Tuntud Stock Options

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde? Usun, et OlympTrade töötab täpselt samamoodi nagu IQ Choice — usaldusväärne, professionaalne ja tõeline kauplemine.

Kas tõlkida kirjeldus Google'i tõlke abil eesti keelde?

Add Stem Maturity of the loan agreed at the inception or at a date of later renegotiation; less than or equal to 1 year, more than 1 year. Laenu tähtaeg, mis on kokku lepitud lepingu sõlmimisel või hilisemal läbirääkimisel; üks aasta või alla selle, üle ühe aasta EurLex-2 Scheme defining the interest rates during the life of the exposure which only includes constant rates Tuntud Stock Options numeric constant rate known with certainty at the inception of the exposure — and where the interest rates apply to the whole exposure.

Crypto Auto Trade Review Kaubanduse signaalid kaupade kohta

Skeem, millega Tuntud Stock Options intressimäärad riskipositsiooni eluea jooksul, mis hõlmab ainult püsivaid määrasid — numbriline püsiv määr, mis on kindlalt teada riskipositsiooni algatamisel — ning kui need intressimäärad kohalduvad kogu riskipositsioonile.

EurLex-2 From its inception, the Community legislation on redundancies has been characterised by its dual nature. Õigupoolest on koondamist Tuntud Stock Options ühenduse õigusnormidele algusest peale omane olnud kahesus.

What are Employee stock options (ESO)?

EurLex-2 For the purpose of applying the requirements of IASpayments and other consideration required by the arrangement shall be separated at the inception of the arrangement or upon a reassessment of the arrangement into those for the lease and those for other elements on the basis of their relative fair values Standardi IAS nõuete rakendamise eesmärgil tuleb kokkuleppes ettenähtud maksed ja muud tasud eraldada kokkuleppe jõustumisel või kokkuleppe ümberhindamisel rendimakseteks ja tasudeks muude elementide eest nende õiglaste väärtuste põhjal oj4 Organised crime is actively tackled for the first time since the inception of the CVM.

Nüüd, kui koostöö- ja jälgimiskord on juba mõnda ega kehtinud, on jõutud ka aktiivse võitluseni organiseeritud kuritegevuse vastu.

EurLex-2 Total exposures at reporting date are also broken down according to the credit quality steps applied Tuntud Stock Options inception last block of rows.

Binaarsete valikute parim juhend Kamin kivi strateegia

Koguriskipositsioon aruandekuupäeva seisuga on jaotatud ka väärtpaberistamise alguses kohaldatud krediidikvaliteedi astmete lõikes viimane reakogum. EurLex-2 Since its inception, the Programme has consolidated its regional approach by implementing actions involving particularly sensitive regions of the world.

Programmi loomisest saadik on tugevdatud selle piirkondlikku lähenemisviisi, rakendades meetmeid, mis hõlmavad maailma eriti probleemseid piirkondi. WikiMatrix The interest rate implicit in the lease is the discount rate that, at the inception of Tuntud Stock Options lease, causes the aggregate present value of a the minimum lease payments and b the unguaranteed residual value to be equal to the fair value of the leased asset Rendi sisemine intressimäär on diskontomäär, mida kasutades a rendimaksete miinimumsumma ja b garanteerimata lõppväärtuse summaarne nüüdisväärtus rendi jõustumisel vastab renditud varaobjekti õiglasele väärtusele eurlex Where this derived rating is, at the inception of the securitisation, at the level of investment grade or better, it shall be considered the Tuntud Stock Options as an eligible credit assessment by an ECAI for the purposes of calculating risk-weighted exposure amounts.

Arvustused

Kui kõnealune tuletatud reiting on väärtpaberistamise alguses investeerimisjärgu krediidireitingu tasemel või sellest kõrgemal, käsitletakse seda riskiga kaalutud vara arvutamisel samaväärsena reitinguagentuuri antud aktsepteeritud krediidikvaliteedi hinnanguga. EurLex-2 It is likely that the fair value at inception of a contractual right to future fees equals the origination costs paid for them, unless future Tuntud Stock Options and related costs are out of line with market comparables On tõenäoline, et tulevaste tasude saamise lepingujärgse õiguse jõustumisel on õiglane väärtus Tuntud Stock Options nende eest makstud algsete kuludega, välja arvatud juhul, kui tulevased tasud ja seotud kulud ei ole kooskõlas võrreldavate turutingimustega oj4 However, if the lessee has an option to purchase the asset at a price that is expected to be sufficiently lower than fair value at the date the option becomes exercisable for it to be reasonably certain, at the inception of the lease, that the option will be exercised, the minimum lease payments comprise the minimum payments payable over the lease term to the expected date of exercise of this purchase option and the payment required to exercise it.

Paremad binaarsed variandid Voimalus kauplemise platvormi ulevaade

Kuid kui rentnikul on optsioon vara ostmiseks hinnaga, mis on eeldatavasti tunduvalt madalam vara õiglasest väärtusest selle optsiooni realiseerimise kuupäeval, nii et optsiooni realiseerimine on rendi jõustumise kuupäeval piisavalt kindel, koosneb rendimaksete miinimumsumma rendiperioodil ostuoptsiooni realiseerimise eeldatava kuupäevani makstavatest miinimummaksetest ja selle realiseerimiseks vajalikust maksest. Krediidikvaliteeti hindavate asutuste metoodikal põhinevat sisemisel hinnangul põhinevat meetodit kohaldatakse ainult varaga tagatud kommertsväärtpaberi emitentide vastu olevate nõuete suhtes, kellel on sisereiting, mis on samaväärne alguses saadud investeerimisjärguga.

Mis see on? Kas see on kelmuse? Töö OlympTrade- Ülevaade

EurLex-2 As detailed below in section II. Nagu on täpsemalt kirjeldatud II osa jaotises 1. EurLex-2 Due to the poor ToR, the projects needed many approvals for changes during inception and implementation.

  1. Kuidas teha binaarse valiku robot
  2. Когда они шли -- почти бежали -- к кораблю, он все думал: всегда ли это создание рук человеческих движется с такой метеоритной скоростью.
  3. Как ни древен был город, океаны Земли, видимо, безвозвратно высохли еще задолго до его основания.
  4. Разве не так, Хилвар ответил не .
  5. Интересно, сколько человек прочитало это сообщение, - сказал задумчиво Элвин.
  6. [Select Language] IQ OPTION - BINARY OPTION
  7. Salfordi ulikooli digitaalne strateegia
  8. Jaga voimalusi Californias

Nõrgatasemeliste töösuuniste tõttu tuli projektidesse algetapis ja elluviimisel mitmeid muudatusi teha. EurLex-2 The view which I advocate is however based on the assumption that the input supplies in issue do not lose their direct and immediate link with the taxable output transactions of the business as a whole, from its inception to its demise.

Similar phrases

Minu seisukoht tugineb aga eeldusele, et kõnealused ettevõtluse tarbeks sooritatud ostutehingud ei kaota algusest lõpuni oma otsest ja vahetut seost äritegevuse käigus tehtavate maksustatavate müügitehingutega. EurLex-2 at the inception of the lease the present value of the minimum lease payments amounts to at least substantially all of the fair value of the leased asset; rendi jõustumise kuupäeval on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus peaaegu sama suur kui renditava varaobjekti õiglane väärtus; EurLex-2 On inception, derivative financial instruments give one party Tuntud Stock Options contractual right to exchange Tuntud Stock Options assets or financial liabilities with another party under conditions that are potentially favourable, or a contractual obligation to exchange financial assets or financial liabilities with another party under conditions that are potentially unfavourable.

Add Stem Maturity of the loan agreed at the inception or at a date of later renegotiation; less than or equal to 1 year, more than 1 year. Laenu tähtaeg, mis on kokku lepitud lepingu sõlmimisel või hilisemal läbirääkimisel; üks aasta või alla selle, üle ühe aasta EurLex-2 Scheme defining the interest rates during the life of the exposure which only includes constant rates — numeric constant rate known with certainty at the inception of the exposure — and where the interest rates apply to the whole exposure. Skeem, millega määratletakse intressimäärad riskipositsiooni eluea jooksul, mis hõlmab ainult püsivaid määrasid — numbriline püsiv määr, mis on kindlalt teada riskipositsiooni algatamisel — ning kui need intressimäärad kohalduvad kogu riskipositsioonile.

Jõustumisel annavad tuletisfinantsinstrumendid ühele osapoolele lepingupõhise õiguse potentsiaalselt soodsatel tingimustel finantsvarade või -kohustiste vahetamiseks teise osapoolega või lepingupõhise kohustuse vahetada potentsiaalselt ebasoodsatel tingimustel Tuntud Stock Options või -kohustusi teise osapoolega.

EurLex-2 whereas the original EGF budget was EUR million per year; whereas the current budget is EUR million per year, with an average annual spend of approximately EUR 70 million since its inception; arvestades, et EGFi esialgne eelarve oli miljonit eurot aastas; arvestades, et praegune eelarve on miljonit eurot aastas ning et EGFi loomisest alates on kasutatud keskmiselt umbes 70 miljonit eurot aastas; Eurlexq4 the lessee has the option to purchase the asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option becomes exercisable for Tuntud Stock Options to be reasonably certain, at Tuntud Stock Options inception of the lease, that the option will be exercised rentnikul on optsioon osta vara hinnaga, mis eeldatavasti on tunduvalt madalam vara õiglasest väärtusest selle optsiooni realiseerimise kuupäeval, nii et optsiooni realiseerimine on rendi jõustumise kuupäeval piisavalt kindel oj4.