seotud ja konkreetsete mõõdetavate eesmärkidega toimingute kogum.

Vt ka Meede Prioriteedi juhtkomisjon Priority working group teostab seiret prioriteedi eesmärkide saavutamise üle. Prioriteedi rakendusasutus Intermediate Body at Priority level prioriteedi rakendamise eest vastutav ministeerium Programm Programme rakenduskaval ja valdkondlikul arengukaval põhinev "pehmete" tegevuste kogum, millel on kindel eesmärk ja mille Pre-kaubanduse naitajad on mõõdetavad ning mis ei eelda investeeringute tegemist infrastruktuuri.

Programmeerimine protsess, millega rakendatakse ühenduse ja liikmesriikide mitmeaastast ühist programmi konkreetsete Pre-kaubanduse naitajad alusel liikmesriikide arengueesmärkide saavutamiseks.

Seotud tooted

Programmilisus Programming ELi regionaalpoliitika ja struktuurifondide rakendamise tähtsaim printsiip, mille põhielemendiks on strateegilised arengukavad.

Programmitäiend Programme Complement Dokument, mis sisaldab arengukava üksikasju meetme tasandil. Programmperioodi sulgemine Closure iga EL programmperioodi osas on kohustuslik Pre-kaubanduse naitajad perioodi sulgemine kindlate reeglite ja ajakava alusel.

Programmperiood loetakse suletuks, kui Euroopa Komisjoni ja Eesti riigi struktuurifondidest saadava toetusega seotud õigused ja kohustused on Pre-kaubanduse naitajad.

Saada sõbrale

Projekt Operation kindla eesmärgi, tähtaja ja eelarvega toetuse saaja poolt elluviidav tegevus. Vt ka Toetuse taotlus; Toetuse saaja Projekti eelarve Project budget struktuuritoetuse taotleja poolt koostatav kava, mis sisaldab projekti kõiki finantseerimisallikaid, sh struktuuritoetuse vahendeid.

Pre-kaubanduse naitajad

Projekti eelarves peavad kajastuma vaid abikõlblikud kulud. Vt Struktuuritoetus Projekti kogu abikõlblik kulu Total eligible project cost abikõlblikud kulutused, mille moodustavad perioodil struktuuritoetus ja Pre-kaubanduse naitajad saaja omafinantseering. Vt Struktuuritoetus, Omafinantseering; Kaasfinantseering Projekti aruanne Project progress report toetuse saajalt rakendusüksusele esitatav aruanne projekti tegevustega saavutatud tulemuste kohta.

Account Options

Aruande koostamise aluseks on projektitaotlus vormis püstitatud saavutustasemed. Vt ka Projekti seire; Saavutustasemed; Seirenäitajad Projekti seire Project monitoring järjepidev projekti käiku puudutavate andmete kogumine, et saada infot projekti edukuse kohta ning suurendada selle tulemuslikkust.

Seiret teostab rakendusüksus. Määrus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas Rakendamise Pre-kaubanduse naitajad Eligible area Pre-kaubanduse naitajad või piirkond, mis vastab EL struktuuripoliitika teatud eesmärgi kriteeriumidele ja millele struktuuritoetus on suunatud.

Liitu Meie Uudiskirjaga

Rakendusüksus Implementing Agency Vabariigi Valitsuse määratud riigiasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kelle ülesannete hulka kuuluvad muuhulgas toetuse taotluste menetlemine, toetuse rahuldamise otsuse alusel toetuse väljamaksmise jaoks vajalike dokumentide vormistamine ja makseasutusele edastamine ning projektidele eraldatud toetuse seire. Piirkond Region Teatud EL struktuuripoliitika eesmärgile vastav sihtala. Riigiabi State aid 1 Euroopa Ühenduse silmis on riigiabi liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik millisel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi ning on ühisturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd Pre-kaubanduse naitajad kahjustab liikmesriikide vahelist kaubandust.

Riigiabi võib olla rahaline abi, võlgade kustutamine, laenude andmine soodsamatel tingimustel jm. Riigiabi programm State aid scheme abiprogramm, mille aluseks on õigusakt või leping, millest tuleneb võimalus anda riigiabi õigusaktis või lepingus eelnevalt kindlaks määratlemata ettevõtjatele ühe eesmärgi või sarnaste eesmärkide saavutamiseks.

Pre-kaubanduse naitajad

Igal aastal koostatav riiklik tegevuskava, milles liikmesriik kirjeldab, kuidas ta kavatseb saavutada aastastes tööhõivesuunistes seatud eesmärgid. Vt Tööhõivesuunised Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava National Reform Programme strateegiline dokument Lissaboni strateegia rakendamiseks Eestis, mis sisaldab valitsuse peamisi eesmärke riigi konkurentsivõime tõstmiseks.

Saavutustasemed on vajalikud struktuuritoetuse kasutamise seireks ja hindamiseks.

Pre-kaubanduse naitajad

Näide: Projektis kehtestatud saavutustase SAPARD-i prioriteetsed abinõud olid suunatud põllumajanduse konkurentsivõime tugevdamisele, maaelu ja maaettevõtluse arendamisele ning maainfrastruktuuri väljaarendamisele.

Vt ka Eelstruktuurivahendid liikmesriigi korraldusasutuselt kalendriaasta lõpule järgneva kuue kuu jooksul Euroopa Komisjonile esitatav QT Bitkoin koolituse reeglid rakendamise aruanne.

Aruanne sisaldab muuhulgas informatsiooni abi rakendamise seisukohast oluliste muutuste kohta üldistes tingimustes, prioriteetide ja meetmete rakendamise tulemuslikkuse, toetuste kasutamise ulatuse, sihipärasuse jm kohta. Aruande peab eelnevalt läbi vaatama ja kinnitama seirekomitee.

The Great Gildersleeve: The Manganese Mine / Testimonial Dinner for Judge / The Sneezes

Perioodil koostati iga-aastased seirearuanded RAKi rakendamise kohta. Perioodil koostatakse seirearuanded iga valdkondliku rakenduskava kohta. Seirekomisjon Monitoring Committee perioodil programmi ja perioodil valdkondlike rakenduskavade seiret teostav komisjon, mis jälgib, et vastava arengu- või rakenduskava rakendamine on tulemuslik, mõjus ja kvaliteetne.

Seirekomisjon vastutab struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi toetuse kasutamise üldise tulemuslikkuse ja kvaliteedi eest.

Pre-kaubanduse naitajad

Seirenäitajad Monitoring indicators seirenäitajad on seotud vastava EL toetuse eripära ja eesmärkidega ning liikmesriigi ning vajadusel selle piirkondade sotsiaalmajandusliku, struktuurilise ja keskkonna olukorraga. Korraldusasutus ja seirekomisjon teostavad seiret füüsiliste ja finantsnäitajate alusel, mis on täpsustatud arengukavas või programmitäiendis.