Tookoha strateegia koosneb:

Eesti Panga visioon Eesti Panga seisukohtadel ja tegevusel on kaalu nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Kuidas koostada turundusplaani? Eesti pankade nõudlus tavapäraste ja erakorraliste rahapoliitiliste laenude järele on kasvanud. Ettevõtluse integreerimine teistesse õppeainetesse, uute mänguliste ja interaktiivsete metoodikate väljatöötamise soodustamine sh reaalainete õpetamisel ning ettevõtjate suurem kaasatus õppeprotsessi. Nende ekspordimüügitulu peab ületama 1,25 miljonit eurot või lisandväärtus töötaja kohta olema suurem kui 25 eurot aastas — selliseid ettevõtteid on ligikaudu

Tookoha strateegia koosneb:

Piirkondlik töökoha loomise toetus uute töökohtade loomiseks Sotsiaalministeerium Toetus koosneb palgatoetusest ning koolituskulude hüvitamisest. Ministri sõnul näitas eelmisel aastal lõpule jõudnud Ida-Virumaa töökoha loomise toetuse piloteerimine, et sedalaadi toetusega on võimalik motiveerida tööandjaid looma korraga mitut töökohta kindlas piirkonnas. Ida-Virumaal loodi toetusega töökohta 17 ettevõttes.

Eesti Panga strateegia — Eesti Panga strateegia aastateks — on koostatud Strateegia ajakohasust ja vajadust see üle vaadata hinnatakse igal aastal uuesti. Strateegias antakse esmalt ülevaade kõigist Eesti Panga tähtsamatest tegevustest ja ülesannetest. Seejärel keskendutakse viiele põhieesmärgile. Need on järgmise viie aasta arendusülesanded, mis võivad tuua kaasa suuremaid muutusi.

Seda, et piirkondliku suunitlusega tööturumeetmed on üks võimalus toetada Eesti tasakaalustatumat arengut, leiti ka Tookoha strateegia koosneb: regionaalarengu strateegia elluviimise ülevaates.

Eesti keskmine registreeritud töötuse määr Toetust saavad tööandjad, kes loovad vähemalt viis töökohta, kus makstav töötasu on vähemalt poolteistkordne alampalk, mis Julgustamaks tööandjaid värbama kohalikke inimesi, toetatakse Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas üle kuue kuu tööta olnud inimeste värbamist.

Tookoha strateegia koosneb:

Iga värvatud töötaja koolituskuludest hüvitatakse vajadusel kuni eurot. Piirkondliku töökoha loomise toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, toetust saab taotleda töötukassast selle aasta 1.

Tookoha strateegia koosneb:

Toetuse kogukulu kolme aasta jooksul on ca 1,48 miljonit eurot. Kokku toetatakse sel perioodil ligikaudu töökoha loomist. Kui toetus täidab oma eesmärki, on plaanis seda jätkata ka pärast

Tookoha strateegia koosneb: