Kinnisvara strateegia PPT, Kinnisvara investeerimisfondid (REIT) - ppt download

Osalemist võimaldavad nt. KSH teostatakse strateegilisele planeerimisdokumendile nt. Taustteavet saavad kasutada ka kinnisvarafirmad või -agentuurid. Aruandes käsitletakse kavandatava tegevuse õiguslikke aluseid, vastavust strateegiliste arengudokumentidega jms. Tehtavad otsused võiksid olla piisavalt kaalutletud ja ehk tänasest veelgi selgemad adekvaatsemad.

Vaatused: Väljavõte 1 Keskkonnakonverents Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda?

Elar Põldvere keskkonnaekspert, Kinnisvara strateegia PPT OÜ 2 Kõik, mis me õpime täna, on meie tuleviku vundament Käsitletava teema valisin, kuna tänased noored on peagi olukorras, kus nad saavad ja ka peavad tegema otsuseid.

Kinnisvara strateegia PPT

Tehtavad otsused võiksid olla piisavalt kaalutletud ja ehk tänasest veelgi selgemad adekvaatsemad. Keskkonnamõju hindamise KMH ja keskkonnamõju strateegilise hindamise KSH üheks eesmärgiks on kaasata erinevaid huvigruppe, et tehtavad otsesed oleksid võimalikult selgepiirilised ja arusaadavad.

Arendada saab analüüsimisvõimet ja järelduste tegemise oskust ning ka esinemist ja suhtlemist.

Kinnisvara strateegia PPT

Oma kogemuse alusel on senini pea kõikide kooliainete tarkusi vaja läinud Kinnisvara strateegia PPT isegi puudu tulnud. Detailsemat teavet saab nt.

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Tegemist on menetlustega, mille eesmärgiks on anda teavet kavandatud tegevusega kaasnevast mõjust ning töötada välja kavandatava tegevuse variant alternatiivmillega hoitakse ära või minimeeritakse võimalikku kahju keskkonnale.

Keskkond siinkoha nii elus kui eluta loodus ning inimene ja inimese loodud keskkond, sh Kinnisvara strateegia PPT ja sotsiaalmajanduslik keskkond. Iga tegevus avaldab mõju millelegi ja seega on keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses antud kaks määratlust: Keskkonnamõju tegevusega Kinnisvara strateegia PPT kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Oluline keskkonnamõju mõju, mis võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.

Kinnisvara strateegia PPT

KMH teostatakse tegevustele, mida lubatakse tegevuslubadega nt. KSH teostatakse strateegilisele planeerimisdokumendile nt.

Kinnisvara strateegia PPT

Pigem leitakse lahendus või lahendused, millega on tagatud minimaalne mõju. Aruande koostamise esimese etapina kaardistatakse olemasolev olukord looduskeskkond, sotsiaal majanduslik keskkond jms. Aruandes käsitletakse kavandatava tegevuse õiguslikke aluseid, vastavust strateegiliste arengudokumentidega jms. Mõju hindamisel käsitletakse üldjuhul järgmisi valdkondi, millele võib kavandatava tegevusega kaasneda oluline keskkonnamõju: Põhja ja pinnavesi.

Bioloogiline mitmekesisus, taimestik ja loomastik sh roheline võrgustik, kaitsealad sh Natura aladkaitsealused liigid jm.

Maakasutus ja maastikuilme. Elanikkonna heaolu ja tervis müra, vibratsioon, õhusaaste, joogivee kvaliteet, turvalisus jms ning sotsiaal majanduslik keskkond töökohad, kinnisvara väärtus, võimalikud barjääriefektid, jäätmed, tegevuse tasuvus jms.

KMH ja KSH protsessis osalevad lisaks tegevusest huvitatud osapoolele ja ekspertidele ka paljud ametkonnad, huvigrupid ja tavakodanikud.

Kinnisvara strateegia PPT

Osalemist võimaldavad nt. Praktika näitab, et nn. Nimetatu võib põhjustada emotsioone, mis siiski ei paranda osapoolte ja kavandatava mõistmist.

Kinnisvara investeerimisfondid (REIT)

Kindlasti ei ole võimalik tänasel üritusel anda otseseid juhiseid mõju ja olulise mõju eristamiseks jms. Siiski võib püüda KMH ja KSH protsesse õppetöösse integreerida, mis võimaldaks kinnistada varem õpitut, otsida uusi ja huvitavaid aspekte kodukandi kohta, anda varajast praktilist kogemust edasiseks eluks nt.

Esmalt võiks ehk proovida nt. Nimetatut just looduskeskkonda, sotsiaal majanduslikku keskkond jms.

kinnisvara korrashoid ja ettevõtte strateegia

Võimalusel arutleda ka selle üle, mis faktoreid nt. Andmete kogumisel saab kasutada nii välisvaatlusi, Interneti vms vahendite abi. Peale uurimistöö valmimist võiks toimuda ka Valikud Kauplemise koolitus Indias tutvustamised.

Kinnisvara strateegia PPT

Kasutades rollimängude metoodikat saab kuulajad jaotada erinevatesse huvi gruppidesse. Üksteistele esitatud küsimused loovad aluse ka temaatika täpsemaks analüüsimiseks.