Aeg vaartuse varude valikud, VARUDE MAHAKANDMISE MääRATLUS - FINANTSID -

Alusta oma otsused faktidega. Komisjoni moodustamisel tuleb meeles pidada kolme üldist reeglit: inventuuri läbiviimine tuleb tagada mõistliku aja- ja inimressursiga; inventuuri läbiviimine ei tohi segada olulisel määral asutuse põhitegevust; komisjonil peab olema juht ja talle alluvad liikmed ehk kui juht on oma igapäeva töös lugeja te positsioonist madalam, tuleb lugejatel inventuuri komisjoni töö käigus alluda ikkagi isikule, kes on komisjoni juhiks määratud tulenevalt vastutusest komisjoni töö eest ning hoolimata igapäevasest positsioonist. Nimelt sätestab riigi raamatupidamise üldeeskiri järgmiselt Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 42 lg 5 ja lg 6, § 52 lg 6 p3 : materiaalse põhivara inventuuri läbiviimisel veendutakse varade amortisatsioonimäärade õigsuses; põhivara väärtuse languse korral nii osaline kui täielik viiakse läbi allahindlus, mis kajastatakse koos amortisatsiooniga; kui ilmneb, et vara tegelik kasulik tööiga on oluliselt erinev esialgu hinnatust, muudetakse amortisatsiooniperioodi.

Varade ja varude inventuuri läbiviimine Selle läbi viimine ei ole aga lihtne, eriti kui seda teha vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

Aeg vaartuse varude valikud Valikud Turustuse tunnid

Varade ja varude arvestuses on palju nüansse kuid kahjuks ununevad tihti kõige olulisemad detailid. Ja kuna inventuuri läbiviimise detailsed nõuded tulenevad õigusaktidest — raamatupidamise seadusest, riigi raamatupidamise üldeeskirjast vms — on ebakvaliteetse inventuuri tagajärjeks õigusaktide mittetäitmine.

Varude ja varade hoidmise viis tagab nende turvalise säilimise ja identifitseerimise. Rakendatakse materiaalset vastutust. Sisekontrollisüsteemidega on seotud kõik organisatsiooni liikmed — juhtkond väljendab oma soovi ja tahet süsteemide rakendamiseks näiteks — viime läbi inventuuri, rakendame artiklite viseerimise süsteemi jmstöötajad tagavad oma igapäevase tegevusega süsteemide toimimise.

Aeg vaartuse varude valikud Valikud pohinevad strateegias

Siseaudiitorid aga hindavad ja analüüsivad sisekontrollisüsteemide olemasolu, nende tõhusust ja vastavust õigusaktides kehtestatud nõuetele nt kas arvete viseerimise protsess on liiga pikk ja keeruline, kas inventuuri läbiviimine toimub Ghost Share Option Tehingud nõuetele jms.

Ütleb ju ka raamatupidamise seaduse § 11 lg 1, et raamatupidamise sise-eeskirjas tuleb reguleerida varade inventeerimist.

Tänapäevased internetiühendusega arvutid võimaldavad leida vajalikku teavet kiiresti ja praktiliselt tasuta. Avatud aktsiaseltsid, kelle aktsiad on börsil ümber pööratud, peavad avaldama finantsaruanded ja dokumendid, mida investor peab aktsiate analüüsi teostama. Kasutatavad valemid ja meetodid Varude analüüsimisel arvutab investor välja emiteeriva äriühingu finantstegevuse erinevate näitajate suhe. Kõige populaarsem suhe. Seda kasutatakse ülehinnatud või alahinnatud varude kindlakstegemiseks.

Miks see nii on? Raamatupidamise seadus sätestab, et raamatupidamise aastaaruande eesmärk on õigesti ja õiglaselt kajastada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandus-tulemust ja rahavoogusid ning aastaaruande koostamiseks inventeeritakse raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste saldod RPS § 15 lg 1 ja lg 3.

Raamatupidajal on konkreetsed ülesanded, mis tulenevad tema tööülesandeid fikseerivast dokumendist ametijuhend, leping.

Varude mahakandmine

Siinkohal on oluline, et kõigile, kes osalevad inventuuris, oleks antud eesmärk selge ja arusaadav. See aga tähendab, et inventuuris osalejad peavad teadma, mis on bilanss ning kus, kuidas ja milleks kajastatakse varasid ja varusid. Inventuuri eesmärk on tegelikkuses oluliselt laiem, kui lihtsalt lugemine.

Kui tavapäraselt arvatakse, et inventuuri eesmärgiks on: veenduda varade olemasolus — saame täiendavat informatsiooni loomulike kadude, raiskamiste ja riisumiste osas; selgitada välja varade kajastamise õigsus finantsarvestuses ja bilansikirjetel; siis tegelikkuses on inventuuri eesmärgiks ka: üleliigsete ja kasutult seisvate varade fikseerimine, eemaldamine arvestusest; varade hoidmis- säilitamis- ja kasutamistingimuste kindlakstegemine.

Inventuuri aja valik aastainventuur ja erakorralised inventuurid Inventuuri viiakse enamasti läbi ikka aasta lõpus. Kust tuleb aga antud aja määratlus? Erasektoris raamatupidamise sise-eeskirjast ning avalikus sektoris riigi raamatupidamise üldeeskirjast.

Aeg vaartuse varude valikud Kuidas kasutada turundusstrateegia voimalusi

Viimane sätestab vägagi konkreetselt — vähemalt üks Aeg vaartuse varude valikud aastas viiakse läbi riigiraamatupidamiskohuslase üksuse kõigi oluliste varade ja kohustuste põhjalik inventuur aastainventuur.

Aastainventuuri hajutamiseks korraldatakse neid kas aruandeaasta lõpu seisuga või kuni kaks kuud enne aastaaruande lõppu varade gruppide kaupa Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 50 lg 2. Kindlasti tuleb aga meeles pidada, et mida kaugemal bilansipäevast inventuuri läbi viiakse, seda suurem on risk, et inventuuri läbiviimise ja bilansipäeva vahelisel perioodil läheb midagi valesti ja bilansis saavad varude või põhivarade real olema vead.

Erakorraliste inventuuride osas ei ole aga üldist regulatsiooni ei avalikul- ega erasektoril. Seetõttu tuleb erakorraliste inventuuride läbiviimise vajadus ainult asutusesisesest asjaajamiskorrast või sisekorraeeskirjast, kus tavapäraselt fikseeritakse, et teenistuja lahkumisel ka Aeg vaartuse varude valikud minnes antakse tema vastutusel olevad varad üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Ja antud akti koostamise vajadusest tulenevalt tekibki vajadus läbi viia erakorraline inventuur.

Inventuuri komisjoni moodustamine Inventuuri komisjone on tavapäraselt kahte tüüpi — peakomisjon ja töökomisjonid. Peakomisjoni ülesanne on koordineerida inventuuri läbiviimist, kontrollida kvaliteeti, koostada juhile lõppakt jms.

Siinkohal märgiksin aga, et peakomisjoni moodustamine peab tulenema vajadusest — kui tegemist on väikese inventuuriga võib määrata ka lihtsalt inventuuri eest vastutava isiku, kes ühes isikus täidab nn peakomisjoni ülesandeid. Kuid kindlasti peab olema määratud kas peakomisjon koos esimehega või vastutav isik tagamaks, et keegi juhib protsessi ning ka vastutab selle eest.

Varude arvestusest Eesti hea raamatupidamistava alusel

Töökomisjonid on oma sisult lugemiskomisjonid, mis koosnevad esimehest ja Aeg vaartuse varude valikud. Töökomisjoni esimees vastutab oma töökomisjoni lugemise ja selle kvaliteedi eest. Lisaks tagab tema ka lugemislehtede väljaandmise lugejatele Aeg vaartuse varude valikud hiljem kokku kogumise.

Kui töökomisjone on palju ning tekib vajadus enne materjalide jõudmist peakomisjonile neid konsolideerida, moodustatakse aeg-ajalt ka vahekomisjone, kelle ülesandeks on koordineerida osade töökomisjonide tööd ja olla vahelüliks peakomisjoni ning konkreetsete töökomisjonide vahel. Kuid endiselt — ainsaks lugemisega otseselt tegelevaks komisjoniks, kuhu kuuluvad lugejad, on töökomisjon. Inventuuris osalema määramist peetakse tavapäraselt karistuseks.

Ja seda põhjusel, et enamasti ei motiveeri juhtkond osalejad millegagi. Tegemist on küll väga olulise tegevusega, kuid töötajatele ei ole see põhiülesanne, mistõttu tuleb alati, kui töötaja ei ole inventuuris osalemise ajaks vabastatud oma põhiülesannetest ning inventuuris osalemise tõttu peab ta vabast ajast nendega tegelema, et oma põhitööga õigeaegselt valmis saada, tasustada inventuuris osalemisest tekkiv töömaht.

Juhul, kui osaleja on vabastatud oma põhiülesannetest ning inventuuris osalemine ei ületa tavapärast tööajanormi, ei ole lisaraha maksmine nõutav, kuid samas ka mitte keelatud, motiveerimaks töötajaid inventuuri kvaliteetselt ja õigeaegselt läbi viima. Komisjoni ei tohiks kaasata inimesi, kelle osas on juba ette teada, et tegemist on inimesega, kes inventuuri töökomisjoni juhile ilmselt ei allu ning tema osalus konkreetselt lugemises oleks Aeg vaartuse varude valikud.

Sellised komisjoni liikmed alandavad komisjoni üldist motiveeritust misläbi alaneb ka kvaliteet. Komisjoni liikmete arvu osas ei ole erasektoris regulatsiooni, kuid avalikus sektoris on. Riigiraamatupidamise üldeeskiri ütleb, et riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tegevjuhtkond määrab varude, materiaalse põhivara ja kinnisvara-investeeringute Aeg vaartuse varude valikud läbiviijad, sh inventuuri läbiviimise eest vastutava d isiku d.

Varude ja materiaalse põhivara inventuuri komisjonid koosnevad vähemalt 2 liikmest, kellest kumbki ei ole inventeeritavate varade eest vastutav isik Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 50 lg 3.

Seega tuleneb siit kaks avalikus sektoris kehtivat nõuet, mida võiks rakendada ka erasektoris: Töökomisjonis on vähemalt 2 liiget. Samas tuleb siin tähele YouTubei kauplemissusteem, et ka komisjoni esimees on komisjoni liige. Seega saab komisjoni moodustada ühest lugejast ja komisjoni Aeg vaartuse varude valikud.

Varade ja varude inventuuri läbiviimine

Täpsustaksin siinkohal aga sisekontrollisüsteemi aspektist, et üksi lugemine on äärmiselt riskantne ning ilmselgelt on üldeeskirja koostamisel peetud silmas, et lugemisel osaleks kaks isikut. Ehk kui te moodustate komisjoni, mis koosneb esimehest ja lugejast, peavad mõlemad koos ka lugema. Materiaalset vastutav isik ei ole kaasatud komisjoniliikmena sellesse komisjoni, mis loeb tema vastutusel olevaid varasid.

Teiste varade lugemisel, mis ei ole tema vastutusel, võib materiaalselt vastutav isik osaleda. Lisaks tuleb varude lugemise komisjoni moodustades jälgida, et lugejatel ei oleks enne varude lugemise algust adekvaatseid andmeid varude koguste kohta. Juhul, kui komisjonis osalevad lugejatena isikud, kellel on informatsioon varude laoseisu kohta, tekib risk, et lugemist tegelikkuses ei toimu ning kogused märgitakse lugemislehele vastavalt antud isiku teadmistele.

7 aeg-ajalt palju raha kiiresti säästvat viisi (2020)

Sellisel juhul ei ole aga inventuuri sisuliselt läbi viidud. Nüüd tekib aga alati küsimus, kas raamatupidaja võib varude töökomisjonis osaleda? Vastus on sama — kui raamatupidajal ei ole informatsiooni varude koguste kohta, võib ta osaleda.

Jälgida tuleb, et näiteks varude arvestusega tegelev raamatupidaja osaleks põhivarade lugemisel vms, millega ta ise igapäevaselt ei tegele.

Komisjoni moodustamisel tuleb meeles pidada kolme üldist reeglit: inventuuri läbiviimine tuleb tagada mõistliku aja- ja inimressursiga; inventuuri läbiviimine ei tohi segada olulisel määral asutuse põhitegevust; komisjonil peab olema juht ja talle alluvad liikmed ehk kui juht on oma igapäeva töös lugeja Aeg vaartuse varude valikud positsioonist madalam, tuleb lugejatel inventuuri komisjoni töö käigus alluda ikkagi isikule, kes on komisjoni juhiks määratud tulenevalt vastutusest komisjoni töö eest ning hoolimata igapäevasest positsioonist.

Korduslugemise osas tuletaksin meelde, et samu lugejaid korduslugemisekomisjonis kasutada ei või, kuna neil on Aeg vaartuse varude valikud olemas andmed koguste kohta ehk esimese lugemise tulemused! Korduslugemine peab toimuma samade nõuete kohaselt, mis esmane lugemine. Enne lugemise algust tuleb alati läbi viia sisemine koolitus — instruktaaž.

Varude analüüs: läbiviimise meetodid, analüüsimeetodite valik, näpunäited ja soovitused

Tihti ei tea inventuuri komisjonides osalejad, kuidas inventuuri läbi viia tuleb, millised on lugemise nõuded ja võimalused või millised on lugemislehtede vormistamise ja täitmise nõuded jms.

Ei ole aga olemas pahatahtlikke lugejaid vaid vigade tegemise põhjuseks on ikka teadmatus. Seetõttu tuleb alati enne inventuuri läbi viia instruktaaž ja tuletada lugejatele ja ka töökomisjoni esimeestele meelde reeglid ja nõuded. Võrdluse teostamine võib olla ka raamatupidamise ülesanne v. Iga inventuuri alguses tuleks jälgida, et laod oleksid korras ja kaubad märgistatud siltidega.

Eesti heas raamatupidamistavas käsitleb varude arvestust RTJ 4 "Varud". Juhendi kohaselt on varud varad, mida: hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus müügiks ostetud kaubad ; parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus lõpetamata- ja valmistoodang ; materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel tooraine ja materjal. Varude igapäevase arvestuse korraldus ettevõttes sõltub ettevõtte suurusest, sellest kui olulised on varud ettevõtte kui terviku seisukohalt ning vahenditest, mida ettevõte suudab või peab vajalikuks varude arvestuseks kulutada.

Et põhivara oleks nendes kohtades, kus ta peab olema jms. Ütleb ju ka avalikule sektorile riigi raamatupidamise üldeeskiri, et varud peavad olema paigutatud nii, et neid oleks võimalik loendada Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 52 lg 5.

Lugeja ei peaks turnima riiulitel ja kaupa ümber paigutama, et tuvastada, mis kaubaga on tegu. Lugeja asi ei ole varasid taga otsida. Varade korrektne paigutus vähendab lugemise vea tekkimise riski.

Aeg vaartuse varude valikud DLNG Stock Valikud Tehingud

Ehk siis küsimus on kaubatundmises. Selleks tulebki tagada alati, et lugemise juures oleks kohal materiaalselt vastutav isik, kelle rolliks on lugejaid nõustada ja anda vajadusel komisjonile selgitusi antud nõue on avalikus sektoris ka fikseeritud [Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 50 lg 3]. Lisaks osaleb ta töökomisjoni töös, kuid mitte komisjoni liikmena vaid erapooletu nõustajana. Ja kui jõutakse lugemislehtede allkirjastamiseni, viseerib lugemislehed ka materiaalselt vastutav isik nõutud avalikus sektoris[Riigi raamatupidamise üldeeskiri § 50 lg 3, § 52 lg5 p7].

Lugemise Aeg vaartuse varude valikud, lugemislehed ja tulemuste analüüs Lugemise meetodeid on palju erinevaid. Näiteks võib lugeda kaubaartiklite kaupa, laoüksuste riiulite, aluste jms kaupa, asukoha järgi, vastutavate isikute kaupa jne.