Huudke soja kauplemise susteemi.

Tiit — Seda ma ei müü ega kingi, vaid laenan; kuid üksnes kolmekümne kolmeks aastaks. Tema oli lahke ning roiisipäralise olekuga kuninga ja kõikide inimeste mee­ lest armas. Karl — Kes võitluses alla annab, see surgu vana teenistuja ja maksumaksjana!

Ka kuningas ise pani poisikesi ning nende elu awaldusi suure hoo­ lega tähele ja andis kaswatajatele nõuu, et nad Uhkeluse õpetamise kallal suurema hoolega ning mõistli­ kuma meelega tööd teeksiwad. Aga selleaegne kasroatamise teadus oli siis alles niisuguses olekus, kus pahad paised üksnes kepiga, piitsaga ning ,urroaplaastriga" taheti ära parandada, sellepärast ei saanud Uhkelusest mingisugust head; ta läks mõist­ mata tuupimisest meel tuimemaks ja hoolimataks ega wähendanud põrmugi oma paha tempusid.

Hoopis teine lugu oli Rõemulusega. Tema oli lahke ning roiisipäralise olekuga kuninga ja kõikide inimeste mee­ lest armas. Rõemuluse ligidal olles, temaga rääki­ des ning tema armast olekut nähes, tundis kuningas ennast roaga trööstitud, rõemsa ja rahulise oleroat. Aastad ning päewad lendasiroad mööda, poisid kasroasiroad suuremaks ja kangemaks, kuningas ise jäi aga roanadusest roäetimaks ja nõrgemaks.

Kui ta roiimaks oma elu - päeroad lõpekorrale armas ruttaroat ja surma päeroa ukse ette jõudroat, Huudke soja kauplemise susteemi tahtis ta riigiülemad ning nöuuandjad kokku kutsuda ja Rõe­ muluse kuningaks lasta kroonida. Ka Uhkelus sai seda teada ja püidis nõuuandjate seas, kawalal kom­ bel, omale sõpru slumitada, mis temal mammona abil ka kaunis kenaste korda läks.

Need sõbrad pidiroad arroamise koosolekul asja nii kaugele ajama, et Uh- 7 kelus oleks saanud kuningaks kroonitud.

U.S. Army Special Forces Green Berets - High Altitude Jump

Niisugusest halwast asjast ning toimetusest ei teadnud roana ku­ ningas midagit, maid armas kindlaste, et noore ku­ ninga kroonimine kõikide poolt ühel- meelel, ruttu ja rahulises olekus pidi saama ära õiendatud. Kui wäga ehmatas ta aga ära kui kuulis, et suur hulk kokku­ tulnud liikmetest Uhkelust soowisiwad kuningaks kroo­ nida.

Niisugune teadmata hoop oli tall raske ära kanda. Ta nägi oma mõtte ja parema soowimise nurja olewat läinud. Mis pidi ta selle parandamiseks te­ gema? Kudas wiisi asju õiendama, et kõikide mõtted, just kui loomulikult, ühele poole wajusiwad. Ta mõtles waikselt ja otsis selleks parajat '. Ma tundsin Teie mõtet, kuulsin nõuuandjate soowimist, mis nii heaste teie kui minu meelt rahutuma olekuga täitis, nägin siis jälle teie igatse­ mist, mis niisugust head nõuu söömis saada, kus kõi­ kide mõtted — rahuga — parema ning kasulikuma walitawa poole saaksiwad pöördud.

Mina tean ja tunnen niisuguse hea nõuu, sellepärast tulingi siia, et seda Teile wõiksin kuulutada. Teie antke mõlemalle walitamale kolm ühesugust proowi ette, nimelt: esi­ teks peab kumbki niisuguse kuld-õuna koju tooma, millega õerudes iga asi kullatud saab ehk kulla- ilul hiilgama hakkab; teiseks pooletoobilise pudeli täie kõige paremat mõdu, millest arwamata palju haamisid ja pudelid Trading System Poe. täita, aga mis siiski tühjaks ei saa; kolmandaks niisuguse ilusa kuninga- ehk würsti- 8 tütre, kes kõikidest maapealsetest neiudest kõige ilusam peab olema ja kes süllapikuseid kulla-karma juuksid kannab.

Kumb siis etteantud proowisi ja soowimisi paremine jõuab täita — saab kuningaks. Nad palusiwad kuningalt, kes lindude keelt mõistis, seletust. Kui kuningas ilusa linnu nõuu andmist sai awaldanud, oliwad kõik kuuljad sellega rahul ja soowisiwad ühel meelel, et nõnda pidi tehtama.

Sellejärele kutsuti prinsid nõuu - kojasse, anti ot­ suseks wõetud mõte neile teada ja küsiti, kas nad peaks tahtma sellwiisil wõidu - õnne katsuda. Paari päewalise ratsutamise järele nägiwad nad mana halli habemega waese mehekese tee ääres istuwat, kes kassa ülesse poole tõstes neid haledaste pa­ lus, et nad Huudke soja kauplemise susteemi head oleksiwad ja teda hobuse selga wõtaksiwad, sest tema jõud olla koguni otsas j.

Niisugusid talupoja lurjusid tee äärest ülesse noppida ja oma hobuse selga tõsta, oleks mull meel wiimne töö enne surma! Nüüd peame tema juurde minema. Astuvad kõik uksest sisse.

Huudke soja kauplemise susteemi

Mõned ametnikud on lipsud ära võtnud. Ühel ametnikul on valge pullover seljas. Nõunik 3 — Selliseid lipse Tallinnas ei müüda. Nõunik 4 — See oli kasulik tehing. Nõunik 5 — Võtaks neid katk! Siidist lipsud! Ilmuvad Karl ja Tiit koos pasunapuhujaga. Karl — Näe agaraid, kel iga mõlkis eek on kallim lepingust! Küll lipse, püksirihmu, pastakaid, ja igasugust nänni ostavad.

Kõik kauplevad, kuid läbirääkimised pole lõppend veel! Abdam on mõtlik, ta tõrgub. Lõpetage kauplemine!

Tiit, sa tead, et vastasel korral peab Komeet missioonile minema garantiideta! Tiit — Su pingutus vist oli liiga äge. Karl — Ma pole saanud sellest tööst veel soojagi. Head edu sulle! See, et dokumendilt puuduvad veel allkirjad, see teeb mind haigeks. Tiit — Õnn kaasa sulle, vapper mees, et kinnituse saaksid kokkulepped! Karl — Jää hüvasti!

Aegumatud intervjuud

Tiit — Sa oled tubli, Karl! Karl lahkub ruumist. Tiit — Nüüd puhu üks prelüüd. Me oleme turul ja sinna kogunevad kokku kõik maailma võimud. Mis nõu me trummipõrinale anda võiksime? Kuues stseen Komeedi õppelaager Tartu ümbruskonnas. Ilmub Komeet koos sõduritega.

Komeet — Paus! Kümme minutit! Te olete hästi võidelnud; hoidsite hästi formatsiooni, ei lasknud ennast provotseerida. Kuid üksnes nii võideldes ei ole me veel võitnud. Selles on kõik liitlased on sama meelt. Ilmub virgats, käes satelliittelefon. Komeet — Mis on? Virgats — Tartus käivad läbirääkimised, Karl ja Tiit püüavad kokkulepet saavutada. Karl tahab sinuga paar sõna enne vahetada. Komeet — Nii et lahendusi pole veel. Millal ta helistab?

üks mees nägi unes taevalikku õiglust …

Virgats — Peaks kohe helistama. Me leppisime tunni aja eest nii kokku.

  • Helisalvestatud regilaulud, loitsud ja lastelaulud - Kirjandusmuuseum
  • Korilane | Aegumatud intervjuud
  • Scottrade voimalused

Komeet — Kas kanal kahe pealt? Telefon heliseb. Virgats eemaldub. Komeet — Halloo, Karl, kas sa näed mind? Miks sa nii kaame välja näed või petab pilt? Karl — Kas jäin hiljaks? Komeet — Jah, kui häid sõnumeid ei kuule sinu suust, kui uudiseid vaid lükkad edasi.

Karl — Komeet, ma tahaksin sind reaalselt pigistada. Nii kõvasti kui oma kosja aegu pruuti. Komeet — Huudke soja kauplemise susteemi oled emotsionaalne inimene. Mida Tiit teeb? Karl —Ta peab sinu nimel Tartus lipitsevat hurta rihma otsas, nii pingul kui just tahab. Näeb vaeva, loob korda, määrab luna või jagab armu. Komeet — Kes Scottrade teostatavuse platvorm oli, kes Huudke soja kauplemise susteemi, et sellise väljaõppega me jääme terroristidele alla!

Kus ta on? Tooge siia! Karl — Las ta olla, sest ta rääkis tõtt. See siin on armetu kassi-hiire mäng. Komeet — Kuidas siis sa mõtled jagu saada neist? Karl — Kas juttu on meil aega ajada küllalt?

Ei usu seda. Parem räägi, kuidas mõtled rahu tagada oma piirkonnas? Kuidas olete planeerinud vaenlast maha jahutada? Komeet, mis siis saab, kui mingil põhjusel peaks rahu tagamine katki jätma? Komeet — Me teeme pausi, Karl. Puhkame pisut, et hiljem alustada uuesti. Karl — Milline on vägede meeleolu? Kas sulle on teada, millisesse piirkonda on tõenäoliselt kõige suuremad relvapeidikud ehitatud?

Komeet — Arvan, et tean! Kuid korraldusi saavad nad Abdami käest. Karl — Oh, väärtuste nimel, kui vaid saaksin, ma tuleksin su käsu alla aega viitmata neid antiaate peksma. Ma pigistaks neid kõigi lepingute kõigi sätetega! Komeet — Sind oleks vaja pigem kosutuseks sauna viia. Kuid kes julgeb sinu palvet mitte kuulda võtta.

Kaasa vali vaid need, kellest kõige rohkem abi on. Karl — Võtan need, kes ise kipuvad.

Huudke soja kauplemise susteemi

Kui siin on mehi, kes ihaldavad kuulsust ja erudeeritud on sätetes; kel koalitsioon on tähtsam isiklikust õnnest; kes usuvad, et ajame just õiget asja; siis, üks või palju, ma võtan kõik nad endaga. Kui aga tõesti neid saab liiga palju, siis valin vähesed, ent tänan kõiki: teised saavad tööd siis teistes ametkondades. Läbi avaliku konkurssi. Komeet — Seansi aeg on läbi. Pean lõpetama. Kõik lahkuvad.

Seitsmes stseen Tartus, saadiku maja ees. Tiit marsib trummipõrina ja pasunahelide saatel longates; teda saadavad turvamehed ja rühm ametnikke. Tiit — Nii, turvaala on nüüdsest kogu maja ümbrus. Täitke oma kohust. Turvameeste pealik — Meie pärast ärge kartke.

Tiit — Hoidke uksel silm peal.

Helisalvestatud regilaulud, loitsud ja lastelaulud

Me läheme väljaõppe laagrisse. Marsivad edasi. Komeedi väljaõppe laager Tartumaal. Kohtuvad Karl ja Abdam. Karl — Kõige rohkem vihkan ma sõnamurdjaid. Abdam — Me vimm on võrdne. Kas Aafrikaski oleks leida madu, kes oleks mulle jälgim sinu tülkast mainest? Karl — Kes võitluses alla annab, see surgu vana teenistuja ja maksumaksjana! Abdam — Kui pagen, siis hurjuta mind nagu jänest. Karl — Me tegime Tartus lepingu mustandi, aga nüüd olen üksi jäetud. Abdam — Eelleping kohustab kõiki, ka üksikvõitlejaid.

Istuvad läbirääkimiste laua taha. Abdam — Te olete kasuahned ja pugejad! Kõiki tahate ühesuguste käitumisreeglite alla painutada. Teie majanduslik abi häbistab minu maad. Aga olgu. Kirjutab alla. Üheksas stseen Sealsamas. Kostab pasunaheli ja trummipõrin. Komeet — Kui ütleksin, mis tööga hakkama sa täna said, sa ise mind ei usuks. Kui aga räägin seal, kus segab parlament me rahva pisaraid ja rõõmu, või ministeeriumis, kus ametnikud õlgu kehitades kuulavad, kuni lõpuks kaasa kiidavad; või turul, kus kauplejad kõik rõõmsas ärevuses veel kuulda soovivad su kuulsusest ja mainest; siis selgelt teavad kõik.

Just sellist esimeest ja juhti ongi vaja, kes pidulauda toitu maitsma tuleb üksnes siis, kui söönud on ta juba küll. Ilmub Tiit koos sõduritega. Tiit — Karl, sina oled ratsu, meie ainult rakmed! Karl — Ei, jäta! Ka ema teeb mulle sageli tuska, kel ometi on voli oma verd ülistada, kui mind kiidab.

Mind tõukas tegudele eesti rahvas. Need inimesed välisministeeriumist, kes tegid kõik, et signatuuri saaks see leping lõpuks.

Komeet — Sa oma teeneid ära mata maha. Su tulemusi varjata on hullem vargusest ja võrdne laimuga. Palun — selle märgiks, mis sa oled inimesena, mitte selle tasuks, mis sa oled teinud, — kuula mu kõnet nüüd, siin, meie kõigi ees. Karl — Võib olla hakkab valus neil, kui kuulevad nad Huudke soja kauplemise susteemi. Komeet — Kui aga ei kuule, siis ajab kihelema uudishimu neid, sest kogutulust jääma sulle peab kümnendik. Ning oma osa võta enne üldist märkimist sa enda valikul.

Karl — Komeet, sind tänan, ent süda tõrgub võtmast meelehead. Ma keeldun sellest ja võtan vaid lihtosa, nagu kõik, kes asjas kaasa lõid. Kõlab pikk pasunaheli. Karl — Need pillid ärgu enam tehku häält! Kui trumm ja pasun on võitlustandril lipitsejad, siis pärast võitlust üksnes meelitajad.

Nad jäägu vait! Te premeerite mind lihtsalt, et rasvuks minu maine sellest kiidulaulust, kus valitseb rutiin! Komeet — Sa oled liiga tagasihoidlik. Pigem täna lööd käega kuulsusele, kui hiljem tänad meid õige hinnangu eest…. Mõtle ikka Huudke soja kauplemise susteemi. Las maailm saab teada, et Karl on võitnud sõja ühe suletõmbega. Sa õigel ajal õiges kohas korjasid maast kordamineku ja õnne, mis vedeles seal kõigi nähes. Seepärast, alates tänasest päevast, hüüdkem sind, kui kasuliku lepingu sõlmijat, mis tulu tuua võib kogu rahvale ja mastaapsemaltki, lugupeetud Korilaseks.

Karl, kanna Korilase nime uhkelt! Pasunahelid ja trummipõrin. Kõik — Karl Korilane! Korilane — Ma lähen pesen end ja puhkan, siis näete, kas punastan või mitte; siiski tänan.

Aunime püüan õigustada nagu suudan ja kanda teiste aumärkide ja ordenite seas. Komeet — Lähme telki, seal enne puhkust kirjutame tunnistuse valmis.

Huudke soja kauplemise susteemi

Tiit, kui lähed Tartusse, siis teavita ka teisi, et kahepoolne kokkulepe on leidnud kinnitust. Tiit — Kuulan, härra ülemjuhataja. Korilane — Ma teie ees jään vist jobuks.

Just äsja keeldusin kuninglikust kingist, ent nüüd, mu härra, pean midagi teilt paluma. Komeet — Teenetepank! Võid saada kõik mis tahad, mu pädevuse piires. Mis see oleks? Korilane — Kord Tartus keegi lihtne mees mind kohtles hästi ja ööseks varjupaika pakkus.

Huudke soja kauplemise susteemi

Ma nägin teda täna sinu väeosa kartseris; kuid just samal hetkel lähenes Abdam ja minu raev sai võitu mu halastuse üle. Nüüd palun, lase vabaks see julge peremees. Komeet — Sa palud hästi! Kui olekski ta korruptant või meie kutse häbistaja, saab vabaks nagu tuul.

Las läheb, Tiit. Tiit — Mis on ta nimi, Karl? Korilane — Valikute nimel!

On läinud meelest. Ma olen väsinud, mu mälu loid. Kas saaks ehk veidi veini?