Voimalus paev kuni aegumiseni

Isikuandmed Tarbija annab Spariks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

Kuidas arvutada võlakirja tegelikku tootlust?

  • Eesti riigi infoportaal | webstyle.ee
  • Binaarsed valikud Majanduskalender strateegia

Kevin Koik Kuigi võlakirjade riskitaset hinnatakse üksikaktsiate ja fondidega võrreldes madalamaks, võivad need sellegipoolest pakkuda inflatsiooni ületavat tootlust. Kui investori eesmärk on oma raha ostujõu säilitamine või kasvatamine, muutub piisavalt kõrge tulususega võlakirjade leidmine oluliseks võtmekohaks.

Investeerimisõpik

Märkimisperioodi jooksul soetatud võlakirjade tootlus kuni lunastustähtajani on selgelt leitav kupongimäära alusel. Keerulisem on kasumi suurust hinnata järelturult ostetud võlakirjade puhul, kus tootlus sõltub suuresti väärtpaberi turuhinnast. Tänu võlakirjade fikseeritud tulu omadusele on tabelarvutusprogrammide abil oodatav tootlus aga üsnagi lihtsalt arvutatav.

Võlakirjade oodatavat tootlust aegumiseni Yield-to-Maturity või tagasikutsumiseni Yield-to-Call on võimalik leida programmides Google Sheets või Excel. Vaatluse all oleva võlakirja kohta on investoril oluline teada järgmisi andmeid: Arvelduskuupäev - päev, mil tehing arveldub ning võlakiri jõuab omaniku kontole.

Voimalus paev kuni aegumiseni

Lunastustähtaeg - võlakirja nimiväärtuse väljamaksmise tähtaeg ehk kuupäev, millal võlakiri ostetakse emitendi poolt tagasi. Kupongimäär - nominaalmäär, mis kehtestab nimiväärtuse alusel makstava intressi suuruse.

Voimalus paev kuni aegumiseni

Hind - võlakirja hind ilma kogunenud intressita. Lunastamishind - summa, mis makstakse võlakirja omanikule lunastustähtajal tagasi.

Leitakse protsendina nimiväärtusest. Intressimaksete sagedus - kordade arv aastas, mil intressimaksed tehakse.

Voimalus paev kuni aegumiseni

Intressiarvutuse meetod - intressi arvestamiseks kasutusel olev arvutusmeetod. Väljalaskmise kuupäev - võlakirja noteerimise kuupäev.

Nimiväärtus - algsumma, mis kuulub kustutamisele võlakirja tähtaja möödumisel. Kuigi vajalike andmete loetelu on üksjagu pikk, on üldjuhul kõik oluline võlakirjade prospektis või börsi kodulehel esitatud.

Voimalus paev kuni aegumiseni

Prospektiga tutvudes saab investor tehtavast investeeringust ka selgema ülevaate, osates seejuures paremini hinnata võimalikke riske. Kuueprotsendilist aastaintressi maksev ettevõtte noteeris viieaastase lunastusperioodiga võlakirjad Valemi toimimiseks peavad lahtritesse sisestatud kuupäevad olema viidud ka vastavasse formaati. Et saada Eesti võlakirjadelt teenitud intressid kätte ilma tulumaksu tasumata, tuleb oma investeerimiskontost võlakirja emitenti eraldi teavitada.

Voimalus paev kuni aegumiseni

Hiljem tuleb deklareerida konto investeerimiskontona ka tuludeklaratsioonis. Võlakirjaomanikel tasub tähelepanu pöörata ka sellele, kas emitendil on õigus võlakirja varem tagasi kutsuda. Ennetähtaegne tagasikutsumine tähendab investori jaoks Uks oo opcioni kaubandus Voimalus paev kuni aegumiseni ning seetõttu ka madalamat tootlust.

Tabelarvutusprogrammis saab võimalikku stsenaariumi arvesse võtta, kui lunastustähtaja lahtrisse märkida esimese võimaliku tagasikutsumise kuupäev. Näiteks avaneb Balti börsil noteeritud võlakirjadest tänavu võimalus ennetähtaegseks tagasikutsumiseks Inbankil.

Kuidas näeks välja tööpäev, kui isikuandmete töötlus toimuks ühe päeva vältel?

Kui realiseerub prospektis välja toodud esimene võimalik tagasikutsumise kuupäev Kuna pangale kehtestatud kapitalinõuetest tulenevalt ei saa Inbank täielikult omakapitali hulka lugeda võlakirju, mille lunastamistähtajani on alla viie aasta, on ennetähtaegne tagasikutsumine tõenäoline. Lisaks tootlusele saab tabelarvutusprogrammi abil leida ka võlakirja turuhinna, millega väärtpaberit soetades oleks tehing veel kasumlik.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ning ei ole vaadeldav investeerimisanalüüsina ega mõeldud soovitusena müüa Voimalus paev kuni aegumiseni osta mainitud väärtpabereid. LHV ei vastuta teabe põhjal tehtud otsuste eest.

Kuidas arvutada võlakirja tegelikku tootlust?

Investeerimine on seotud võimaluste ja riskidega, väärtpaberite turuväärtus võib nii kasvada kui ka kahaneda. Välisturgudel võivad tootlust mõjutada valuutakursside kõikumised.

Eelpool kajastatud väärtpaberite ja finantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluse kohta.

Voimalus paev kuni aegumiseni